Framställning 6/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 6/19992000

 

Datum

Ärendebeteckning

 

1999-11-18

FR0619992000.doc

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av näringsstödslagen för landska­pet Åland (35/96). Genom förslaget anpassas lagen till den nya stödkartan och de nya stödnivåer som Europeiska gemenskapernas kommission beslutat om beträffande investeringsstöden och som gäller för landskapet från och med den 1 januari 2000.

     I förslaget har angetts att små och medelstora företag klassificeras på de sätt som närmare föreskrivs av landskapsstyrelsen i enlighet med Europeiska gemenskapens riktlinjer för små och medelstora företag och att investeringsstöd till små och medelstora företag i Mariehamn beviljas i enlighet med Europeiska gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag.

     Vidare föreslås att begränsningarna av vilka branscher som kan erhålla näringsstöd anpassas till gällande EG-regler. Dessutom anges att startstöd till småföretag och utvecklingsstöd kan beviljas i enlighet med kommissionens riktlinjer om försumbart stöd.

     Det föreslås också att ett nytt straffstadgande införs i lagen.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 

 


Allmän motivering

 

1. Gällande lagstiftning

 

I näringsstödslagen för landskapet Åland (35/96) finns bestämmelser om beviljande av näringsstöd av landskapets medel till företag på Åland. Näringsstöd beviljas i form av investeringsstöd, investerings- och startstöd och utvecklingsstöd. Det stödbelopp som totalt kan beviljas under ett år fastställs av lagtinget i landskapets budget.

     Landskapet delas in i två olika stödområden. Skärgårdskommunerna utgör stödområde I och fasta Åland, inklusive Mariehamn, utgör stödområde II. Företag i stödområde I kan beviljas stöd för högst 35 procent, och företag inom stödområde II för högst 27 procent av de utgifter som kan anses godtagbara med tanke på syftet med stödet.

     Syftet med stödet, som har karaktären av stimulansstöd, är bland annat att stöda investering­ar och nystartande av företag samt att stöda utvecklingsprojekt som leder till att sysselsättningen inom det privata näringslivet ökar. Ett viktigt syfte med stödet är också att  bidra till en regional utveckling i områden utanför Mariehamn.

     I lagen anges i vilka fall och till vad investeringsstöd och investerings- och startstöd till små företag samt utvecklingsstöd till små och medelstora företag kan beviljas.

     Ärenden som gäller näringsstöd behandlas av en av landskapsstyrelsen tillsatt näringsstöd­skommission medan beslut om att bevilja näringsstöd fattas av landskapsstyrelsen som också övervakar hur stödet används.

     I lagen finns även bestämmelser om återbetalning av näringsstöd som utgivits på felaktiga grunder.

     När näringsstödslagen utarbetades iakttogs EG:s regler och anvisningar om statsstöd. Dessa regler och anvisningar utvärderas med jämna mellanrum av kommissionen och på vissa punkter har förändringar skett som kräver att näringsstödslagen ändras.

 

2. EG-regler om statsstöd till företag

 

2.1 Allmänt

EG-reglerna om statsstöd finns i artiklarna 87-89 i EG-fördraget. Huvudregeln, vilken framgår av artikel 87.1, är att stöd som ges av statliga medel eller med hjälp av statliga medel, och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är förbjudet i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

     Med hänvisning till något av undantagen i EG-fördragets artikel 87.2-3 kan kommissionen godkänna stöd som faller under statsstödsförbudet. Bland annat kan stöd, i den mån stödet inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset, tillåtas såsom förenligt med den gemensamma marknaden om det ges för att:

     a) främja den ekonomiska utvecklingen i regioner där levnadsstandarden är onormalt låg eller där allvarlig brist på sysselsättning råder,

     b) främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, eller

     c) underlätta utveckling av viss näringsverksamhet eller vissa regioner.

     Stöd som en medlemsstat avser att ge skall notifieras till kommissionen samt godkännas av densamma innan det får verkställas. Genomförs en stödåtgärd innan kommissionen fattat sitt beslut kan kommissionen ålägga den berörda medlemsstaten att kräva tillbaka det otillåtna stödet från mottagaren med ränta, räknat från den dag då stödet mottogs. Stöd som faller inom godkända stödordningar behöver dock inte notifieras i varje enskilt fall. Ett exempel på detta är stöd som ges enligt kommissionens meddelande om försumbart stöd (EGT nr C 68, 6.3.1996, s 9).

 

2.2 Regionalt statligt stöd till företag

Reglerna om regionalt statligt stöd, som utgör ett undantag till huvudregeln i artikel 87.1, syftar till regional utveckling och kan därför endast beviljas företag inom vissa regioner. Enligt riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (EGT nr C 74, 10.3.1998, s. 9) grundar kommissionen sina beslut om tillåtet regionalstöd på en metod som gör det möjligt att undersöka den socioekonomiska situationen i en region, både i ett nationellt sammanhang och i ett gemenskapssammanhang. I korthet skall en region uppfylla något av dessa kriterier för att artikel 87.3 c) skall kunna tillämpas:

·      medlemsstaten skall välja en urvalsmetod med högst fem indikatorer. Den föreslagna regionen skall vid en jämförelse med övriga regioner avvika väsentligt från genomsnittsregionerna i den berörda medlemsstaten, eller

·      regionen skall uppfylla kriteriet för låg befolkningstäthet, d.v.s. 12,5 invånare per kvadratkilo­meter, eller

·      utses till region som är berättigad till stöd ur strukturfonderna.

 

Vilka områden som är berättigade till nationellt regionalstöd fastställs, efter att medlemsstaterna notifierat avsedda stöd enligt artikel 88.3, av kommissionen i s.k. regionalkartor.

     Europeiska gemenskapernas kommission fattade den 9 februari 1998 beslut om de åländska stödområdena för 1998-1999. I beslutet anger kommissionen att de åländska öarna, med hänvisning till deras geografiska läge,  i huvudsak består av landsbygd och att de uppfyller kriterierna för stödberättigande enligt mål 5 b och alltså är berättigade till regionalstöd enligt artikel 88.3 c). Kommunerna i Ålands yttre skärgård skall enligt beslutet klassificeras som stödområde I och kommunerna på fasta Åland, utom Mariehamn, skall klassificeras som stödområde II. Mariehamn har undantagits av “konsistensskäl” eftersom Mariehamn varken har hög arbetslöshet eller låg BNP i förhållande till det nationella genomsnittet. Stödområde I bibehålls således medan stödområde II minskas genom att Mariehamn undantas. Beslutet innebar att kriterierna i riktlinjerna för regionalt statsstöd uppfylls och att statsstöd som ges till företag i stödområdena inte strider mot det gemensamma intresset.

     I enlighet med de nya riktlinjerna (EGT nr C74, 10.03.1998, s. 9) har kommissionen den 26 oktober 1999 beslutat om regionalstödskartan för Åland för åren 2000-2006. Under förutsättning att nuvarande stödområde 1 och 2, skärgårdskommunerna och kommunerna på fasta Åland exklusive Mariehamn, utses till mål 2 områden med möjlighet till stöd från gemenskapens strukturfonder kan även regionalt statsstöd beviljas. Enligt kommissionens beslut har dock det maximala investeringsstöd som kan beviljas sjunkit. För åren 2000-2006 kan det maximala investeringsstödet till företag inom stödområdet och som omfattas av definitionen på små och medelstora företag uppgå till 23 procent av godtagbara kostnader och till övriga företag maximalt till 13 procent av godtagbara kostnader.

     Landskapsstyrelsen har  utrymme att göra en differentiering mellan de olika regionerna i landskapet då endast taket för regionalstödsnivåerna anges.

     Alla företag med verksamhet i ett område som omfattas av regionalkartan kan dock inte beviljas statligt regionalstöd. Undantagna är företag som tillverkar, bearbetar eller marknadsför jordbruksprodukter som finns förtecknade i bilaga II i EG-fördraget. Produkter som räknas upp i denna bilaga är bland annat levande djur, kött och andra ätbara djurdelar, fisk, kräftdjur och blötdjur, mjölk och mejeriprodukter, ägg, naturlig honung, levande växter och alster av blomste­rodling, spannmål, produkter av kvarnindustri, bet- och rörsocker samt jästa drycker. Möjligheten att bevilja statsstöd med stöd av regionalkartan omfattar inte heller företag inom transportsektorn samt fiskerinäringen. Särskilda regler gäller också stöd till järn- och stålindustrin, kolindustrin samt syntetfiberindustrin.

     Av de stöd som omfattas av näringsstödslagen kan investeringsstöd till företag i skärgårds- eller landsbygdskommuner beviljas i enlighet med kommissionens beslut om regionalstödskartor för perioden 2000-2006.

 

2.3 Statligt stöd till små och medelstora företag

Kommissionen kan också tillåta att statligt stöd ges till små och medelstora företag som ligger utanför de områden som är berättigade till nationella regionalstöd. I gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag (EGT nr C 213, 23.7.1996, s 4) anges att små och medelstora företag har en avgörande roll för skapandet av nya arbetstillfällen och att de har betydelse för social stabilitet och för en dynamisk ekonomisk utveckling. Det anges vidare att dessa företag måste klara av olika hinder som kan bromsa deras utveckling. Främst bland hindren står svårigheter att få tillgång till kapital och krediter. Med hänvisning till att stöd till små och medelstora företag har en begränsad inverkan på handeln mellan medlemsstaterna samt med hänsyn till dessa företags sysselsättningsskapande betydelse kan kommissionen tillåta statligt stöd till små och medelstora företag.

     Enligt riktlinjerna kan små företag erhålla 15 procent, och medelstora företag 7,5 procent  i statligt stöd av de godtagbara kostnaderna för materiella investeringar.

     I kommissionens rekommendation av den 3 april 1996 om definitionen på små och medelstora företag (EGT nr L 280, 30.4.1996, s. 4), anges vad som avses med små respektive medelstora företag.

     När det gäller beviljande av statsstöd till små och medelstora företag gäller samma sektoriel­la begränsningar som för regionalstöd.

     Av de stöd som omfattas av näringsstödslagen kan investeringsstöd till små och medelstora företag i Mariehamn beviljas i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd till små och medelstora företag.

 

2.4 Försumbart stöd till företag

Som ett led i strävan att förenkla administrationen för kommissionen och medlemsstaterna införde kommissionen år 1992 en regel om försumbart stöd (punkt 3.2, EGT nr C 213, 19.8.1992, s.2), i vilken fastställdes en gräns för stöd i absolut belopp (50.000 ecu). Om beloppet underskrids kan artikel 87.1 betraktas som icke tillämpbar och stödet behöver inte längre anmälas i förväg till kommissionen i enlighet med artikel 88.3.

     I kommissionens senaste meddelande om försumbart stöd (EGT nr C 68, 6.3.1996, s. 9) fastställs högsta totalbeloppet för stöd till 100.000 ecu (ca 594.000 mark) under en period på tre år som börjar löpa när det första försumbara stödet betalas ut. Detta belopp omfattar alla offentliga stöd som beviljas som försumbart stöd och påverkar inte stödmottagarens möjlighet att få andra typer av stöd på basis av de system som är godkända av kommissionen.

     Reglerna om försumbart stöd gäller alla företag oberoende av storlek och sektor med undantag av de sektorer som omfattas av Parisfördraget, transportsektorn och stöd som beviljas för utgifter inom jordbruks- och fiskerinäringarna. Reglerna om försumbart stöd kan inte heller tillämpas beträffande exportstöd.

     Av de stöd som omfattas av näringsstödslagen kan startstöd till småföretag och utvecklingsstöd beviljas i enlighet med reglerna om försumbart stöd.

 

3. Landskapsstyrelsens förslag

 

För att näringsstödslagen skall överensstämma med den av kommissionen fastställda kartan över områden som är berättigade till regionalstöd, föreslår landskapsstyrelsen att näringsstödslagens bestämmelse om stödområden ändras så att det framgår att Mariehamn inte längre utgör en del av stödområde II. Landskapsstyrelsen föreslår att Åland indelas i tre olika områden, skärgården och landsbygden som utgör stödområden och Mariehamn.

     Benämningen investerings- och startstöd för småföretag föreslås ändras till startstöd för småföretag för att undvika sammanblandning med investeringsstöden.

     Landskapsstyrelsen föreslår också att de i lagen införda begränsningarna av vilka branscher som kan erhålla näringsstöd ändras för att överensstämma med nu gällande EG-regler. Förutom de begränsningar som gäller i dag skall transportsektorn och fiskerinäringarna undantas liksom företag som tillverkar, bearbetar eller marknadsför sådana jordbrukspordukter som anges i bilaga II i Romfördraget.

     För att definitionen på små och medelstora företag skall överensstämma med den definition som anges i kommissionens rekommendation föreslås att lagen ändras så att små och medelstora företag klassificeras på de sätt som närmare föreskrivs i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler. Detta för att lagen inte skall behöva ändras vid förändring av kommissionens rekommendation.

     Startstöd till småföretag och utvecklingsstöd kan beviljas i enlighet med riktlinjerna  om försumbart stöd vilket föreslås framgå av lagen.

     I näringsstödslagen anges den tillåtna stödnivån för investeringsstöd till stora respektive små företag i två olika paragrafer. Medelstora företag anges inte särskilt. Landskapsstyrelsen föreslår att stödnivån för små, medelstora samt övriga företag i landskapets tre områden skall anges i samma paragraf.

     Det föreslås att ett nytt straffstadgande införs enligt vilket den som med avsikt vägrar lämna uppgifter som begärts eller lämnar felaktiga uppgifter till landskapsstyrelsen, eller hindrar denna från att utöva tillsyn enligt lagen skall dömas till böter för brott mot bestämmelserna i näringsstödslag för landskapet Åland.  

 

4. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar

 

För företag utanför Mariehamn överensstämmer den nu gällande regionalkartan med  den regionalkarta som gäller fram till den 31 december 1999. De maximala stödnivåerna inom respektive stödområde har sjunkit. Inom stödområde I har stödnivån sjunkit från 35 till 23 procent för små och medelstora företag och till 13 procent för övriga företag och inom stödområde II från 27 till 23 procent för små och medelstora företag och för övriga företag till 13 procent av de kostnader som kan anses godtagbara med tanke på syftet med stödet. Det finns således inte längre någon skillnad mellan stödområde I och stödområde II beträffande de maximala stödnivåerna.

     För små företag i Mariehamn blir stödnivån 15 % och för medelstora företag 7,5 procent. Stora företag i Mariehamn kan inte beviljas investeringsstöd.

     Hur stort stöd som ges är också beroende av vilket belopp som lagtinget fastställer i landskapets budget.

     Förslaget har inga miljö- eller jämställdhetsmässiga konsekvenser.

 

5. Beredningsarbete

 

Förslaget har utarbetats som tjänstemannaberedning.

 

__________________

 


 

Detaljmotivering

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Det föreslås att nuvarande benämning investerings- och startstöd för småföretag ändras till startstöd för småföretag för att undvika sammanblandning med investeringsstöden.

 

2 § Begränsningar av branscher som kan erhålla näringsstöd. Som tidigare angivits i den allmänna motiveringen är huvudregeln inom EG-rätten att statsstöd är förbjudet. Kommissionen kan dock godkänna stöd som faller under stödförbudet med hänvisning till något av undantagen i artikel 87.2 eller 87.3. Statsstöd som kan godkännas är bland annat regionalstöd och stöd till små och medelstora företag.

     Även i de fall statsstöd är tillåtet uppställer EG-rätten vissa sektoriella begränsningar. För att motsvarande begränsningar skall framgå av näringsstödslagen krävs att ifrågavarande paragraf ändras. Regionalt statligt stöd omfattar inte företag som tillverkar, bearbetar eller marknadsför jordbruksprodukter som finns förtecknade i bilaga II i EG-fördraget. De stödordningar som används på grundval av riktlinjerna skall tillämpas i enlighet med regler och ramar i den gemenskapslagstiftning som är tillämplig på vissa industrisektorer. Enligt nu gällande bestämmelser är inte företag inom transportsektorn samt jordbruks- och fiskerinäringarna berättigade till regionalt statsstöd. Jordbrukssektorn är till viss del undantagen i näringsstödslagen redan i dag genom hänvisningen till egentligt gårdsbruk och transportsektorn till viss del genom hänvisningen till trafik.

     Särskilda regler gäller för närvarande även för stöd till järn- och stålindustrin, kolindustrin, syntetfiberindustrin och bilindustrin.

     Samma sektoriella begränsningar gäller för stöd till små och medelstora företag och för försumbart stöd.

     Det föreslås att paragrafens 2 och 3 mom. ändras samt att ett nytt 4 mom. fogas till.

 

3 § Stödområden. Som framgår av den allmänna motiveringen faller Mariehamn utanför det område som kan beviljas regionalt statsstöd. Företag i Mariehamn kan dock beviljas stöd enligt Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till små och medelstora företag. Det föreslås därför att paragrafen ändras så att det framgår att landskapet är indelat i tre olika områden; skärgården, landsbygden och Mariehamn varav de två förstnämnda är stödområden.

 

3a § Små och medelstora företag. I näringsstödslagen definieras små respektive små och medelstora företag i två olika kapitel. Eftersom definitionen på små respektive små och medelstora företag omfattar hela lagen föreslås att en ny paragraf under kapitlet “Allmänna bestämmelser” införs. Den definition på små respektive små och medelstora företag som anges i näringsstödslagen överensstämmer inte med de definitioner som Europeiska kommissionen angivit. Definitionen av små och medelstora företag framgår av Europeiska gemenskapens riktlinjer för små och medelstora företag (SMF) EGT nr C 213, 23.7.1996, s 4. Med  små företag avses företag som har färre än 50 anställda och en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner mark eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 29 miljoner mark.

     Med medelstora företag avses i denna lag företag som har färre än 250 anställda och en  årlig omsättning som inte överstiger 232 miljoner mark eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 156 miljoner mark. Ett ytterligare krav är att mindre än 25 procent av kapitalet och rösterna innehas av ett eller flera företag som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag.

     Det föreslås att paragrafen utformas så att små och medelstora företag klassificeras på de sätt som närmare föreskrivs av landskapsstyrelsen i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer.

 

4 § Stödtagare. Enligt Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd för regionala ändamål är det inte  tillåtet att bevilja stöd för ersättningsinvesteringar då stöd till denna typ av investeringar hör till kategorin driftsstöd. I 1 mom. 1 punkten anges att investeringsstöd kan beviljas om företaget inleder eller utvidgar sin verksamhet eller förnyar sina anläggningstillgångar. Om företag förnyar sina anläggningstillgångar gör de en ersättningsinvestering.

     Beviljande av stöd för ersättningsinvesteringar är som ovan anförts ej tillåtet och därför föreslås 1 mom. 1 punkten ändras så att den ej strider mot EG’s regelverk.

     Syftet med investeringsstöd är att stimulera produktiva investeringar. Sysselsättningsfrämjande åtgärder såsom t.ex. stödda arbetsplatser omfattas av andra stödordningar i landskapet.

     Med beaktande av detta föreslås att 1 mom. 4 punkten och 2 mom. upphävs.

 

5 § Åtgärder som berättigar till stöd. Paragrafen ändras så att skrivningen beträffande kraven på investeringen tas bort då detta redan framgår av definitionen av stödtagare i 4 §.

 

6 § Stödbelopp.  De tak för regionalstödsnivåerna som godkänts av kommissionen och som framgår av ifrågavarande paragraf skall enligt kommissionens beslut tillämpas. Landskapet kan göra en differentiering mellan de olika regionerna i landskapet då endast taket för regionalstödsnivåerna anges.

     Av ifrågavarande paragraf framgår inte den skillnad i stödnivåer som föreligger mellan stora respektive små och medelstora företag. I stödområden kan kommissionen godkänna stöd till små och medelstora företag som överstiger den nivå för regionalt investeringsstöd som den har godkänt för de stora företagen i det aktuella området med 10 procentenheter brutto i de områden som omfattas av regionalkartan. Det är denna stödnivå som kommissionen angivit i sitt beslut.

     För investeringar som görs i Mariehamn kan små företag beviljas investeringsstöd för högst 15 procent samt medelstora företag för högst 7,5 procent av godtagbara kostnader. Stora företag i Mariehamn kan inte beviljas investeringsstöd.

     Det föreslås att paragrafen ändras så att de tak på stödnivåer som gäller för investeringsstöd till företag av olika storlek  i landskapets olika områden anges i ifrågavarande paragraf.

 

7 § Definition. Det föreslås att paragrafen upphävs eftersom definitionen på små företag intagits i föreslagets 3a §.

 

8 § Stödtagare. Det föreslås att 1 mom. ändras så att benämningen investerings- och startstöd ändras till startstöd eftersom investeringsstöden återfinns i 2 kapitlet.

 

10 § Stödbelopp. Det föreslås att paragrafens 1 mom. upphävs eftersom stödnivån för investeringsstöd för små företag anges i 6 §. Det föreslås också att benämningen startstöd till småföretag i 2 och 3 mom. ändras till småföretagsstöd för att uppnå enhetlighet. Vidare föreslås ett nytt 4 mom. varav framgår att småföretagsstöd beviljas i enlighet med EG kommissionens meddelande om försumbart stöd.

 

12 § Definition. Det föreslås att paragrafen upphävs eftersom definitionen på små och medelstora företag intagits i den föreslagna 3a §.

 

13 § Stödtagare. 1 mom. Utvecklingsstöd kan enligt kommissionens meddelande om försumbart stöd beviljas samtliga företag och inte bara små och medelstora företag. I enlighet därmed föreslås en ändring så att detta framgår.

     Vidare föreslås ett nytt 2 mom. varav framgår att utvecklingsstöd beviljas i enlighet med reglerna om försumbart stöd.

 

21 § Sammanlagt stödbelopp. Såsom framgår av paragrafen beviljas inte näringsstöd om företaget även får annat motsvarande stöd för projektet. Dock kan stöd beviljas om det är motiverat att finansieringen fördelas på flera former av stöd på grund av projektets storlek. Om flera former av näringsstöd beviljas får det sammanlagda stödbeloppet av samtliga former av stöd maximalt uppgå till de stödnivåer som fastställs i 6 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att det sammanlagda stödbeloppet framgår av 6 §.

 

27 a § Straff. 1 mom. Paragrafen innehåller en bestämmelse om straffpåföljd i form av böter för den som med avsikt vägrar att lämna begärda uppgifter till landskapsstyrelsen eller lämnar felaktiga uppgifter till denna. Straffpåföljden skall även gälla den som hindrar landskapsstyrelsen i sin övervakning enligt denna lag.

 

__________________

 

 


Lagförslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 2 mom., 7 § och 12 § landskapslagen den 2 april 1996 (35/96),

     ändras 1 § 2 mom., 2 § 2 och 3 mom., 3 §, 4 § 1 mom., 5 §, 6 §, rubriken för 3 kap., 8 §

     1 mom.,10 §, rubriken för 4 kap., 13 §, 21 § 1 mom., samt

     fogas till 2 § ett nytt 4 mom.,  till lagen en ny 3a § och en ny 27 a § som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med näringsstöd avses i denna lag investeringsstöd, startstöd för småföretag samt utvecklingsstöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

Begränsningar av branscher som kan erhålla näringsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Näringsstöd kan inte beviljas ett företag inom transportsektorn, fiskerinäringen eller för verksamhet som bedrivs av en byggnadsrörelse.

     Näringsstöd kan inte heller beviljas ett företag som tillverkar, bearbetar eller marknadsför sådana jordbruksprodukter som anges i bilaga II till fördraget den 25 mars 1957 om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

     För detaljhandel kan stöd beviljas endast för projekt inom turismen eller företag som verkar inom ett specialområde.

 

3 §

Stödområden

     Landskapet är indelat i tre områden; skärgården, landsbygden och Mariehamn, varav de två första utgör stödområden. Till skärgården hör Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga samt Vårdö kommun och till landsbygden hör Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik samt Sunds kommun.

 

3a §

Små och medelstora företag

     I denna lag klassificeras små och medelstora företag på de sätt som närmare föreskrivs av landskapsstyrelsen i enlighet med Europeiska gemenskapens rättsregler.

 

4 §

Stödtagare

     Investeringsstöd kan beviljas om

     1) företaget inleder, utvidgar eller förnyar sin verksamhet,

     2) projekt som skall stödas främjar den regionala utvecklingen samt

     3) företaget anses ha förutsättningar för fortsatt lönsam verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

Åtgärder som berättigar till stöd

     Investeringsstöd kan beviljas till företag för investeringar i anläggningstillgångar.

 

6 §

Stödnivåer

     För investeringar som görs i en skärgårds- eller landsbyggdskommun kan små och medelstora företag beviljas investeringsstöd för högst 23 procent och övriga företag för högst 13 procent av de kostnader som anses godtagbara med tanke på syftet med stödet.

     För investeringar som görs i Mariehamn kan små företag beviljas investeringsstöd för högst 15 procent samt medelstora företag för högst 7,5 procent av godtagbara kostnader.

 

3 kap.

Startstöd till småföretag

 

8 §

Stödtagare

     Småföretag som anses ha tillräckliga förutsättningar för lönsamhet i verksamheten kan beviljas startstöd, nedan småföretagsstöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Stödbelopp

     Ett småföretagsstöd kan beviljas för högst 45 procent av totalbeloppet av löner som är underkastade förskottsinnehållning samt indirekta arbetskraftsutgifter som beror på att företags­verksamheten inleds. Som indirekta arbetskraftsutgifter anses 25 procent av lönerna.

     Som grund för småföretagsstödet kan även företagets kalkylerade löneutgifter räknas, om de är viktiga för att projektet skall kunna realiseras.

     Småföretagsstöd beviljas i enlighet med EG kommissionens meddelande om försumbart stöd.

 

4 kap.

Utvecklingsstöd

 

13 §

Stödtagare

     Företag samt samprojekt mellan flera företag eller branschorganisationer kan beviljas utvecklingsstöd.

     Utvecklingsstöd beviljas i enlighet med Europeiska gemenskapens regler om försumbart stöd.

 

21 §

Sammanlagt stödbelopp

     Näringsstöd beviljas inte om företaget även får annat motsvarande stöd för projektet. Stöd kan dock beviljas om det är motiverat att finansieringen fördelas på flera former av stöd på grund av projektets storlek. Det sammanlagda stödbeloppet av samtliga former av stöd får högst uppgå till den stödnivå som fastställs i 6 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

27 a §

Straff

     Den som med avsikt vägrar att till landskapsstyrelsen lämna uppgifter som begärts, lämnar felaktiga uppgifter till denna eller hindrar landskapsstyrelsen i sin övervakning enligt denna lag, skall för brott mot bestämmelserna i näringsstödslag för landskapet Åland dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas på annat ställe i lag.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 18 november 1999

 

 

 

 

L a n t r å d

Roger Jansson

 

 

 

Föredragande ledamot

Anders Eriksson