Framställning 28/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 28/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2003

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2003.

 

Lagtinget gjorde i maj 2003 en hemställan om att landskapsstyrelsen fastställer principer för omfattning och lokalisering av vindkraftverk, så att besked kan ges till föreliggande ansökningar om användningen av Stora och Lilla Båtskär.

 

I enlighet härmed har landskapsstyrelsen konstaterat att målen för vindkraftsutbyggnaden enligt ”Energisparplan för landskapet Åland 1997” är 10 % av elanskaffningen år 2006. I budgeten för år 2001 konstaterades att aktörerna för utbyggnad av vindkraft i framtiden kommer att vara hänvisade till semioffshore- och offshore-lösningar. I därpå följande budgeter har reservkraftens utbyggnad prioriterats framom vindkraftsutbyggnad, eftersom det är angeläget att trygga kontinuerlig tillgång till elenergi.

 

Med anledning av de synpunkter på energipolitiken som framkommit i lagtinget och beredningen av en ny energiplan för Åland har landskapsstyrelsen fastställt följande principer gällande utbyggnad av vindkraft där landskapsstyrelsens medverkan förutsätts finansiellt eller genom upplåtande av landskapets fastigheter

-    landskapsstyrelsen prioriterar en utbyggnad av förnyelsebar energi där vindkraftens andel avgörs av tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar

-    den fortsatta utbyggnaden av vindkraftverk bör ske så att minimala störningar och ingrepp uppstår med hänsyn till boende-, kultur- och miljöintressen samt

-    en fortsatt utbyggnad av vindkraftverk bör göras så att kraftverken samlas i ett fåtal vindkraftsparker.

 

Landskapsstyrelsen avser att i samband med beredningen av en energiplan inventera lämpliga områden för vindkraftsutbyggnad, speciellt avseende offshore- eller semioffshore-lösningar.

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att planeringsmonopolet gällande den fysiska planeringen finns hos de åländska kommunerna som även har den juridiska behörigheten att avsätta områden för vindkraftverk eller förbjuda placering av sådana inom kommunen.

 

Vidare konstateras att elmarknaden är avreglerad på Åland. Landskapsstyrelsen saknar således juridiska styrmedel för att reglera utbyggnad och placering av vindkraftverken på Åland. Landskapsstyrelsen konstaterar dock att det finns speciallagstiftning som kan reglera förutsättningarna för placeringen av vindkraftverk.

 

Vidare har landskapsstyrelsen behandlat de ansökningar som inlämnats gällande Stora och Lilla Båtskär och fattat beslut där det konstaterats att det inkommit tre ansökningar angående verksamhet på Stora och Lilla Båtskär

-    anhållan om arrende av lotsstugan

-    anhållan om att inrätta fågelskyddsområde för Stora och Lilla Båtskär

-    anhållan om att få arrendera områden på Stora och Lilla Båtskär för 4 stycken vindkraftverk.

 

Med hänsyn till de fastslagna principerna för utbyggnad av vindkraftverk beslöt landskapsstyrelsen att som förhandsbesked meddela att landskapsstyrelsen ställer sig positivt till en utarrendering av delar av Stora och Lilla Båtskär för avsett ändamål enligt följande huvudvillkor

-    arrendetid 30 år

-    största möjliga hänsyn skall tas till natur- och fågelskydd

-    för att hålla avsedda vindkraftverk jämte tillhörande anläggningar på Stora och Lilla Båtskär utgår en arrendeavgift om 10.000 euro per år. Arrendeavgiften skall indexjusteras

-    för eventuellt nyttjande av byggnader avtalas särskilt

-    efter arrendetidens utgång skall arrendetagaren demontera byggda anläggningar och återställa berörda markområden så naturligt som möjligt, om inte annat avtalas

-    som garanti för arrendetagarens ansvar enligt arrendeavtalet skall arrendetagaren överlämna en godtagbar garanti

-    arrendegivaren har rätt att inom arrendeområdet nyttja eller upplåta mark för annat ändamål som inte försvårar arrendetagarens vindkraftproduktion

-    om nödvändiga tillstånd för den planerade utbyggnaden av vindkraftverk inte kan erhållas, om projektet förfaller av andra orsaker eller om byggstart inte skett före den 1 januari 2006 skall arrendeavtalet upplösas.

 

Då upplåtandet av Stora och Lilla Båtskär med anledning av ovannämnda är beroende av lagtingets godkännande samt av att de planerade vindkraftverken förverkligas, har landskapsstyrelsen konstaterat att ett ställningstagande till det inlämnade initiativet om fågelskyddsområde samt anhållan om arrende av lotsstugan inom berörda områden kan tas först efter att frågan om anläggande av vindkraftverk klarlagts.

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget måtte godkänna en utarrendering av Stora och Lilla Båtskär för en tid om 30 år och i enlighet med de villkor för vilka redogörs ovan.

 

Den av Ålands Penningautomatförening uppburna lotteriskatten för år 2002 uppgick till 2.270.033,98 euro mot 1.700.000 euro som upptagits som inkomst i grundbudgeten. Inkomsten av återbäring av lotteriskatt höjs med mellanskillnaden i  föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        inkomst av danaarv samt anslag för överföring av danaarv till Lemlands kommun

-        minskade inkomster för sjötrafiken

-        tilläggsanslag för Ålands miljöprövningsnämnd

-        tilläggsanslag för Ålands vårdinstitut

-        tilläggsanslag för nytt övervaknings- och registerprogram för fiskerinäringen

-        tilläggsanslag för byggande av recirkuleringssystem samt inkomst av mål 2-bidrag

-        tilläggsanslag för sjötrafikens driftskostnader samt

-        tilläggsanslag för muddringsarbeten i Möckelö hamn.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 1.664.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2003 budgeterats 242.144.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2003 samt

att lagtinget bemyndigar landskapsstyrelsen att utarrendera Stora och Lilla Båtskär för en tid om 30 år i enlighet med de i allmänna motiveringen angivna villkoren.

 

Mariehamn den 10.9.2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

 

 

Olof Erland

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

86 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

86 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

86 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

470 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKE-

 

 

RISEKTORN

5 000

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

5 000

 

 

 

37.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

8 000

37.40.54.

Inkomster för sysselsättningens främjande

8 000

 

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

457 000

37.58.20.

Verksamhetens inkomster

457 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-70 000

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

-70 000

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

-70 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

1 178 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

570 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

570 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

358 000

39.30.90.

Finansieringslån

358 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

250 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

250 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

1 664 000

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

5 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

5 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

5 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

93 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

86 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

86 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

7 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

7 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

20 000

 

 

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

20 000

45.59.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

20 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

186 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-10 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-10 000

 

 

 

46.03.

STUDIESERVICE

0

46.03.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-6 000

46.03.04.

Praktikantplatser för högskolestuderande

6 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

0

46.19.04.

Läroavtalsutbildning (VR)

50 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)

-50 000

 

 

 

46.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

10 000

46.25.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

10 000

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

186 000

46.50.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

186 000

 

 

 

 

Huvudtitet 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

555 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

23 000

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

23 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

70 000

47.24.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

70 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKE-

5 000

 

RISEKTORN

 

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (R)

5 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

457 000

47.58.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-23 000

47.58.74.

Byggande av recirkuleringssystem (R)

480 000

 

 

 

 

Huvudtitlel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

805 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

925 000

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

925 000

 

 

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

-200 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-200 000

 

 

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

80 000

48.50.77.

Utbyggnad av Möckelö hamn (R)

80 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

1 664 000


 

I N K O M S T E R

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

34.10.31.

Inkomst av danaarv

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

28,59

30.000

 

86.000

 

 

 

 

 

 

Landskapet har i enlighet med 63 § självstyrelselagen erhållit ett danaarv varvid boets behållning uppgår till 115.921,28 euro. Anslag för överlåtelse av danaarvet till Lemlands kommun föreslås under moment 44.10.31.

 

 

Specifikation:

 

 

6000

Extra ordinära inkomster

 

86.000

 

Tillägg

 

86.000

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN – STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

 

 

 

 

37.26.45.

EU:s finasieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

530.000,00

530.000

 

5.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 47.26.45.

 

 

Specifikation:

 

 

8000

Europeiska Unionen

 

5.000

 

Tillägg

 

5.000

 

37.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

 

 

 

 

37.40.54.

Inkomster för sysselsättningens främjande

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

 

 

 

8.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Föreslås en inkomst om 8.000 euro för de EU-projekt samt övriga samarbetsprojekt som arbetsförmedlingen ansvarar för.

 

 

Specifikation:

 

 

8000

Europeiska Unionen

 

5.000

8009

Övriga kapitalöverföringar

 

3.000

 

Tillägg

 

8.000

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

 

37.58.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

42.798,82

35.000

 

457.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 47.58.74 föreslås en inkomst om 457.000 euro avseende mål 2-finansiering.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

239

8100

Europeiska Unionen

 

450.000

8109

Övriga kapitalöverföringar

 

6.761

 

Tillägg

 

457.000

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

595.531,20

700.000

 

-70.000

 

 

 

 

 

 

Inkomsterna från årskort och övriga fordonsavgifter har inte influtit enligt tidigare beräkningar. Enligt en reviderad prognos för hela året torde inkomsterna under momentet uppgå till ca 630.000 euro. Med anledning härav föreslås inkomsten minskad med 70.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

-70.000

 

Minskning

 

-70.000

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

 

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.683.100,05

1.700.000

 

570.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2002 uppbars 2.270.033,98 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 570.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

570.000

 

Tillägg

 

570.000

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

0,00

18.815.000

 

358.000

 

 

tb -1.424.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet ökad med 358.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

358.000

 

Tillägg

 

358.000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.031.573,18

300.000

 

250.000

 

 

tb 400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 250.000 euro för avförandet av främst bidrag inom ramen för målprogram 3 som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

250.000

 

Tillägg

 

250.000)

 


U T G I F T E R

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

 

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

 

 

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

42.228,99

27.000

 

5.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 5.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

5.000

 

Tilläggsbehov

 

5.000

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

 

44.10.31.

Överföring av danaarv

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

8.181,16

30.000

 

86.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 34.10.31 föreslås ett anslag om 86.000 euro varvid de i Lemland belägna fastigheterna Södergård RN:r 6:24 Norrby, Runebo RN:r 9:49 Söderby, Westeråker RN:r 1:21 Norrby, Digeräng RN:r 2:24 Söderby och Södergård I RN:r 4:8 Norrby ingår i det som överförs till kommunen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8309

Övriga kapitalöverföringar

 

86.000

 

Tilläggsbehov

 

86.000

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

239.884,70

270.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Eftersom förskottet på den pensionsbaserade KTAPL-avgiften blev större än beräknat erfordras ett tilläggsanslag om 7.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

7.000

 

Tilläggsbehov

 

7.000

 

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

 

 

 

 

45.59.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

181.513,76

308.000

 

20.000

 

+t.a. 38.361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 20.000 euro för täckande av kostnader för syneförrättning i Vargsundet, Finström åren 2002 och 2003.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

20.000

 

Tilläggsbehov

 

20.000

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

79.324,71

120.000

 

-10.000

 

+t.a. 94.169,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 10.000 euro under momentet. Se även moment 46.25.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-10.000

 

Minskning

 

-10.000

 

46.03.

STUDIESERVICE

 

 

 

 

46.03.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

53.245,28

76.000

 

-6.000

 

+t.a. 12.714,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 6.000 euro under momentet. Se även moment 46.03.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-6.000

 

Minskning

 

-6.000

 

 

 

46.03.04.

Praktikantplatser för högskolestuderande

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

103.657,32

80.000

 

6.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 6.000 euro för att täcka merkostnaderna för upprätthållande av praktikantplatser.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

6.000

 

Tilläggsbehov

 

6.000

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

46.19.04.

Läroavtalsutbildning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

477.034,22

365.000

 

50.000

 

+t.a. 66.766,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då kostnaderna för främst läroavtalsplatserna har blivit dyrare än beräknat föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet.

 

Samtidigt har en periodisering av kostnaderna beaktats.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

50.000

 

Tilläggsbehov

 

50.000

 

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

97.823,71

213.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 50.000 euro. Se även moment 46.19.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-50.000

 

Minskning

 

-50.000

 

46.25.

ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL

 

 

 

 

46.25.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

138.594,60

139.000

 

10.000

 

+t.a. 9.690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 10.000 euro för att täcka kostnaderna för en retroaktiv löneutbetalning. Se även moment 46.01.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

10.000

 

Tilläggsbehov

 

10.000

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

 

 

 

 

46.50.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.201.945,70

796.000

 

186.000

 

 

 

 

 

 

Då kostnaderna för bl.a. löner, delvis för moderskaps- och sjukvikarier, och hyror stiger mer än beräknat föreslås ett tillägg om 186.000 euro under momentet.

 

Därtill har kostnaderna ökat för praktikplatser då de i nuläget måste förläggas utanför Åland.

 

En förändring av fördelningen av antalet studerande mellan Högskolan på Åland och vårdinstitutet har skett under året.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

114.600

4200

Hyror

 

8.600

4300

Inköp av tjänster

 

53.600

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

9.200

 

Tilläggsbehov

 

186.000

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

47.03.60.

Ersättande av kreditförluster (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

12.651,02

70.000

 

23.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 23.000 euro, vilket föranleds av Ålandsfågel Ab:s konkurs, där landskapsstyrelsen infriat beviljade garantier uppgående till 293.916,52 euro samt av beslut om ackorduppgörelse gällande sanering av Enklinge Forell Ab, vilket innebar infriande av en garanti uppgående till 48.068,79 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

 

23.000

 

Tilläggsbehov

 

23.000

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

 

47.24.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

40.382,73

48.000

 

70.000

 

+t.a. 17.689,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår att ett tillägg om 70.000 euro upptas för medfinansieringen av ett nytt övervaknings- och registerprogram för fiskerinäringen. Den totala kostnaden beräknas till 110.000 euro. Av detta finansieras 40.000 euro med tekniskt stöd ur strukturfondsprogrammet.  Se även moment 47.26.45.

 

Utgående från LL om fiske (39/1956) samt LL om verkställigheten av den gemensamma fiskeripolitiken (40/1995) har landskapsstyrelsen ansvar för övervakningen och styrningen av fisket, vilket bl.a. med stöd av LF om register för fiskerinäringen innebär skyldighet att föra och kontinuerligt uppdatera register över landskapets yrkesfiskare, fiskefartyg, förstahandsuppköpare av fisk samt landade fångster av kvoterade arter. För landningen av kvoterade arter skall registret till vissa delar fungera mera eller mindre i realtid. Kontinuerlig rapportering skall ske till jord- och skogsbruksministeriet som förmedlar sammanställningar för hela Finland till EU-kommissionen.

 

Sedan inträdet i EU år 1995 har förandet av register samt rapportering skett med hjälp av ett registerprogram som utarbetats och kostnadsfritt tillhandahållits av riksmyndigheterna. Detta övervakningssystem kommer att förnyas, med avsikt att skapa ett on-line enhetligt landsomfattande system där var och en som arbetar med eller har intresse av berörda frågor skall ha möjlighet att få kontinuerligt uppdaterade uppgifter. 

 

Det förnyade systemet erbjuder möjlighet till möjligast färska uppdaterade siffror, dels för den egna regionen, och dels för andra delar samt hela landet. Fångstuppföljningen kommer därmed att effektiveras vilket underlättar administration och övervakning samt därav föranledd reglering och styrning av fisket för att upprätthålla och befrämja den gemensamma fiskeripolitiken. Systemet erhålles i sin helhet även på svenska, vilket inte har varit möjligt med det nuvarande, samt möjlighet till mångsidig utskriftsrapportering (intyg, beslut, fiskelicenser, registerutdrag m.m.).

 

Jord- och skogsbruksministeriet erbjuder landskapsstyrelsen möjlighet att delta i utformningen av detta system samt därefter full nyttjanderätt. Totalkostnaden för systemet har beräknats till ca 841.000 euro efter offentlig upphandling av jord- och skogsbruksministeriet. Kostnaderna föreslås fördelas jämnt mellan jord- och skogsbruksministeriet, landskapsstyrelsen samt berörda TE-centraler längs kusten, vilket i detta skede skulle innebära en engångskostnad för Åland om ca 110.000 euro. Därtill tillkommer kostnader för anpassning av utskrifter och rapporter efter eventuella specifika önskemål från Ålands sida. De slutliga kostnaderna regleras i ett skilt avtal med jord- och skogsbruksministeriet.

 

Ett alternativt eget uppföljningssystem skulle med stor sannolikhet innebära större kostnader och mera internt arbete samt ansvar för teknisk support, uppdateringar m.m., samtidigt som man förlorar möjligheten till integrering med övriga landet bl.a. med avseende på rapporteringen till EU-kommissionen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

70.000

 

Tilläggsbehov

 

70.000

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN – STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

 

 

 

 

47.26.45.

EU:s finansieringsandel – strukturprogram för fiskerisektorn (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

380,93

530.000

 

5.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 5.000 euro för EU:s andel av tekniskt stöd. Se även moment 37.26.45 och 47.24.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

5.000

 

Tilläggsbehov

 

5.000

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

 

47.58.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

412.672,66

465.000

 

-23.000

 

+t.a. 55.423,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 47.58.74 föreslås en inbesparing om 23.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-23.000

 

Minskning

 

-23.000

 

47.58.74.

Byggande av recirkuleringssystem (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

0,00

 

 

480.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

De tidigare kostnadsberäkningarna över byggande av recirkuleringssystem var schematiska. Efter att de tekniska ritningarna blivit klara har även mer exakta kostnader kunnat beräknas för själva byggnationen. Detta har medfört att det verkliga projektet blivit dyrare än vad man först skisserade. Finansieringen av projektet har lösts så att det delfinansieras av EU-medel inom ramen för mål 2-programmet inom åtgärden miljöanpassning i näringsliv och samhälle. Förfarandet har även stämts av med EU-kommissionen som inte sett några hinder för projektet.

 

Det bearbetade projektets totalkostnad uppgår till 1.125.000 euro. 456.761 euro finansieras inom ramen för mål 2-programmet, varav EU finansierar 450.000 euro.

 

Med beaktande av tidigare budgeterade medel föreslås ett tillägg under momentet om 480.000 euro. Tillägget finansieras med inkomster av mål 2-bidrag under moment 37.58.20 och inbesparing under moment 47.58.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

480.000

 

Tilläggsbehov

 

480.000

 

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

12.566.973,06

12.370.000

 

925.000

 

+t.a. 182.538,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom reglerna för genomgång av turbinerna ombord på fartygen ändrats har landskapsstyrelsen genomfört turbingenomgång för samtliga fartyg till en kostnad om sammanlagt 112.000 euro.

 

M/s Gudingen har sanerats och renoverats p.g.a. omfattande fukt- och mögelskador för 310.000 euro.

 

M/s Knipans propeller skadades under vintern av föremål i isen så svårt att samtliga blad måste förnyas till en kostnad om 60.000 euro.

 

I slutet av februari konstaterades akuta problem med m/s Alfågelns propelleraxeltätning. Skadan åtgärdades till en kostnad om 47.000 euro.

 

Reservfärjan m/s Ejdern som utnyttjades mycket under vintern och i svåra isförhållanden fick p.g.a. de hårda påfrestningarna läckage från propelleraxeltätningen, vilket kostade 18.000 euro att reparera.

 

M/s Grisslans driftsentreprenad tog slut i början av maj. Landskapsstyrelsen beslöt att fartyget skulle rustas upp och sedan tillsvidare drivas i egen regi. Fartyget var i betydligt sämre skick än väntat och upprustningen beräknas kosta 378.000 euro. En reglering av kostnaderna mellan entreprenören och landskapsstyrelsen i enlighet med entreprenadavtalet har inletts.

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att dessa tilläggskostnader är så betydande att de inte kan inbesparas utan drastiska indragningar av trafik under resterande del av året. Landskapsstyrelsen föreslår således att ett tillägg om 925.000 euro upptas under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

275.000

4300

Inköp av tjänster

 

650.000

 

Tilläggsbehov

 

925.000

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

1.129.518,83

2.139.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsen har efter anbudsförfarande beslutat förkasta anbud för rivning av Marsunds gamla bro. Med beaktande av övriga tilläggsbehov föreslås anslaget om 200.000 euro för rivning av Marsunds gamla bro indraget i avvaktan på nytt anbudsförfarande i ett senare skede. 

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

-200.000

 

Minskning

 

-200.000

 

48.50.

VERKSTAD OCH LAGER

 

 

 

 

48.50.77.

Utbyggnad av Möckelö hamn (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2002

Budget 2003

 

Förslag

 

317,26

0

 

80.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsen har byggt ny utrustningskaj i Möckelö. I.o.m. att kajen är färdig har totala anslaget om ca 216.000 euro förbrukats. Projektet, som enligt av lagtinget godkänd budget även inkluderar muddring, har därmed blivit ca 80.000 euro dyrare än beräknat och budgeterade medel.

 

Mot bakgrund av detta föreslår landskapsstyrelsen att ett tillägg om 80.0000 euro upptas under momentet för att möjliggöra behövliga muddringsarbeten så att den nya kajen kan tas i bruk.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

80.000

 

Tilläggsbehov

 

80.000