Framställning 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 4/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nya belopp i lagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur, ändras så att de i lagen angivna markbeloppen ersätts av nya belopp i euro. Förslaget innebär en höjning av en avgift för skadevärdering och av ett gränsvärde för granskning av skador på motorfordon.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll1

Motivering. 3

1. Införandet av euro. 3

2. Förslag till ändring av landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av hjortdjur3

3. Förslagets verkningar4

Lagtext5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur5

Parallelltexter6

 


 

Motivering

 

1. Införandet av euro

 

Europeiska ekonomiska och monetära unionens gemensamma valutasystem håller på att införas i ett antal europeiska länder. Finska mark skall ersättas med euro. Den 1 januari 1999 fastställdes den fasta omräkningskursen som innebär att en euro är 5,94573 mark. Samtidigt infördes euron som kontovaluta. Euron skall tas i bruk som kontantvaluta den 1 januari 2002. Från och med den 1 mars 2002 kommer mark inte längre att vara laglig valuta. Markbelopp i författningstexter bör ersättas med belopp i euro.

    

2. Förslag till ändring av landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av hjortdjur

 

I 8 och 14 §§ landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av hjortdjur (52/1974) finns belopp i mark, vilka bör ersättas med belopp i euro. De båda beloppen har varit oförändrade sedan 1983 respektive 1974, vilket innebär att det kan vara motiverat att höja dem med anledning av penningvärdets försämring.

     Enligt 1 § landskapslagen om ersättande av skador, förorsakade av hjortdjur, kan bidrag utges ur landskapsmedel för att ersätta skador som vållats av hjortdjur. När någon ansökt om ersättning för skador på odling och skörd, kan skadorna värderas av en värderingsman, som får ersättning av landskapsmedel, enligt 8 § 1 och 2 mom. Om bidrag enligt 1 § inte beviljas, skall den som sökt bidrag betala en av landskapsstyrelsen fastställd avgift till landskapet, för att ersätta värderingskostnaderna (8 § 3 mom.). Avgiften, som skall motsvara genomsnittliga kostnader för skadevärderingen, får enligt 8 § 3 mom. inte vara högre än 200 mark. Beloppet 200 mark bestämdes år 1983 och är numera för lågt för att kunna ersätta landskapets värderingskostnader, d.v.s. kostnaderna för resa till skadeplatsen, granskning av skadan och beräkning av eventuell skadeersättning. En skadevärdering innebär normalt cirka fem timmars arbete för den av landskapsstyrelsen utsedde skadevärderaren. Det är rimligt att anta att de genomsnittliga kostnaderna för skadevärderingen inte understiger 600 mark. Om avgiftsbeloppet får förbli lägre än landskapets kostnader, strider det mot 4 § 1 mom. landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993), där det står att avgifter för offentligrättsliga prestationer, skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Det saknas grundad anledning att frångå 4 § 1 mom. avgiftslagen. Beloppet föreslås höjas till 100 euro, d.v.s. 594,57 mark, vilket bättre motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för skadevärdering.

     För att få bidrag för ersättande av skada på motorfordon, är det enligt 13 a § nödvändigt att anmäla skadan till polisen, som skall undersöka skadan på platsen. Om reparationskostnaderna beräknas överstiga 1000 mark eller om polismästaren anser att det finns skäl, har den skadedrabbade rätt enligt 14 § 1 mom. att före reparationen få skadorna granskade av trafikinspektör, bilbesiktningsman eller godkänd bilskadeinspektör. Beloppet 1000 mark har inte ändrats sedan 1974 då lagen antogs. Om 1000 mark omvandlas till euro i enlighet med den fasta omräkningskursen, blir resultatet 168,19 euro. Eftersom beloppet 168,19 euro är opraktiskt att använda som gränsvärde, bör en avrundning ske till 200 euro. Om beloppet avrundades neråt, skulle det kunna leda till att onödiga granskningar utfördes. Höjningen av gränsvärdet kommer inte att försämra den enskildes möjligheter att få en behövlig granskning utförd, eftersom polismästaren alltid kan besluta att skadorna skall granskas om han anser att det finns skäl.

     Det föreslås att beloppet 200 mark ersätts av 100 euro i 8 § 3 mom. och att beloppet 1000 mark ersätts av 200 euro i 14 § 1 mom.

 

3. Förslagets verkningar

 

Att avgiften för skadevärdering höjs, bör minska risken för att det görs oberättigade ersättningsansökningar, som leder till onödiga kostnader för landskapet. I de fall då avgift måste tas ut, är avsikten att landskapets värderings­kostnader skall bli täckta.

     Förslaget medför inga organisatoriska ändringar och påverkar varken miljön eller jämställdheten mellan könen.


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 3 mom. och 14 § 1mom. landskapslagen den 23 maj 1974 om ersättning av skador, förorsakade av hjortdjur (52/1974), av dessa lagrum 8 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 22 november 1983 (59/1983) samt 14 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 16 maj 2000 (30/2000), som följer:

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om inte bidrag enligt 1 § beviljas är den som har sökt om bidrag skyldig att till landskapet utge en av landskapsstyrelsen fastställd avgift som ersättning för landskapets värderingskostnader. Avgiften skall bestämmas så att den motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för skadevärdering, dock högst 100 euro för varje värderingsförrättning.

 

14 §

     Beräknas beloppet av kostnaderna för reparationer av motorfordonet överstiga 200 euro eller finner polismästaren annars skäl föreligga, skall före reparationen på sökandens initiativ verkställas granskning, som förrättas av trafikinspektören, bilbesiktningsman eller av trafikförsäkringsföreningen godkänd bilskadeinspektör. Vid granskningen skall uppgöras kostnadsberäkning för reparationen enligt de bedömningsgrunder som trafik­försäkringsbolagen tillämpar vid kostnadsberäkningar rörande bilskador. Samtidigt skall i kostnadsberäkningen antecknas, på vilket sätt reparation utföres ändamålsenligt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 november 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Sune Eriksson


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning nr 4/2001-2002