Framställning 3/2007-2008

Tillhör ärendet: Utkomststöd
Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 3/2007-2008

 

Datum

 

 

2007-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om utkomststöd

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ändras så att 20 procent av barnbidraget respektive 50 procent av ensamförsörjartillägget inte beaktas som inkomst för barnfamiljer som beviljas utkomststöd. Ändringen föreslås dels för att också de barnfamiljer som samtidigt lyfter utkomststöd skall få ta del av de höjningar av barnbidrag och ensamförsörjartillägg som föreslås i landskapets budget för år 2008 dels för att förbättra de mest utsatta barnfamiljernas välfärd.

     Landskapsregeringen föreslår dessutom att bestämmelserna om justering av grunddelen och beräkning av tilläggsdelen som finns i landskapförordning (1998:67) om utkomststöd intas i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 3

3. Förslag. 4

4. Förslagets verkningar 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  6

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Enligt ÅSUB:s rapport (2007:5) Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland finns tecken på att barnfamiljerna är på väg att få det svårare ekonomiskt. I rapporten konstateras att medan andelen mottagare av utkomststöd överlag visar en statistisk signifikant minskning under nittiotalet fram till år 2004, så gäller detta inte för den andel av alla barnfamiljer som fått bidrag. Av ÅSUB:s rapport framgår även att ensamförsörjarna är en utsatt grupp och att bland utkomststödstagarna når inte ensamförsörjare med tre barn  eller fler över den relativa fattigdomsgränsen ens efter skattefria transfereringar (barnbidrag, underhållsbidrag/-stöd, bostadsbidrag, utkomststöd).

     Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd som är avsett att trygga en persons eller en familjs utkomst samt att främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Det är den stödform som beviljas i sista hand. Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan ordna sin försörjning på annat sätt. Stödet beviljas av kommunerna som också har det ekonomiska ansvaret för utkomststödet samt handhar utbetalningen av det. Stödets storlek bestäms generellt sett av skillnaden mellan utgifter å den ena sidan och disponibla inkomster och tillgångar å den andra.

     Utkomststödet regleras i landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Det är en blankettlag genom vilken lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) med vissa undantag har gjorts tillämplig i landskapet. I lagen anges bland annat vilka utgifter som utkomststödet skall täcka samt vilka inkomster och tillgångar som skall beaktas när stödets storlek bestäms. Huvudregeln är att alla disponibla inkomster och tillgångar beaktas. Vissa undantag anges dock i lagen.

     Barnbidraget regleras i landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen. Liksom när det gäller lagstiftningen om utkomststöd har landskapslagen formen av en blankettlag. Genom blankettlagen har barnbidragslagen (FFS 796/1992) gjorts tillämplig i landskapet. Landskapsregeringen avser att i budgeten för år 2008 och i en framställning om ändring av 4 § landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen föreslå att barnbidrag och ensamförsörjartillägg höjs på sätt som framgår nedan.

 

2. Överväganden

 

Vid beviljande av utkomststöd beaktas barnbidrag och ensamförsörjartillägg som inkomst enligt följande:

 

Från barnbidraget avdras följande belopp per kalendermånad:

-  9,59 euro för det första barnet

- 12,11 euro för det andra barnet

- 15,31 euro för det tredje barnet

- 17,32 euro för det fjärde barnet samt

- 20,52 euro för det femte och varje följande barn

 

Från ensamförsörjartillägget avdras 3,36 euro per barn och kalendermånad.

 

     Det belopp som avdras från barnbidraget och ensamförsörjartillägget vid beviljande av utkomststöd motsvarar det belopp som utgjorde höjningen av barnbidraget och ensamförsörjartillägget från och med år 2002. Avdragen infördes för att också de barnfamiljer som samtidigt beviljades utkomststöd skulle få ta del av höjningen av barnbidrag och ensamförsörjartillägg.

     Eftersom utkomststödets belopp bestäms som skillnaden mellan utgifter och disponibla inkomster och tillgångar så minskar utkomststödet om den disponibla inkomsten ökar. För att också de barnfamiljer som samtidigt beviljas utkomststöd även denna gång skall få ta del av föreslagen höjning av barnbidrag och ensamförsörjartillägg och för att förbättra de mest utsatta barnfamiljernas välfärd bör vid fastställande av utkomststöd en höjning av avdragen från barnbidrag och ensamförsörjartillägg övervägas.

 

3. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd ändras så att 20 procent av barnbidraget och 50 procent av ensamförsörjartillägget inte beaktas som inkomst vid fastställandet av utkomststöd. För att inte behöva ändra lagen vid framtida höjningar av barnbidrag och ensamförsörjartillägg föreslås att avdragen inte som nu anges i eurobelopp. Istället bör de anges som en andel i procent av barnbidraget och ensamförsörjartillägget.

 

Tabell: Nuvarande barnbidrags- och ensamförsörjartilläggsbelopp samt föreslagna belopp (avdrag avses i lagen bestämt som procent av beloppen).

 

barnbidrag och ensamförsörjartillägg per kalendermånad

avdrag vid fastställande av inkomst för utkomststöd

nuvarande

förslag

nuvarande

förslag

(euro)

(euro)

(euro)

(procent)

= (euro)

1’a barnet

105,45

110,00

- 9,59

- 20

= - 22,00

2’a barnet

133,20

143,00

- 12,11

- 20

= - 28,60

3’e barnet

168,36

185,00

- 15,31

- 20

= - 37,00

4’e barnet

190,56

214,00

- 17,32

- 20

= - 42,80

5’e - följande

225,71

259,00

- 20,52

- 20

= - 51,80

ensamförs.tillägg

37,00

50,00

- 3,36

- 50

= - 25,00

 

Förslaget är ägnat att förbättra situationen för de ekonomiskt mest utsatta barnfamiljerna. Förslaget har utformats så att barnfamiljer med utkomststöd kompenseras för de föreslagna höjningarna, och så att de mest utsatta barnfamiljernas välfärd ytterligare förbättras.

     Ålands kommunförbund stöder i sitt utlåtande av den 11 oktober 2007 (dnr S10/07/1/21) den grundläggande målsättningen bakom förslaget. Kommunförbundet framhåller dock att kommunerna inte bör åläggas uppgifter ”utan att de samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat än höjda skatter”. Kommunförbundet konstaterar att kommunernas utgifter kommer att öka med ett genomförande av förslaget samt att detta bör beaktas inom landskapsandelssystemet.

 

4. Förslagets verkningar

 

Eftersom kommunerna ansvarar för utkomststödet och landskapet för barnbidraget och ensamförsörjartillägget innebär höjningen av barnbidraget och ensamförsörjartillägget i praktiken att en del av kostnaden för utkomststödet överförs till landskapet, om inte avdragen från barnbidraget och ensamförsörjartillägget vid fastställandet av utkomststöd höjs i motsvarande mån som barnbidraget och ensamförsörjartillägget.

     Av de totalt 640 hushåll som erhöll utkomststöd under år 2005 var 30 hushåll makar/sammanboende med barn och 87 hushåll ensamförsörjare med barn enligt följande fördelning:

 

 

13 makar/sammanboende med 1 barn

13 makar/sammanboende med 2 barn

  3 makar/sammanboende med 3 barn

  1 makar/sammanboende med 5 barn

46 ensamförsörjare med 1 barn

29 ensamförsörjare med 2 barn

10 ensamförsörjare med 3 barn

 2 ensamförsörjare med 4 barn

 

     Enligt ÅSUB:s uppgifter är medeltalet gällande utkomststödets varaktighet för makar/sammanboende med barn 4,8 månader och för ensamförsörjare med barn 5,1 månader. Av statistiken framgår inte i vilka kommuner barnfamiljerna var bosatta, varför det inte är möjligt att bedöma hur de enskilda kommunerna påverkas av förslaget.

     En uppskattning grundad på statistiken ovan ger vid handen att den kostnad som påförs kommunerna uppgår till cirka 6 000 euro per månad eller cirka 30 000 euro per år.

     Förslaget bedöms inte medföra några organisatoriska verkningar. Det har inte någon känd verkan på jämställdheten mellan män och kvinnor. År 2005 var dock 85 procent av ensamförsörjarna som erhöll utkomststöd kvinnor. Förslaget har inga kända verkningar för miljön.

__________________

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 3 punkt landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, sådan den lyder i landskapsförordning 2002/80, som följer:

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) Vid tillämpning av 11 § skall barnbidrag beaktas som inkomst enligt följande. Som inkomst per kalendermånad räknas inte 20 procent av barnbidragets belopp respektive 50 procent av ensamförsörjartilläggets belopp. Det belopp som återstår av barnbidraget och ensamförsörjartillägget efter avdrag beaktas som inkomst.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 1 november 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 3/2007-2008