Framställning 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 4/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-01-11

FR0419992000

 

 

 

 

 

 


Mottagare

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 


 

Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen

Berör

·       Kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

Innehåll

Förslag. 1

Motivering. 1

Bakgrund. 1

Behov av ändring och förslag till ändring. 3

Förslagets verkningar4

Ärendets beredning. 5

Lagtext6

L A N D S K A P S L A G  om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland  6

 

Bilaga

·   Parallelltexter


 

 

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras så att avdraget för sjöarbetsinkomst även kan beviljas dem som arbetar ombord på utländska fartyg. Enligt gällande lagstiftning är rätten till detta avdrag begränsad till anställda ombord på finska fartyg. Förslaget föranleds av att reglerna om beskattning av inkomst av arbete ombord på fartyg i internationell trafik har ändrats inom ramen för det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

     Samtidigt föreslås att lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (FFS 1552/1995) görs tillämplig i landskapet. Lagen gäller undanröjande av dubbelbeskattning av bland annat inkomst som förvärvats i en främmande stat och innehåller regler för avräkning av utländsk skatt från den skatt som betalas i Finland.

     De nya reglerna föreslås bli tillämpade första gången vid den beskattning som skall verkställas för skatteåret 2001.

 

__________________

 

 

Motivering

 

Bakgrund

 

Beskattning av sjöarbetsinkomst enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet

Inkomst av arbete ombord på fartyg i internationell trafik beskattas i regel i den stat där löntagaren har sin hemvist. När det gäller trafik mellan de nordiska länderna har man dock genom en överenskommelse gjort ett undantag från denna huvudregel så att inkomst från arbete ombord på fartyg i trafik mellan länderna har beskattats i fartygets flaggstat. Överenskommelsen har gjorts inom ramen för det så kallade dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna.

     Det nu gällande avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (FördrS 26/1997) trädde i kraft 1997 och lagtinget har givit sitt bifall till ikraftträdandet i landskapet (51/1997). Vad beträffar beskattning av inkomst av arbete ombord på fartyg i internationell trafik innehåller detta avtal en ändring i förhållande till tidigare överenskommelser mellan de nordiska länderna. Enligt art. 15.3 i avtalet får inkomst av arbete som utförs på fartyg i internationell trafik beskattas i den stat vars nationalitet fartyget har. Enligt tidigare avtal har motsvarande bestämmelse angett att sådan inkomst får beskattas endast i fartygets flaggstat. Denna ändring innebär alltså att anställda ombord på fartyg i internationell trafik mellan två nordiska länder kan beskattas dels i den stat där den anställda har sin hemvist och dels i fartygets flaggstat. Samtidigt anges i avtalet att i de fall där en person beskattas i en annan stat skall Finland från personens finska inkomstskatt avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som betalts i den andra staten.

     När det ovan nämnda avtalet tillkom 1996 angavs en övergångsperiod för bestämmelsen om beskattning av inkomst av arbete ombord på fartyg i internationell trafik. Den tidigare regeln skulle tillämpas under de tre kalenderår som följde på det år då avtalet trädde i kraft. Eftersom avtalet trädde i kraft 1997 betyder det att övergångsperioden tog slut vid utgången av år 2000.

 

Beskattning av sjöarbetsinkomst enligt kommunalskattelagen

Kommunalskattelagen för landskapet Åland (37/1993) är en så kallad blankettlag genom vilken inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) och förordningen om skatt på inkomst (FFS 1551/1992) med vissa undantag görs tillämpliga i landskapet till de delar de gäller skatt till kommun.

     Den som är allmänt skattskyldig och har sjöarbetsinkomst beviljas enligt 97 § inkomstskattelagen avdrag för sjöarbetsinkomst. Enligt samma lags 74 § avses med sjöarbetsinkomst löneinkomst enbart av arbete ombord på finska fartyg. Eftersom man i landskapet har en något avvikande definition av begreppet sjöarbetsinkomst anges i 9 § kommunalskattelagen ett undantag från 74 § inkomstskattelagen. Undantaget innebär att inkomst av arbete ombord på landskapets färjor inte betraktas som sjöarbetsinkomst. Bestämmelsen i kommunalskattelagen innehåller dock samma begränsning som 74 § inkomstskattelagen när det gäller att sjöarbetsinkomst endast kan vara inkomst av arbete ombord på finska fartyg.

     I riket har man nyligen gjort en ändring av 74 § inkomstskattelagen vilken innebär att begreppet sjöarbetsinkomst även omfattar inkomst av arbete ombord på utländska fartyg (FFS 1165/2000). Ändringen trädde i kraft vid årsskiftet. Trots att det i kommunalskattelagen finns en automatik beträffande ikraftträdandet i landskapet av ändringar av inkomstskattelagen gäller det inte denna ändring på grund av undantaget i 9 § kommunalskattelagen. Ändringen av inkomstskattelagen i riket innebär dock att de som arbetar på utländska fartyg kan beviljas avdrag för sjöarbetsinkomst vid statsbeskattningen.

 

Undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I art. 25 i det ovan nämnda nordiska dubbelbeskattningsavtalet regleras undanröjande av dubbelbeskattning. Tredje punkten i artikeln gäller Finland. Enligt den skall en person, som är bosatt i Finland och förvärvar inkomst som enligt avtalet får beskattas i en annan stat, ha rätt att från sin finska inkomstskatt avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som betalts i den andra staten. Avräkningen skall ske med iakttagande av bestämmelserna i finsk lagstiftning. Den här typen av bestämmelser finns i flertalet av de dubbelbeskattningsavtal som Finland har ingått och som lagtinget givit sitt bifall till.

     Från och med skatteåret 1996 regleras i riket avräkningen av utländsk skatt från finsk skatt genom lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (FFS 1552/1995). Lagen tillämpas vid beskattningen av inkomst som förvärvats i främmande stater både när det finns ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och staten i fråga och när det inte finns ett sådant avtal. I princip fungerar avräkningen enligt lagen så att den inkomstskatt som betalas i den främmande staten dras bort från den inkomstskatt som på samma inkomst skulle betalas i Finland. Lagen kan tillämpas beträffande statlig skatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, inkomstskatt för samfund och förmögenhetsskatt. Avräkningen görs från stats-, kommunal- respektive kyrkoskatten i den proportion de står till varandra. I lagen finns också regler för bestämmande av det högsta belopp som får avräknas. Avräkningens högsta belopp räknas ut enligt förvärvskälla och vid beskattningen av fysiska personer och dödsbon även enligt inkomstslag.

     Användningen av avräkningsmetoden är att betrakta som huvudregel när det gäller att undanröja internationell dubbelbeskattning. I den ovan nämnda lagen finns även bestämmelser om undantagandemetoden. Den sistnämnda tillämpas dock endast om det i någon annan lagstiftning bestäms att den inkomst som förvärvats utomlands är skattefri eller om befrielsen baserat sig på bestämmelserna i ett avtal.

 

Behov av ändring och förslag till ändring

 

Avdrag för sjöarbetsinkomst

Den nya bestämmelsen om beskattning av inkomst av arbete ombord på fartyg i internationell trafik i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet träder i kraft den 1 januari 2001. För de som bor i landskapet men arbetar ombord på utländska fartyg innebär det att inkomsten kommer att beskattas både här och i fartygets flaggstat. För närvarande beskattas deras inkomst endast i flaggstaten. Även om man från den inkomstskatt som skall betalas här avräknar den skatt som betalas i flaggstaten innebär det att beskattningen skärps för dessa löntagare. I praktiken betyder det här för Ålands del att de sjömän som arbetar på svenska fartyg men är allmänt skattskyldiga i landskapet kommer att beskattas enligt samma regler som landanställda. Det betyder också att dessa sjömän inte beviljas det avdrag för sjöarbetsinkomst som avses i 97 § inkomstskattelagen eftersom deras inkomst inte betraktas som sjöarbetsinkomst enligt kriterierna i 9 § kommunalskattelagen.

     För att beskattningsmässigt likställa dem som arbetar på utländska fartyg med dem som arbetar på finska fartyg föreslås att begreppet sjöarbetsinkomst även skall omfatta inkomst av arbete ombord på utländska fartyg. Därmed kommer de som arbetar på utländska fartyg också att kunna beviljas avdrag för sjöarbetsinkomst även vid kommunalbeskattningen.

 

Undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Enligt 18 § 5 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om ”kommunerna tillkommande skatter”. Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning kan därmed inte sägas vara tillämplig i landskapet till de delar den berör kommunalskatten. Genom de internationella avtal om undvikande av dubbelbeskattning som genom lagtingets bifall även gäller landskapet ges i regel de som är skattskyldiga i en åländsk kommun en generell rätt att avräkna skatt som betalts i utlandet från den skatt som på samma inkomst skall betalas i Finland. I avtalen anges dock sällan några närmare regler för hur denna avräkning skall göras. Som exempel kan nämnas det ovan angivna nordiska dubbelbeskattningsavtalet där det enbart sägs att avräkning skall ske enligt finsk lagstiftning.

     Trots den något bristfälliga och oklara landskapslagstiftningen har avräkningen av utländsk skatt ändå fungerat också när det gäller den åländska kommunalskatten. Detta är en följd av att man med stöd av den ovan nämnda lagen i riket har fastställt till vilka delar den avräkningsbara skatten skall avräknas från statsskatten respektive kyrkoskatten. Återstår alltså den del som avräknas från kommunalskatten vilket inte lämnar något utrymme för speciella bestämmelser i landskapet i det här avseendet. Eftersom lagen också innehåller bestämmelser om den skattskyldiges skyldigheter och rättigheter anser landskapsstyrelsen att den bör göras tillämplig i landskapet i syfte att undvika otydlighet i de fall som lagen reglerar. Dessa fall kommer nu också att bli fler än tidigare till följd av ikraftträdandet av den ovan nämnda ändringen i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

 

Förslagets verkningar

De ekonomiska effekterna av förslaget om utvidgat sjöarbetsinkomstbegrepp är svåra att uppskatta eftersom en sådan bedömning ofrånkomligen kommer att innehålla många osäkra faktorer. Följande beräkningar och de uppgifter de bygger på är att betrakta som grova överslag på möjliga genomsnittsutfall och redogörelsen skall ses som ett försök att ändå skapa en bild av vilka effekter förslaget kan ha dels för den enskilde och dels för kommunerna.

     Uppskattningsvis rör det sig för närvarande om mellan 130 och 140 personer som är skattskyldiga i en kommun i landskapet och har inkomst av arbete ombord på utländska fartyg – nästan uteslutande på fartyg registrerade i Sverige. För närvarande beskattas deras inkomst i Sverige (15 % källskatt). Från och med skatteåret 2001 kommer deras inkomst som en följd av det ändrade dubbelbeskattningsavtalet även att beskattas i Finland. Den svenska källskatten skall dock avräknas från den finska skatten.

     Om man uppskattar den genomsnittliga årsinkomsten till 200.000 mk blir avdraget för sjöarbetsinkomst i statsbeskattningen 36.000 mk och i kommunalbeskattningen 60.000 mk i genomsnitt. Med grovt sett genomsnittliga avdragsgrader i stats- respektive kommunalbeskattningen beräknas den beskattningsbara inkomsten i statsbeskattningen stanna på 148.000 mk och i kommunalbeskattningen på 112.000 mk. Beräknat enligt 2001 års skatteskalor och med antagande om att den genomsnittliga kommunal- och kyrkoskatten samt sjukförsäkringspremien är 20,0 % får man följande resultat:

 

Statsskatt:

10 150

Kommunalskatt:

22 400

S:a

32 550

 

 

Svensk källskatt:

30 000

Skillnad:

2 550

 

För den enskilde innebär alltså de ändrade reglerna i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet en årlig ökning av skatten med 2.550 mk. Om den föreslagna lagändringen inte genomförs och sjöarbetsinkomstavdraget följaktligen inte beviljas vid kommunalbeskattningen kommer kommunalskatten att öka med ytterligare 9.520 mk även om man beaktar att vissa andra avdrag får göras i stället. Inkluderas också kyrkoskatten och sjukförsäkringspremien stiger den sistnämnda summan till 11.200 mk vilket betyder att den totala ökningen för den enskilde på årsbasis skulle bli 13.750 mk i jämförelse med nuläget.

     Beräknat enligt samma siffror och antaganden som anges ovan skulle de ändrade reglerna i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet för kommunernas del innebära ökade intäkter om uppskattningsvis 1,85 miljoner mark totalt för hela landskapet skatteåret 2001. Denna summa skall jämföras med en ökning av intäkterna om 350.000 mk ifall den föreslagna lagändringen genomförs. Det har dock inte varit möjligt att göra någon enskild bedömning av hur förslaget påverkar de olika kommunernas ekonomi.

     Förslaget påverkar för övrigt varken organisation, jämställdhet eller miljö. Vad gäller förslaget att göra lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning tillämplig i landskapet torde det inte ha några som helst effekter förutom att lagstiftningen blir tydligare.

 

Ärendets beredning

 

Förslaget har utarbetats som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. Ålands kommunförbund har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.

 

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. och 9 § kommunalskattelagen den 17 juni 1993 för landskapet Åland (37/1993) som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     På förvärvsinkomst och på in­komster av samfund och samfällda förmåner skall betalas skatt till kommun samt medges förlustu­tjämning vid kommu­nalbe­skattningen i enlighet med vad därom är föreskrivet i inkomstskattelagen (FFS 1535/92) samt för­ordningen om skatt på inkomst (FFS 1551/92), med de undantag som följer av denna lag och särskilda bestämmel­ser. Dessutom tillämpas lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (FFS 1552/1995) i landskapet då det är frågan om inkomst som förvärvats i en främmande stat, om inte annat anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

Sjöarbetsinkomst

     I 74 § 1 mom. inkomstskattelagen avsedd sjöarbetsinkomst är vid kommunalbeskattningen löneinkomst i pengar eller pengars värde för arbete ombord på fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton, om arbetet utförs i samband med fartygets trafik i anställning hos redare eller annan därmed jämställbar av skattestyrelsen fastställd arbetsgivare som sköter fartygets trafik samt om

1.       fartyget används i utrikesfart eller under skatteåret huvudsakligen i kustfart,

2.       fartyget är underställt sjöfartsstyrelsen och används på havsområde, eller om

3.       fartyget är underställt Ålands landskapsstyrelse och är annat fartyg än landsvägsfärja.

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för skatteåret 2001.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 januari 2001

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Salmén