Framställning 4/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 4/2004-2005

 

Datum

 

 

2005-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2004

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2004.

 

Statens inkomster stiger under år 2004 till högre belopp än vad som tidigare beräknats och Ålandsdelegationen har fattat beslut om att höja förskottet på avräkningen för år 2004 till 166.168.000 euro. Förslaget upptar med anledning av detta 5.168.000 euro som förhöjd inkomst av avräkningen med staten enligt 45 § självstyrelselagen.

 

I samband med att turlistorna för sjötrafiken för perioden 15.4.2004 - 31.12.2004 fastställdes i början av år 2004 konstaterades att om turlistornas genomförande visar sig förutsätta tilläggsanslag skall motsvarande inbesparingar föreslås på andra moment inom trafikavdelningens förvaltningsområde. Det konstaterades tidigt att sparbehovet för övriga budgetmoment därmed var ca 350.000 euro. Realiserade inbesparingar och ökade inkomster framkommer av tabellen nedan.

 

Moment

Förklaring

Inbesparing/

Ökade inkomster

38.01.01

Inkomster av myndighetsbeslut och trafik-

försäkringsavgifter

9.000 euro

38.20.20

Sjötrafikens inkomster

10.000 euro

48.20.20

Sjötrafikens utgifter

120.000 euro

48.30.20

Vägunderhållets utgifter

170.000 euro

48.30.21

Projekteringsenhetens utgifter

  12.000 euro

 

Inbesparingar sammanlagt

321.000 euro

 

Emellertid har kostnaderna för oljeskyddsberedskapen, understöd för kollektivtrafiken samt för sjötrafiken och vägunderhållet blivit avsevärt högre än budgeterat av orsaker som närmare framkommer i detaljmotiveringen för respektive moment, varför nettotilläggsanslag om sammanlagt 844.000 euro föreslås under trafikavdelningens förvaltningsområde.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        tilläggsanslag för pensionsutgifter

-        tilläggsanslag för luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-        anslag för borttransport av pråmar

-        tilläggsanslag för arbetslöshetsersättningar och minskning av anslag för utbildningsstöd samt

-        ökade inkomster från avkortningar på lån och återbokade bidrag.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 1.087.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills för år 2004 budgeterats 252.428.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2004.

 

 

Mariehamn den 7.1.2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

10 000

 

 

 

36.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

9 000

36.41.20.

Verksamhetens inkomster

9 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

1 000

36.60.20.

Verksamhetens inkomster

1 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

37.03.88.

Försäljning av aktier

0

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

27 000

 

 

 

38.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

9 000

38.01.01.

Verksamhetens inkomster

9 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

8 000

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

8 000

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

10 000

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

10 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

1 050 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

5 168 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

5 168 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

726 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

726 000

 

 

 

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-5 438 000

39.30.90.

Finansieringslån

-5 438 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

594 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

594 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

1 087 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

0

 

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

25 000

42.01.18.

Dispositionsmedel

25 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UT-

 

 

GIFTER

-25 000

42.05.09.

Externt samarbete

15 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

10 000

42.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

-50 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-54 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

-146 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

-129 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-17 000

 

 

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

92 000

44.95.08.

Övriga avlöningar

92 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-142 000

 

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-10 000

45.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

-10 000

 

 

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

-52 000

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

-52 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-80 000

45.56.07.

Borttransport av pråmar (VR)

-80 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-20 000

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-4 000

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

-4 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

4 000

46.09.56.

Understöd för Ålands brandkårsmuseum

-5 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

9 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

0

46.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

0

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-20 000

46.41.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-20 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

0

 

 

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

0

47.40.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

-40 000

47.40.53.

Utbildningsstöd (F)

40 000

 

 

 

 

Huvudtitlel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-871 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-83 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-30 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-53 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-700 000

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-700 000

 

 

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

-88 000

48.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

-100 000

48.30.21.

Verksamhetens utgifter - projekteringsenheten (VR)

12 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-1 087 000

 
D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32.42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

42.01.

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.01.18.

Dispositionsmedel

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-71.238,66

-105.000

 

25.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 25.000 euro. Se moment 42.05.60.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

2.000

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

10.000

 

- representation

 

13.000

 

Minskning

 

25.000

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.09.

Externt samarbete

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-93.039,51

-105.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 15.000 euro. Se moment 42.05.60.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

15.000

 

Minskning

 

15.000

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-27.644,46

-26.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget minskas med 10.000 euro. Se moment 42.05.60.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

10.000

 

Minskning

 

10.000

 

42.05.60.

Anslag för humanitärt bistånd

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Situationen i Sydostasien efter jordbävningen med efterföljande flodvåg är exceptionell och hjälp utifrån är av nöden. Landskapsregeringen föreslår att ett engångsanslag om 50.000 euro upptas att användas för återuppbyggnadsarbetet i de drabbade områdena. Anslaget kan användas som bistånd via internationella organisationer.

 

Se även momenten 42.01.18, 42.05.09 och 42.05.19.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8209

Övriga inkomstöverföringar

 

-50.000

 

Anslagsbehov

 

-50.000

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-13.482.092,00

-14.235.000

 

-129.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 129.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

 

-129.000

 

Tilläggsbehov

 

-129.000

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-276.011,61

-300.000

 

-17.000

 

 

 

 

 

 

Eftersom förskottet på den pensionsutgiftsbaserade KomPL-avgiften blev större än beräknat erfordras ett tilläggsanslag om 17.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

-17.000

 

Tilläggsbehov

 

-17.000

 

44.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.95.08.

Övriga avlöningar

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-175.173,75

-236.000

 

92.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 92.000 euro under momentet. Se även moment 44.90.04 och 44.90.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

92.000

 

Minskning

 

92.000

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-1.027.135,98

-1.001.000

 

-10.000

 

(t.a. -28.937,00)

(t.a. -100.000)

 

 

 

 

tb 10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 10.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

-10.000

 

Ökning

 

-10.000

 

45.30.

ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.30.23.

Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-423.833,52

-424.000

 

-52.000

 

 

 

 

 

 

För att upprätthålla beredskapen för helikopterburna patienttransporter har landskapsregeringen, efter det att femårskontraktet från år 1999 utlöpt, tecknat ett kontrakt för tiden oktober - december 2004. Budgeten för år 2004 beaktar kostnaderna för detta år enligt det gamla kontraktet. Då prisnivån enligt det nya avtalet höjts betydligt, erfordras ett tillägg om 52.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-52.000

 

Tilläggsbehov

 

-52.000

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.56.07.

Borttransport av pråmar (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

-80.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 80.000 euro för borttransport av pråmar från Kökar.

 

Enligt renhållningslagen (3/1981) är det kommunen som ansvarar för renhållningen ifall ägaren till avfallet inte utför sina åligganden.

 

Landskapsregeringen konstaterar att i detta speciella fall och med beaktande av de stora kostnaderna är det skäligt att landskapet påtar sig nettokostnaderna för borttransporten.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-80.000

 

Anslagsbehov

 

-80.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.05.53.

Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-161.000,00

-143.000

 

-4.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 4.000 euro för täckande av oförutsedda kostnader p.g.a. långtidssjukskrivningar. Se även moment 46.09.59.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-4.000

 

Tilläggsbehov

 

-4.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.56.

Understöd för Ålands brandkårsmuseum

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-40.320,00

-35.000

 

-5.000

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av gällande avtal med Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f. föreslås ett tillägg om 5.000 euro under momentet. Se även moment 46.09.59.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-5.000

 

Tilläggsbehov

 

-5.000

 

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-59.859,70

-159.000

 

9.000

 

 

 tb 21.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 9.000 euro. Se även moment 46.09.53 och 46.09.56.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

9.000

 

Minskning

 

9.000

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-900.185,04

-825.000

 

0

 

(t.a. -78.211,00)

(t.a. -10.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 11.000 euro för utrustning, till friluftsledarlinjen, naturlinjen och idrottslinjen, vilken finansieras med medel från skolans fonder.

 

Därför föreslås med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (43/1971) även att momentet får gottskrivas med inkomster från skolans fonder.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

 

-11.000

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

11.000

 

Förslag

 

0

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.41.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

306.103,21

332.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 9.000 euro. Se även moment 46.41.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

9.000

 

Tillägg

 

9.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.41.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-490.310,43

-470.000

 

-20.000

 

(t.a. -24.228,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Främst beroende av att antalet kurser blivit fler än beräknat erfordras ett tillägg om 20.000 euro under momentet. Se även moment 36.41.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-20.000

 

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.60.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

238.922,44

200.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att försälja fyra sammanhängande och outbrutna tillandningsområden, med en totalyta om 0,092 ha, som tillhör fastigheten Bomarsunds fästning med Prästö RNr 4:40 på södra Prästö, Sunds kommun. Den totala inkomsten av försäljningen uppgår till 1.380 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

1.000

 

Tillägg

 

1.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.88.

Försäljning av aktier

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att avyttra landskapets aktier i Chips Abp om landskapsregeringen bedömer det ändamålsenligt. Enligt uppgifter om köpeanbudet per aktie erhåller landskapet drygt 3,3 miljoner euro för sitt aktieinnehav.

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-157.420,00

-665.000

 

0

 

 

tb -670.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsstyrelsen föreslog i första tillägget till budgeten för år 2004 att landskapets 92.625 A-aktier i Chips Abp skulle överlåtas till Ålands Utvecklings Ab. Avsikten var att stärka bolagets kapitalbas och att dividenden skulle bidra till att täcka bolagets administrativa kostnader.

 

B-aktierna skulle tillsvidare kvarstå i landskapets ägo för att avyttras i ett senare skede.

 

Mot bakgrund av att det norskägda bolaget Orkla ASA avser ge ett bud på aktierna i Chips Abp föreslår landskapsregeringen att Ålands Utvecklings Ab:s kapitaltillskott istället genomförs genom en riktad emission om 1.600.000 euro. Nyemissionen avses genomförd inom ramen för redan budgeterade anslag.

 

 

47.40.

ARBETSFÖRMEDLINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.40.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-661.011,78

-740.000

 

-40.000

 

 

tb -180.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hösten har det visat sig att de som går i sysselsättningsfrämjande utbildning till största delen inte uppfyller villkoren för att erhålla utbildningsstöd. De får i enlighet med gällande lagstiftning då fortsatt arbetsmarknadsstöd. Detta innebär att momentet belastas mer än förväntat.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 40.000 euro. Se även moment 47.40.53.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

-40.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

47.40.53.

Utbildningsstöd (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-38.889,78

-80.000

 

40.000

 

 

tb -30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning under momentet om 40.000 euro. Se även moment 47.40.50.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

40.000

 

Minskning

 

40.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.01.01.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

42.041,85

38.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

Under året har landskapet erhållit 34.000 euro som inkomst av de till landskapet Åland hörande trafikförsäkringsavgifterna. I budgeten har 27.000 euro beaktats. Därtill har avgifterna för myndighetsbeslut ökat något. Med beaktande av ovanstående föreslås ett tillägg om 9.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

9.000

 

Tillägg

 

9.000

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

 

 

 

8.000

 

 

tb 281.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 48.10.04 föreslås en inkomst om 8.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

8.000

 

Tillägg

 

8.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-53.274,70

-45.000

 

-30.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 30.000 euro. Tillägget föranleds av akuta reparationer och utbyte av utrustning samt för automatiskt identifieringssystem för M/s Svärtan. Under året har därtill ett större utsläpp sanerats till en kostnad om 8.000 euro. Kostnaderna för saneringen skall ersättas och motsvarande inkomst upptas under moment 38.10.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- övriga löner och arvoden

 

-1.600

4300

Inköp av tjänster

 

-28.400

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-1.166.042,44

-1.150.000

 

-53.000

 

 

 

 

 

 

Enligt de avtal som tecknats med trafikidkarna för den regionala busstrafiken under år 2004 justeras kilometerersättningen från 0,81 euro/km till 0,83 euro/km. Med beaktande av ovanstående och för främst ökade kostnader för skolkort föreslås ett tillägg om 53.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-53.000

 

Tilläggsbehov

 

-53.000

 

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

652.038,04

700.000

 

10.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 10.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

10.000

 

Tillägg

 

10.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-13.518.040,73

-12.370.000

 

-700.000

 

(t.a. -291.026,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turlistan från 15 april 2004 till årets slut som fastslogs i början av år 2004 innehåller trafik utöver sjötrafikenhetens budget för året. Underskottet beräknades då turlistan fastställdes till ca 350.000 euro och skulle finansieras med hjälp av medel från övriga moment inom trafikavdelningen. Se även allmänna motiveringen.

 

Under året har sjötrafikenheten gjort inbesparingar inom verksamheten, främst genom minskat underhåll och framskjutande av på sikt nödvändiga anskaffningar, uppgående till 120.000 euro.

 

Bunkerkostnaderna har under året stigit kraftigt och medelnivån för året blev ca 3 cent över budgeterade 26 cent/liter. Merkostnaden uppgår till 191.000 euro.

 

Sjöfartsverket meddelade i mitten av juni 2004 om nya föreskrifter om automatiskt identifieringssystem för fartyg, vilket innebar att ett sådant system måste installeras på samtliga fartyg utom m/s Doppingen före 31 december 2004. Enligt tidigare föreskrifter skulle ifrågavarande system vara installerat på fartygen före 1 juli 2007 varför inga medel upptagits för ändamålet i 2004 års budget. Kostnaderna för installerandet av systemet uppgår till 50.000 euro.

 

Under året har trafikavdelningen utrett möjligheterna till dispens från rikets förordning FFS 1307/99 om säkerhetsbestämmelser för passagerarfärjor och på så sätt undvika att landskapets samtliga färjor utom m/s Viggen skulle behöva ersättas under åren 2008 - 2010. Medel för utredningen, 30.400 euro, har inte varit budgeterade.

 

I samband med planering av nytt färjläge i Harparnäs har även utretts vilka ombyggnader som skulle behövas på m/s Ejdern vid ett byte av landrampssystem till så kallade samverkande klaffar. Kostnader för utredningen på 9.600 euro har belastat momentet trots att inga medel för ändamålet budgeterats.

 

Tvisten med den tidigare entreprenören för m/s Grisslan fortgår med obudgeterade juristkostnader som följd. Dessa uppgår till 3.000 euro.

 

Under året har linjerna Kumlinge - Enklinge och Asterholmalinjen upphandlats då tidigare avtal gått ut. Kostnaden för linjerna har efter upphandlingen ökat kraftigt. Kostnaderna överstiger budgeterade medel för Kumlinge - Enklingelinjen med 84.000 euro och Asterholmalinjen med 16.000 euro.

 

Under hösten har oväntade och kostsamma reparationer utförts speciellt på de äldre färjorna. Kostnaden för dessa oväntade reparationer uppgår till 86.000 euro.

 

Föreslås med hänvisning till ovanstående ett tillägg om 700.000 euro vilket kan sammanfattas enligt följande:

 

 

 

Ej tillräckliga medel för fastställd turlista

350.000 euro

 

Bunkerprisets höjning

191.000 euro

 

Myndighetsbeslut

50.000 euro

 

Utredningar

40.000 euro

 

Juristkostnader

3.000 euro

 

Fördyrande entreprenader

100.000 euro

 

Oväntat underhåll

86.000 euro

 

Inbesparingar på momentet under år 2004

-120.000 euro

 

 

700.000 euro

 

Dispositionsplan:

 

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-53.000

4100

Material och förnödenheter

 

 

 

- bränsle och smörjmedel

-191.000

 

 

- reservdelar

-240.000

 

 

- övrigt

-170.000

-601.000

4300

Inköp av tjänster

 

-36.000

4800

Övriga utgifter

 

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

 

-700.000

 

48.30.

VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-5.159.042,98

-5.179.000

 

-100.000

 

(t.a. -145.726,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Töftölinjen har två olyckor med stora kostnadseffekter, sammanlagt ca 78.000 euro, inträffat under året.

 

De ökade bränslepriserna har medfört ökade kostnader om ca 14.000 euro.

 

Därtill har det under året gjorts fler motorrenoveringar och växellådsbyten än beräknat.

 

Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av inbesparingar under momentet föreslås ett tillägg om 100.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-70.000

4300

Inköp av tjänster

 

-30.000

 

Tilläggsbehov

 

-100.000

 

48.30.21.

Verksamhetens utgifter - projekteringsenheten (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

-312.016,44

-372.000

 

12.000

 

(t.a. -77.313,00)

(t.a. -70.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 12.000 euro under momentet. Se även allmänna motiveringen.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

12.000

 

Minskning

 

12.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

160.521.257,77

161.000.000

 

5.168.000

 

 

tb -873.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster under år 2004 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 5.168.000 euro. Förskottet för år 2004 uppgår därmed till 166.168.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

5.168.000

 

Tillägg

 

5.168.000

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.20.91.

Avkortningar på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

5.539.828,59

4.250.000

 

726.000

 

 

 

 

 

 

I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 726.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1541

Lånefordringar

 

726.000

 

Tillägg

 

726.000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

0,00

15.149.000

 

-5.438.000

 

 

tb -3.863.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet minskad med 5.438.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

-5.438.000

 

Minskning

 

-5.438.000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2003

Budget 2004

 

Förslag

 

1.068.342,15

300.000

 

594.000

 

 

tb 200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 594.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

594.000

 

Tillägg

 

594.000)