Framställning 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING  nr 3/1999-2000

 

Datum

Beteckning

 

1999-10-21

FR0319992000

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

Förslag

 

Utgående från det förhandlingsresultat som landskapsstyrelsen och kommunförbundet enades om i september 1999 angående alarmcentralens finansiering föreslår landskapsstyrelsen att vissa ändringar vidtas i landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (37/77) och i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93).

     Genom förslaget till ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet överförs hela kostnadsansvaret för alarmcentralen från kommunerna till landskapsstyrelsen. För att uppnå en ekonomisk nollösning såväl mellan kommunerna och landskapet som mellan kommunerna föreslås dessutom en justering av koefficienterna enligt bosättningsstrukturgrupp för den allmänna landskapsandelen i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna.

     Avsikten är att de föreslagna lagändringarna skall träda i kraft den 1 maj år 2000.

 

__________________

 

 

 

 


Allmän motivering

 

1. Bakgrund och förslag i korthet

 

Landskapsstyrelsen avser att helt handha driften och bemanningen av alarmcentralen och härvid bilda en fristående enhet. Inför detta har landskapsstyrelsen tagit initiativ till lagstiftningsåtgärder för att överföra kostnadsansvaret för alarmcentralen från kommunerna till landskapet och för att klargöra alarmcentralens organisation. För att härvid uppnå en ekonomisk nollösning har landskapsstyrelsen även tagit initiativ till lagstiftningsåtgärder för att i motsvarande grad minska landskapsandelarna till kommunerna.

 

1.1 Kostnadsfördelningen enligt gällande system och ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet

Hälften av alarmcentralens kostnader fördelas mellan kommunerna i förhållande till varje kommuns skattören under föregående år medan den andra hälften fördelas i förhållande till varje kommuns mantalsskrivna invånare det år verksamheten bedrivs.

     Genom lagändringarna tas bestämmelserna om kommunernas betalningsansvar för alarmcentralens anläggnings- och driftskostnader bort. De vid denna lags ikraftträdande återstående betalningsförpliktelser som vissa kommuner har för förnyelse av alarm­centralens tekniska utrustning vilka skall erläggas senast den 1 april 2002 omfattas dock inte av lagändringen utan de skall erläggas i enlighet med tidigare gällande bestämmelser. Detta klargörs genom ett övergångsstadgande i lagen.

     För att bereda för erforderlig lagstiftning för att klargöra alarmcentralens organisation har även ett sådant stadgande tagits in i lagen.

 

1.2 Justering av den allmänna landskapsandelens koefficienter enligt bosättningsstrukturgrupp

Målsättningen är att ett övertagande av huvudmannaskapet för landskapsstyrelsen inte skall åsamka landskapet merkostnader. Kvittningen av kommunernas minskade kostnader görs lämpligen inom ramen för landskapsandelssystemet genom att den allmänna landskapsandelens koefficienter enligt bosättningsstrukturgrupp justeras enligt följande:

 

Kommunernas

Bosättnings-
strukturgrupp

Gällande

koefficient

Föreslagen

koefficient

1

4,00

3,91

2

1,40

1,31

3

1,00

0,90

4

0,37

0,24

 

2. Förslagets verkningar

 

Med nu gällande lagstiftning svarar landskapet primärt för alarmcentralens kostnader men tar sedan in dessa av kommunerna. Enligt förslaget behöver inte kommunerna längre erlägga alarmcentralens kostnader till landskapet men landskapsandelarna till kommunerna minskar i motsvarande grad.

     Förslaget har inga kända miljömässiga eller jämställdhetsmässiga verkningar.

 


Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

 

5 §. I paragrafen har bestämmelsen om kommunens kostnadsansvar för alarmcentralen strukits och ett delegeringsstadgande för att bereda för erforderlig lagstiftning för att klargöra alarmcentralens organisation lagts till.

 

37 §. I paragrafen har bestämmelsen om kommunens kostnadsansvar för alarmcentralen strukits.

 

38 §. I paragrafen har bestämmelsen att kommun har rätt till landskapsandelar för kostnader varmed kommunen deltagit i alarmcentralens driftskostnader strukits.

 

2. Landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna.

 

Enligt den föreslagna ändringen av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet överförs kostnadsansvaret för alarmcentralen helt på landskapet.

     Som ett resultat av kvittningen för driften av alarmcentralen föreslås en ändring av koefficienterna enligt bosättningsstrukturgrupp i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna.

     Avsikten är de föreslagna koefficienterna skall tillämpas första gången redan på den allmänna landskapsandel som beviljas senast den 11 januari 2000, dvs innan den förslagna lagen hinner träda i kraft. För att möjliggöra en sådan tillämpning föreslås att en fullmaktsbestämmelse intas i övergångsbestämmelsen. De förändrade landskaps­andelsbeloppen kommer sedan att beaktas vid den första månadsutbetalningen till kommunerna efter det att lagen trätt ikraft.

     Vidare föreslås att de allmänna landskapsandelar som hinner betalas ut innan lagen träder i kraft enligt det gamla systemet skall kvittas mot de allmänna landskapsandelar som skulle ha betalats till kommunerna under år 2000 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2000. I förhandlingarna med kommunerna har parterna utgått ifrån kalkyler såsom om lagförslaget skulle ha blivit gällande från och med den 1 januari 2000. Med tanke på att lagtingsbehandlingen och lagstiftningskontrollen av ärendet leder till att lagförslaget träder i kraft tidigast 1 maj 2000 föreslås att en kvittningsbestämmelse intas i övergångsbestämmelserna.

 

__________________

 

 


 

Lagförslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

 

 

1. L A N D S K A P S L A G
 om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i landskapslagen den 14 april 1977 om brand- och räddningsväsendet (37/77), av dessa lagrum 5 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 5 december 1979 (85/79), 37 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 23 mars 1995 (29/95) samt 38 § sådan den lyder i landskapslagen den 19 oktober 1993 (79/93) som följer:

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare stadganden om alarmcentralens organisation och verksamhet kan ges i landskapsförordning.

 

37 §

     Kommun kan enligt landskapsstyrelsens prövning beviljas landskapsandel, utöver vad i 38 § stadgas, för betydande kostnader vid anskaffande av materiel som erfordras för skötseln av kommunens brand- och räddningsväsende enligt följande procenttal:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

38 §

     Till kommun erläggs landskapsandel för driftskostnader för kommunens brand- och räddningsväsende, med undantag av i 33 § avsedda ersättningar, i enlighet med landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

     De utbetalningar som kommunerna har gjort för alarmcentralens drifts- och an­läggningskostnader för år 2000 skall återbetalas av landskapet då denna lag träder i kraft.

     De vid denna lags ikraftträdande återstående betalningsförpliktelser som kommun har för förnyelse av alarmcentralens tekniska utrustning skall erläggas i enlighet med tidigare gällande bestämmelser.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 oktober 1999

 

 

 

L a n t r å d

Roger Jansson

 

 

 

Föredragande ledamot

Bengt Häger

 


 

 

2. L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen om
landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § landskapslagen den 19 oktober 1993 om landskapsandelar till kommunerna (70/93) sådan den lyder i landskapslagen den 13 mars 1997 (25/97) som följer:

 

9 §

Koefficient enligt bosättningsstrukturgrupp

     Koefficienterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen om bosättningsstrukturgrupper (73/93) är följande:

 

Kommunens

bosättningsstrukturgrupp

Koefficient

1

3,91

2

1,31

3

0,90

4

0,24

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

     Denna lag skall beaktas även när den allmänna landskapsandelen för år 2000 enligt 14 § 2 mom. beviljas.

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 § 1 mom. skall de allmänna landskapsandelar som har betalts till kommunerna under år 2000 enligt de bestämmelser som var gällande innan denna lag har trätt i kraft kvittas mot de allmänna landskaps­andelar som skulle ha betalts till kommunerna under år 2000 om denna lag varit gällande från och med den 1 januari 2000. Det resterande beloppet skall fördelas i lika stora poster under de återstående månaderna av år 2000.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 oktober 1999

 

 

 

L a n t r å d

Roger Jansson

 

 

 

Föredragande ledamot

Bengt Häger