Framställning 26/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 26/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I lantbruksförhandlingarna gällande de nationella stöden till lantbruket för år 2003 fick lantbrukarna i riket en extra semesterdag per år.

     Landskapsstyrelsen föreslår att tre paragrafer i landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare ändras så att de åländska lantbrukarna med kreatursskötsel ges rätt till avbytare för lika många semesterdagar som kollegorna i riket.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslagets ekonomiska, organisatoriska, jämställdhets- och miljömässiga verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare  3

Lagtext 4

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I lantbruksförhandlingarna gällande de nationella stöden till lantbruket för år 2003 fick lantbrukarna i riket en extra semesterdag per år. Den extra semesterdagen var en kompensation för att kostnaderna i jordbruket ökat väsentligt under det senaste året samtidigt som maximinivåerna för hur mycket stöd EU-kommissionen tillåter att medlemsländerna ger sina lantbrukare uppnåtts.

     Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att öka antalet semesterdagar för lantbrukare med kreatursskötsel med en dag.

     I förslaget till ny lydelse av 12 § 5 mom. ges lantbrukare som enligt 9 a § har rätt till 31 dagars semester rätt att spara alla 31 dagarna till nästa år. I dag har lantbrukaren endast rätt att spara 23 dagar och går då miste om överskjutande antal dagar om han eller hon t.ex. blir sjuk och inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning.

 

2. Förslagets ekonomiska, organisatoriska, jämställdhets- och miljömässiga verkningar

 

En landskapsanställd avbytare kostar landskapet ca 130 € per dag medan en privatanställd kostar landskapet ca 60 € per dag (9,47 € per timme i genomsnitt 6 timmar per dag). På Åland finns omkring 215 lantbrukare som har rätt till avbytare. Av dessa utnyttjar ca två tredjedelar landskapets avbytare medan en tredjedel anlitar privata avbytare. Summan blir omkring 21 400 € per år för den föreslagna extra avbytardagen.

     Förslaget har inga kända organisatoriska, jämställdhets- eller miljömässiga verkningar.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

9 § Semester. Ändringen gäller antalet dagar en lantbrukare med kreatursskötsel har rätt att få lantbruksavbytare. I övrigt görs inga ändringar.

 

9a § Utökad semester. Ändringen gäller antalet dagar en lantbrukare med kreatursskötsel har rätt att få lantbruksavbytare. I övrigt görs inga ändringar.

 

12 § Bestämmande av tidpunkten för uttagande av semester. Ändringen har gjorts för att även lantbrukare som har rätt till mer än 24 dagars semester men som på grund av godtagbara orsaker inte kan ta ut semestern under året skall kunna spara alla årets 31 dagar till nästa år.


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 1 mom., 9a § och 12 § 5 mom. landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare (57/1998), sådana 9 § 1 mom. och 12 § 5 mom. lyder i landskapslagen den 10 maj 2001 (23/2001) och 9a § sådan den lyder i landskapslagen den 14 mars 2002 (21/2002) som följer:

 

9 §

Semester

     En lantbrukare har rätt att under ett kalenderår på ansökan få lantbruksavbytare i 24 dagar för semester. Ansökan om semester görs skriftligen på en speciell blankett hos semesternämnden senast den 31 januari under det år ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar innan den planerade semesterns början. En för sent inlämnad semesteransökan leder till att lantbrukaren förlorar rätten till semester med en dag per påbörjad vecka efter den sista inlämningsdagen. Har ansökan inte kommit semesternämnden tillhanda senast den första vardagen i mars förlorar lantbrukaren rätten till lantbruksavbytare för semester under kalenderåret. Lantbrukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan efter tidsfristens utgång.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9a §

Utökad semester

     På ett lantbruk med minst tio husdjursenheter och med endast en semesterberättigad lantbrukare har lantbrukaren rätt till lantbruksavbytare i 31 dagar för semester. Detsamma gäller på lantbruk med minst tio husdjursenheter som drivs av flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften.

 

12 §

Bestämmande av tiden för semester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning, kan hela eller delar av årets semester framskjutas till en senare tidpunkt under året eller sparas till följande år.

 

 

       Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 6 maj 2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning nr 26/2002-2003