Framställning 29/2006-2007

Tillhör ärendet: Ändrad barnskyddslagstiftning
Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 29/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-08-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad barnskyddslagstiftning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen (1977:13) angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland.

     För att undvika att landskapet blir utan en fungerande barnskyddslagstiftning efter årsskiftet 2007/2008 förslås att sista meningen i landskapslagens 1 § 2 mom. upphävs, vilket medför att barnskyddslagen (FFS 683/1983) och barnskyddsförordningen (FFS 1010/1983) med vissa avvikelser kan fortsätta att gälla i landskapet tillsvidare till de delar bestämmelserna faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Landskapsregeringen önskar att lagtinget behandlar denna framställning i brådskande ordning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008, så att inget tomrum i reglering av barnskyddet på Åland uppstår.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Beredningsarbetet 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland. 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Barnskyddet regleras av landskapslagen (1977:13) angående tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande barnskydd i landskapet Åland, nedan kallad blankettlagen. Genom blankettlagen har barnskyddslagen (FFS 683/1983) och barnskyddsförordningen (FFS 1010/1983) med vissa avvikelser gjorts gällande i landskapet.

     Enligt blankettlagens 1 § 2 mom. skall de ändringar som görs i riksförfattningarna automatiskt bli gällande även i landskapet. I momentet finns dessutom en särskild bestämmelse som säger att om någon av riksförfattningarna upphävs skall dess giltighet i landskapet upphöra samtidigt som i riket.

     Den 1 januari 2008 träder en ny barnskyddslag (FFS 417/2007) i kraft i riket. Samtidigt upphävs 1983 års barnskyddslag och -förordning.

     I landskapet får detta en direkt effekt på landskapslagstiftningen. I och med att 1983 års barnskyddslag och -förordning upphävs i riket från den 1 januari 2008 upphör deras giltighet automatiskt vid samma tidpunkt på Åland även inom landskapets behörighetsområde med stöd av blankettlagens 1 § 2 mom. sista mening. Blankettlagen får därmed ett tomt innehåll och landskapet i praktiken ett oreglerat barnskydd.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

För att undvika att landskapet från och med den 1 januari 2008 står utan ett fungerande regelverk för barnskyddet föreslår landskapsregeringen att giltighetstiden för den gällande blankettlagen (1977:13) om barnskydd förlängs.

     Under beredning av denna framställning har landskapsregeringen även arbetat fram ett förslag till en särskild framställning om en ny blankettlag om barnskydd. Eftersom nuvarande lagting beräknas sitta samlat under högst fyra veckor till innan lagtingsvalet den 21 oktober 2007 och behandlingstiden för en helt ny barnskyddslagstiftning är osäker, avstår landskapsregeringen ifrån att lämna ett förslag till en ny blankettlagstiftning om barnskydd till detta lagting. Risken är annars allt för stor för att sådant förslag skulle förfalla på grund av nyval. Men även om sittande lagting formellt skulle hinna med en behandling av en ny barnskyddslagstiftning, skulle behandlingen dessvärre på grund av tidsaspekten inte bli så grundlig och seriös som en ny blankettlagstiftning om barnskydd fordrar.

     Landskapsregeringen föreslår därför genom denna framställning att giltighetstiden för den gällande blankettlagen (1977:13) om barnskydd förlängs. I praktiken innebär förslaget att sista meningen i blankettlagens 1 § 2 mom. stryks, vilket medför att 1983 års barnskyddsförfattningar fortsätter att gälla i landskapet fram till dess att lagtinget aktivt ändrar eller upphäver 1977 års blankettlag om barnskydd.

     En sak som ytterligare komplicerar ärendet är att en del av barnskyddslagstiftningen berör rättsområden som faller under rikets behörighet. Bestämmelser om statsmyndigheterna organisation och verksamhet, förmynderskap, familjeförhållanden, barns rättsliga ställning, rättskipning och administrativa ingrepp i den personliga friheten är enligt 27 § 3, 6, 7, 23, 24 punkten självstyrelselagen att hänföra till rikets behörighet. Bestämmelserna inom dessa rättsområden blir genom rikets nya barnskyddslag som sådana direkt tillämpliga i landskapet från och med den 1 januari 2008 och ersätter därmed motsvarande bestämmelser i den gamla barnskyddslagstiftningen. För att få mer ett ändamålsenligt barnskydd bör de i denna framställning föreslagna lagändringarna därför med snaraste ersättas med en ny lagstiftning om barnskydd.

     Landskapsregeringens önskar att denna framställning skall behandlas i brådskande ordning av lagtinget. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008, så att inget tomrum i reglering av barnskyddet på Åland uppstår.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget säkerställs ett regelverk för barnskyddet även efter den 1 januari 2008. Förslaget har inga kända konsekvenser för ekonomi, miljö eller jämställdhet.

 

4. Beredningsarbetet

 

Förslaget har tillsammans med ovannämnda förslag till en särskild framställning om en ny blankettlag om barnskydd varit på remiss till Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet, Ålands ungdomsråd, Jämställdhetsdelegationen, Brändö kommun, Eckerö kommun, Finströms kommun, Föglö kommun, Geta kommun, Hammarlands kommun, Jomala kommun, Kumlinge kommun, Kökars kommun, Lemlands kommun, Lumparlands kommun, Mariehamns stad, Saltviks kommun, Sottunga kommun, Sunds kommun, Vårdö kommun, Ålands kommunförbund, Barn- och mödrahemmet Tallbacken, Skolkansliet i Mariehamn, Norra Ålands högstadiedistrikt, Södra Ålands högstadiedistrikt, Skoldirektören i Norra skärgården, Skoldirektören i Södra skärgården, Förtroenderådet, Barnombudsmannen på Åland, Ålands prosteriförening r.f., Pusselfamiljen r.f., Ålands förvaltningsdomstol, Länsstyrelsen på Åland, Akava-Åland r.f., FFC:s regioncentral på Åland, FOA-Å r.f., TCÅ r.f., TEHY:s fackavdelning på Åland r.f. avd. 919, Ålands Kommunalanställda r.f. avd. 214, Ålands omsorgsförbund k.f. Även landskapsregeringens allmänna förvaltnings finansavdelning, social- och miljöavdelning samt utbildnings- och kulturavdelning har hörts i ärendet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland

 

     I enlighet lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (1977:13) angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De i 1 mom. angivna författningarna tillämpas i landskapet sådana de lyder då denna lag träder i kraft. Sker därefter ändring i någon av författningarna, skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och skall tillämpas i landskapet till den del bestämmelserna enligt självstyrelselagen (1991:71) för Åland faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 29/2006-2007