Framställning 2/2001-2002

Tillhör ärendet: Ändring av renhållningslagen
Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 2/2001-2002

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-10-18

FR0220012002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 


Ändring av renhållningslagen

 

I N N E H Å L L

Förslag. 1

Allmän motivering. 2

1. Bakgrund. 2

2. Behov av ändring och förslag till ändring. 2

Lagförslag. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om renhållning. 4

Bilaga. 5

 

 

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning (3/1981) ändras. Förslaget innebär att försäljning och förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande alltid kommer att omfattas av anmälningsplikt när verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Vidare innebär förslaget att tillsynsmyndigheten regelbundet kommer att inspektera inrättningar och företag som ägnar sig åt avfallshantering.

 

__________________

 


Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Renhållningslagen

Landskapslagen om renhållning utfärdades år 1981. Omfattande ändringar vidtogs 1998 för att anpassa lagen till de krav som följde av EG-medlem­skapet. Anpassningen gällde rådets direktiv 91/156 EEG om ändring i direktiv 75/442 EEG om avfall (avfallsdirektivet), som i syfte att uppnå en hög miljöskyddsnivå och en effektivare avfallshantering, förplik­tigar medlemsstaterna att vidta olika åtgärder för att utöva kontroll över hur avfallshanteringen bedrivs. När renhållningslagen ändrades 1998 infördes bland annat nya krav på att minska avfall, nya krav på avfallshantering, tillstånds­plikt respektive anmälningsskyldighet för olika avfallsverksamheter samt rätt för landskapsstyrelsen, i dess egenskap av tillsynsmyndighet, att utföra inspektioner. Under år 2001 har det skett en del smärre ändringar (33/2001), föranledda av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (33/2001).

 

1.2. Avfallshanteringen i landskapet

På Åland hanteras ungefär 15 000 ton fast avfall per år, varav ungefär hälften läggs på avfallsupplag. Det finns 15 avfallsupplag på Åland, ett för varje kommun, förutom för Mariehamns stad och Jomala som delar på ett avfallsupplag, Svinryggens deponi. Landskapsstyrelsen har beslutat att nio avfallsupplag skall stängas senast den 1 januari 2002 och att fem skall stängas senast den 1 januari 2003. Flera privata företag ägnar sig åt transport, vidareförmedling eller återvinning av åländskt avfall. Hittills har bara ett fåtal företag fått tillstånd att bedriva avfallsverksamhet eller lämnat in anmälningar om avfallshantering.

 

2. Behov av ändring och förslag till ändring

 

2.1. Bristande överensstämmelse med avfallsdirektivet

Vid en översyn av den åländska miljölagstiftningen har kommissionen uppmärksammat att artiklarna 12 och 13 i avfallsdirektivet inte till fullo implementerats genom renhållningslagen.

 

2.2. Anmälningsskyldighet för försäljning och förmedling av avfall

Artikel 12 i avfallsdirektivet stadgar att inrättningar eller företag, vilka yrkesmässigt insamlar eller transporterar avfall eller för annans räkning ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall, skall registreras hos behöriga myndigheter om inte verksamheten i stället kräver tillstånd. Som skäl för den omfattande anmälningsskyldigheten anges i ingressen till direktiv 91/156/EEG att avfallet skall kunna övervakas från den tidpunkt då det uppkommer tills det slutligen bortskaffas.

     Enligt 28 i § renhållningslagen skall anmälan ske till landskapsstyrelsen innan man inleder 1) återvinning eller slutligt omhändertagande av avfall, när det är undantaget från tillståndsplikt, 2) yrkesmässig insamling av avfall, 3) yrkesmässig transport av avfall, 4) försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande utanför landskapet. Försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande inom landskapet omfattas i nuläget inte av anmälningsskyldighet.

     För att myndigheternas övervakning av vad som händer med avfall skall bli heltäckande, bör även försäljning och förmedling av avfall inom landskapet vara anmälningspliktig. Försäljning och förmedling, som inte är yrkesmässig, skall dock inte behöva anmälas.

     En ändring av 28 i § 1 mom. 4 punkten renhållningslagen kan ske genom att ordet ”yrkesmässig” läggs till framför ”försäljning eller förmedling” samt att orden ”utanför landskapet” tas bort.

 

2.3. Införande av regelbundna inspektioner

Artikel 13 i avfallsdirektivet stadgar att behöriga myndigheter regelbundet skall inspektera inrättningar och företag, som utför bortskaffning eller återvinning av avfall.

     I 34 § renhållningslagen finns bestämmelser om rätt för kommunerna och landskapsstyrelsen att utföra inspektioner. Det finns dock inget krav på att inspektioner skall utföras.

     Återkommande inspektioner innebär en nära kontakt mellan verksamhetsutövare och myndigheter. Inspektioner medför att myndigheterna får god insyn i hur avfallshanteringen bedrivs samt att de som ägnar sig åt avfallshantering blir väl medvetna om vilka krav som myndigheterna ställer. Det torde därför vara lämpligt att införa en bestämmelse om att landskapsstyrelsen i dess egenskap av tillsynsmyndighet utför regelbundna inspektioner.

     Det får anses vara tillräckligt att inspektioner sker en gång vartannat år, förutom i de fall då landskapsstyrelsen i dess egenskap av tillsynsmyndighet bedömer att verksamheten  är så omfattande att tätare inspektioner är erforderliga.

     Lagändringen föreslås ske genom att ett nytt 4 mom. läggs till 34 § renhållningslagen

 

3. Förslagets verkningar

Den utvidgade anmälningsskyldigheten och införandet av regelbundna inspektioner kan ske inom ramen för tillgängliga resurser. Inga organisatoriska ändringar uppkommer.

     Förslaget ger miljön ett ökat skydd, eftersom det innebär att landskapsstyrelsen får större kännedom om avfallsverksamheten i landskapet och därigenom snabbare kan reagera till miljöns försvar.

     Jämställdheten mellan könen påverkas inte av förslaget.

 


 

Lagförslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om renhållning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 28 i § 1 mom. 4 punkten samt rubriken till 34 § landskapslagen den 8 januari 1981 om renhållning (3/1981), sådana de lyder i landskapslagen den 29 september 1998 (91/1998),

     fogas till lagens 34 §, sådan den lyder i landskapslagen den 29 september 1998, ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., som följer:

 

28 i §

Anmälan om verksamhet till avfallsregister

     Följande verksamheter skall anmälas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller slutligt omhändertagande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34 §

Inspektioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               Inrättningar och företag som omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt denna lag skall inspekteras av tillsynsmyndigheten minst en gång vartannat år. Inspektion skall ske minst en gång om året i de fall då tillsynsmyndigheten anser det vara erforderligt på grund av verksamhetens omfattning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 oktober 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Sune Eriksson

 


Bilaga

 

·       Parallelltexter