Framställning 23/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 23/2001-2002

 

Datum

 

 

2002-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

 

Ålands stamnätsbolag, Kraftnät Åland Ab, avser under år 2002 bl.a. att bygga ut Norrböle elstation, anlägga en elstation i Eckerö och göra investeringar i ledningsnätet. Investeringarna är nödvändiga bl.a. för att förstärka överföringskapaciteten som föranletts av ökad energiförbrukning samt för att förbättra elkvalitén och försörjningstryggheten på västra Åland. Enligt Kraftnät Åland Ab:s budget uppgår investeringarna under år 2002 till totalt 2.195.500 euro. I avsikt att möjliggöra dessa investeringar har bolaget anhållit om landskapsgarantier för nya långfristiga lån vilka har beräknats uppgå till 1,2 miljoner euro.  

 

Landskapsstyrelsen föreslår därför att Kraftnät Åland Ab beviljas en landskapsgaranti såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till 1,2 miljoner euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås få beviljas för lån som upptas före den 31 maj 2003.


 

Motivering

 

Kraftnät Åland Ab är Ålands stamnätsbolag med systemansvaret för el i landskapet. Kraftnät Åland Ab är ett offentligt ägt bolag, som drivs i de allmännas intresse. Bolagets största ägare är Ålands landskapsstyrelse, vars ägarandel uppgår till 46,84 %. Mariehamns stad äger 18,73 %, Ålands Elandelslag 28,10 %, Ålands Energi Ab 6,24 % och övriga 0,09 % ägs av skärgårdskommunerna: Kumlinge, Sottunga och Föglö samt av Ålands Producentförbund.

 

De senaste årens resurser har främst använts för att förverkliga den nya förbindelseledningen till Sverige. Det finns därför ett uppdämt behov av satsningar på 45 kV-nätet, som i sin ursprungliga omfattning togs i bruk år1973.

 

Den ökande elförbrukningen på Åland föranleder behov av kapacitetsförstärkningar och utbyggnad av 45 kV-ledningsnätet. En ny elstation i Eckerö behövs för att kapaciteten och elkvalitén på västra Åland skall tryggas. Även försörjningstrygghetsmässigt finns behov av en ny elstation i Eckerö då hela Eckerö idag slås ut vid ett fel på 10 kV-nätet. Höstens stormar har visat Eckerös utsatthet i de sammanhangen.

 

Kraftnät Åland Ab avser att under år 2002 utvidga 45 kV-ledningsnätet till Eckerö och bygga en elstation i Storby samt i övrigt göra större satsningar i ledningsnätet. Enligt bolagets budget för år 2002 är investeringarna följande:

 

Inventarier och fordon samt ombyggnad i hyrd lokal:                                   85.800 €

-        kontorsinventarier och -maskiner                                                   

-        mätinstrument och verktyg

-        byte av arbetsfordon

-        ombyggnad i hyrd lokal

Mät- och manöversystem:                                                                         18.500 €

-        driftcentralutrustning

-        mätvärdesinsamlingsutrustning

-        kommunikationsutrustning

Ledningsnätet innefattande:                                                                     1.136.900 €

-        45 kV ledning till Eckerö                                                                             

-        förstärkning 45 kV Tingsbacka-Norrböle

-        sjökabel Lemströms kanal ersättande luftledning

-        byte av inledningskabel till Mariehamn

Elstationer:                                                                                               954.300 €

-        ny 45/10 kV elstation i Eckerö

-        utbyggnad av Norrböle elstation

-        utbyte av fjärrkontroll terminaler

                                                                                             Totalt 2.195.500 €

 

Enligt bolagets budget för år 2002 är de planmässiga avskrivningarna 928.000 € medan amorteringarna på långfristiga lån är 362.000 €. Det föreligger ett behov av nya långfristiga lån för att de redan framskjutna investeringarna skall kunna genomföras. Behovet av garantier för nya långfristiga lån har beräknats till 1,2 miljoner euro.

 

Lagtinget bemyndigade den 30 april 1997 landskapsstyrelsen att bevilja Kraftnät Åland Ab landskapsgarantier om högst 4.000.000 mk och den 4 januari 1999 landskapsgarantier till ett belopp om högst 29.000.000 mk. Av dessa garantier kvarstod 22.271.252 mk (3.745.755,69  €) per den 31.12.2001. 

 

Med hänvisning till att Kraftnät Åland Ab:s stamnät utgör en gemensam infrastruktur för elförsörjningen i landskapet och att bolagets verksamhet bedrivs utan vinstavsikt och i det allmännas intresse anser landskapsstyrelsen det vara angeläget att, såsom tidigare skett genom ställande av landskapsgarantier för bolagets lånefinansiering, minimera bolagets lånekostnader.

 

Enligt 12 § landskapsförordningen om elmarknaden (65/99) innehar aktiebolaget Kraftnät Åland Ab systemansvaret för den åländska elmarknaden. Kraftnät Åland Ab har därmed anförtrotts tillhandahållandet av angivna tjänst som är av allmänt ekonomiskt intresse. Landskapsstyrelsen anser inte att subventioner till Kraftnät Åland Ab i dess egenskap av systemansvarig för tryggande av landskapets elkraftsförsörjning kan anses påverka handeln i en omfattning som strider mot gemenskapens intresse. Landskapsstyrelsen anser därför att företaget med stöd av artikel 86.2 i EG-fördraget kan beviljas den ekonomiska förmån som garantin innebär utan hinder av gemenskapens regler avseende statligt stöd i artikel 87 nämnda fördrag.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen vördsamt

 

                 att Lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab utöver av Lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 1.200.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för tryggande av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyllandet av för lånen ställda villkor; samt

   att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31 maj 2003.

 

 

Mariehamn den 18 april 2002

 

 

 

 

L a n t r å d                                                         Roger Nordlund

 

 

 

 

Vicelantråd                                                          Olof Erland