Framställning 5/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 5/2006-2007

 

Datum

 

 

2006-10-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införande av ett allmänt avdrag vid kommunalbeskattningen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ett allmänt avdrag om 5 % från förvärvsinkomsten införs vid kommunalbeskattningen. Det föreslagna avdraget motsvarar det allmänna avdrag som fanns under åren 1999–2003.

     För att kommunerna inte skall drabbas ekonomiskt av att avdraget införs, föreslås att landskapet kompenserar dem för förlusten av skatteintäkter. Kompensationen till kommunerna regleras i en särskild landskapslag och storleken bestäms med det verkliga skatteutfallet som grund. Den betalas först ut som förskott för att sedan avräknas när de uppgifter finns tillgängliga som ligger till grund för den verkliga kompensationen.

     Både det allmänna avdraget och reglerna om kompensation till kommunerna föreslås bli tillämpade från och med skatteåret 2007.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

4. Beredningen av ärendet 4

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av kommunalskattelagen. 4

2. Landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland  6

L A N D S K A P S L A G om kompensation till kommunerna för det allmänna avdraget 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Det allmänna avdraget vid kommunalbeskattningen infördes ursprungligen i samband med att den så kallade ÅHS-avgiften för kommunerna slopades. Avdraget infördes med hänvisning till att den skattegottgörelse som med stöd av 49 § självstyrelselagen tillfaller landskapet skulle komma skattebetalarna till godo. Dessutom fanns ett behov av att kompensera de skattskyldiga för de generellt högre levnadskostnaderna i landskapet jämfört med övriga Finland. Avdraget infördes vid kommunalbeskattningen 1999 och var utformat så att alla skattskyldiga hade rätt att dra av fem procent från förvärvsinkomsten.

     Avdraget tillämpades fram till och med år 2003. Inför budgetåret 2004 slopades det med hänvisning till landskapets försämrade budgetekonomi samt det faktum att skattetrycket med avseende på förvärvsinkomsten hade lättats. Bland annat hade då förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen höjts både 2002 och 2003.

 

2. Överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen anser att den förda ekonomiska politiken ger utrymme för att återinföra det allmänna skatteavdraget från och med skatteåret 2007. På så sätt kommer det förbättrade ekonomiska läget skattebetalarna tillgodo.

     Avsikten är att kommunerna inte skall drabbas ekonomiskt av att avdraget införs. I budgetramen för år 2007 (meddelande nr 3/2005–2006) anges att kommunerna skall kompenseras fullt ut för det intäktsbortfall som det allmänna avdraget orsakar. Landskapsregeringen föreslår att regler för detta införs i en särskild lag om kompensation till kommunerna för förlusten av skatteintäkter. Enligt förslaget skall kompensationen beräknas enligt det verkliga skatteutfallet, vilket innebär att det kommer att ske med en viss fördröjning. Detta är en direkt följd av att beskattningen inte slutförs förrän i slutet av året efter skatteåret och det är först då det verkliga utfallet blir känt. För att undvika att kommunerna drabbas ekonomiskt av denna fördröjning föreslås ett system med kalkylerade förskott som sedan avräknas när underlaget för fastställande av den verkliga kompensationen finns tillgängligt.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget om återinförande av det allmänna avdraget är ekonomiskt sett positivt för skattebetalarna eftersom det innebär att den disponibla inkomsten ökar. Hur stor ökningen blir i det enskilda fallet är beroende av kommunalskattesatsen och vilka andra avdrag den skattskyldige gör.

     Eftersom förslaget utgår från att bortfallet av skatteintäkter täcks av landskapet kommer kommunernas ekonomi inte påverkas nämnvärt av att avdraget införs. Det faktum att den faktiska kompensationen inte kan fastställas förrän efter två år kan leda till vissa avvikelser, särskilt under de två första åren. Dessa bör dock kunna minimeras vartefter förskottssystemet utvecklas. För landskapet beräknas kostnaden för kompensationen till kommunerna under år 2007 uppgå till 3,5 miljoner euro.

     Administrativt sett kan förslaget innebära ett visst merarbete dels för skattemyndigheten och dels för landskapsregeringen. Avdraget görs automatiskt av skattemyndigheten utan att den skattskyldige behöver yrka på det. Med hänvisning till det alltmer datoriserade beskattningsförfarandet torde inte avdraget medföra någon nämnvärd ökning av arbetsbördan för skattemyndigheten. För landskapsregeringens del uppstår merarbete genom att kompensationen till kommunerna skall hanteras, vilket innebär beräkning av förskottsbelopp, utbetalning av förskott och slutligen beräkning av de verkliga kompensationsbeloppen och avräkning mot förskotten.

     Förslaget bedöms inte ha några miljömässiga effekter och inte heller några effekter på jämställdheten mellan könen.

 

4. Beredningen av ärendet

 

Förslaget har skickats på remiss till Ålands kommunförbund och har även tagits upp i de sedvanliga förhandlingar som förts mellan landskapsregeringen och kommunförbundet som representant för de åländska kommunerna.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av kommunalskattelagen

 

7a § Allmänt avdrag. Enligt förslaget införs ett allmänt avdrag vid kommunalbeskattningen motsvarande det som tillämpades fram till och med år 2003. Avdraget om fem procent görs från förvärvsinkomsten efter att alla andra avdrag utom grundavdraget gjorts.

 

2. Landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter

 

1 § Kompensation för förlust av skatteintäkter. Kommunerna skall kompenseras för den förlust av skatteintäkter som orsakas av att det allmänna avdraget återinförs. Enligt förslaget skall kompensationen motsvara den faktiska minskningen av kommunens skatteintäkter.

 

2 § Kompensationsbelopp. Kompensationsbeloppet skall betalas ut skatteårsvis och för att det skall motsvara den faktiska minskningen av kommunens skatteintäkter föreslås att beloppet bestäms med uppgifterna om den debiterade skatten som grund. Det betyder alltså att kompensationen för år 2007 skall beräknas på basen av beskattningsuppgifterna för skatteåret 2007. Det innebär i sin tur att den slutliga beräkningen av beloppet inte kan ske förrän beskattningen har slutförts, vilket som regel sker i slutet av oktober året efter skatteåret. Således finns uppgifterna för skatteåret 2007 först i slutet av år 2008 och kompensationen kan sannolikt inte beräknas eller betalas ut förrän i början av år 2009.

     Det är svårt att ange en exakt tidpunkt när beskattningsuppgifterna finns tillgängliga. Därför föreslås att kompensationsbeloppet skall beräknas så snart som möjligt efter att uppgifterna har blivit tillgängliga.

 

3 § Förskott. För att hantera den eftersläpning som är följden av att kompensationen skall utgå enligt det verkliga skatteutfallet, föreslås ett system där kompensationen betalas ut i förskott under det aktuella skatteåret för att sedan justeras slutligt när de faktiska uppgifterna finns att tillgå.

     Kommunens inkomstskattesats för det aktuella skatteåret är redan bestämd när förskottsbeloppet skall beräknas, därför föreslås att den används som grund för beräkningen. I övrigt måste beräkningen basera sig på utfallet av tidigare beskattning. Utfallet av beskattningen blir känt först när beskattningen är slutförd och det naturliga är att man utgår från den senast slutförda beskattningen. Det skulle innebära att det förskott som betalas ut under år 2007 beräknas på basen av uppgifterna i beskattningen för år 2005. När förskottsbeloppen för 2007 och 2008 skall beräknas finns emellertid inte det allmänna avdraget med vid den senast slutförda beskattningen. Därför måste även tidigare beskattning kunna beaktas, vilket även gäller beräkningen av förskott senare när det kan vara ändamålsenligt att kunna ta hänsyn till utvecklingen av avdraget. Dessutom skall landskapsregeringen kunna beakta förändringar som skett efter att den senast slutförda beskattningen verkställdes. Det kan till exempel röra sig om ändringar av andra avdrag eller övriga förändringar i skattesystemet som bedöms kunna påverka den slutliga kompensationens storlek.

 

4 § Avräkning. Som tidigare nämnts innebär det sannolikt att den slutliga kompensationen för skatteåret 2007 kan fastställas i början av år 2009. En avräkning sker då mellan förskottsbeloppet och det verkliga kompensationsbeloppet. Skillnaden justeras sedan i samband med utbetalningen av nästa förskottsbelopp. Avräkningen för skatteåret 2007 skulle således ske i samband med utbetalningen av förskott för skatteåret 2009.

 

5 § Ikraftträdande. Eftersom det allmänna avdraget föreslås bli infört från och med skatteåret 2007 skall även kompensationen för förlust av skatteintäkter betalas ut från och med det året.

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland en ny 7a § som följer:

 

7a §

Allmänt avdrag

     En skattskyldig fysisk person har rätt att vid kommunalbeskattningen göra ett allmänt avdrag om fem procent från förvärvsinkomsten. Avdraget görs sedan alla andra avdrag vid kommunalbeskattningen har gjorts, men innan grundavdraget.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den… och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2007.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om kompensation till kommunerna för det allmänna avdraget

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Kompensation för förlust av skatteintäkter

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för den förlust av skatteintäkter som orsakas av det allmänna avdrag som avses i 7a § kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland.

 

2 §

Kompensationsbelopp

     Kompensationen för förlust av skatteintäkter betalas skatteårsvis och beloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

 

3 §

Förskott

     Under skatteåret betalas kompensationen för förlust av skatteintäkter i förskott. Kommunens förskottsbelopp beräknas med kommunens inkomstskattesats och utfallet av tidigare beskattning som grund, samt med beaktande av förändringar som skett därefter och som kan anses ha betydelse för den slutliga kompensationens storlek.

 

4 §

Avräkning

     Skillnaden mellan förskottsbelopp och kompensationsbelopp avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas från och med skatteåret 2007.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 26 oktober 2006

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Lasse Wiklöf