Framställning 6/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 6/2000-2001

 

Datum

Beteckning

 

2001-02-22

FR0620002001

 

 

 

 

 

 


Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 


Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

Berör

·       Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

Innehåll

Förslag. 1

Allmän motivering. 2

1. Bakgrund. 2

2. Förslagets ekonomiska, organisatoriska, jämställdhets- och miljömässiga verkningar 2

Detaljmotivering. 2

Lagtext 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet  för lantbrukare  3

 

Bilaga

·   Parallelltexter

 

 

Förslag

 

I lantbruksförhandlingarna gällande de nationella stöden till lantbruket för år 2001 fick lantbrukarna i riket bland annat en extra semesterdag per år. Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att öka antalet semesterdagar för lantbrukare med kreatursskötsel med en dag, d.v.s. samma antal dagar som uppnåtts för lantbrukarna i riket genom lantbruksförhandlingarna gällande de nationella stöden för år 2001.

     Landskapsstyrelsen föreslår att två paragrafer i landskapslagen om avbytarverksam­het för lantbrukare ändras så att de åländska lantbrukarna ges rätt till avbytare för lika många semesterdagar som kollegorna i riket.

 

__________________

 

 


Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I lantbruksförhandlingarna gällande de nationella stöden till lantbruket för år 2001 fick lantbrukarna i riket en extra semesterdag per år. Den extra semesterdagen var en kompensation för att kostnaderna i jordbruket ökat väsentligt under det senaste året samtidigt som maximinivåerna för hur mycket stöd EU-kommissionen tillåter att medlemsländerna ger sina lantbrukare uppnåtts.

     Landskapsstyrelsen anser det ändamålsenligt att öka antalet semesterdagar för lantbrukare med kreatursskötsel med en dag, d.v.s. samma antal dagar som uppnåtts för lantbrukarna i riket genom lantbruksförhandlingarna gällande de nationella stöden för år 2001.

 

2. Förslagets ekonomiska, organisatoriska, jämställdhets- och miljömässiga verkningar

 

En landskapsanställd avbytare kostar landskapet ca 800 mark per dag medan en privatanställd kostar landskapet ca 350 mark per dag (55 mark per timme i genomsnitt 6 timmar per dag). På Åland finns omkring 240 lantbrukare som har rätt till avbytare. Av dessa utnyttjar ca två tredjedelar landskapets avbytare medan en tredjedel anlitar privata avbytare. Summan blir omkring 156 000 mark per år för den föreslagna extra avbytardagen.

     Förslaget har inga kända organisatoriska, jämställdhets- eller miljömässiga verkningar.

 

Detaljmotivering

 

9 § Semester. Ändringen gäller antalet dagar en lantbrukare med kreatursskötsel har rätt att få lantbruksavbytare. I övrigt görs inga ändringar gentemot gällande lag.

 

12 § Bestämmande av tidpunkten för uttagande av semester. 5 mom. ändrat. Ett tillägg har gjorts där det bestämts att en lantbrukare som på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning kan spara 23 dagar av semestern till följande år. Sparade semesterdagar från fjolåret får alltså inte flyttas vidare till nästa år utan förfaller om de inte kan tas ut under året. Bestämmelsen har flyttats hit från 9 § 2 mom. landskapsförordningen om avbytarverksamhet för lantbrukare (58/1998).

 

__________________

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet
för lantbrukare

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 1 mom. och 12 § 5 mom. i landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare (57/1998) som följer:

 

9 §

Semester

     En lantbrukare har rätt att under ett kalenderår på ansökan få lantbruksavbytare i 23 dagar för semester. Ansökan om semester görs skriftligen på en speciell blankett hos semesternämnden senast den 31 januari under det år ledigheten önskas, dock inte senare än 14 dagar innan den planerade semesterns början. En för sent inlämnad semesteransökan leder till att lantbrukaren förlorar rätten till semester med en dag per påbörjad vecka efter den sista inlämningsdagen. Har ansökan inte kommit semesternämnden tillhanda senast den första vardagen i mars förlorar lantbrukaren rätten till lantbruksavbytare för semester under kalenderåret. Lantbrukaren har dock rätt att komplettera eller ändra sin ansökan efter tidsfristens utgång.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 §

Bestämmande av tiden för semester

- - - - - - - - - - - - - - - -

     Om lantbrukaren på grund av sjukdom eller av annan godtagbar orsak inte kan ta semester under den tid då lantbruksavbytare reserverats för lantbrukarens räkning, kan semestern helt eller delvis framskjutas till en senare tidpunkt. Maximalt 23 dagar får då sparas till följande år.

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft. 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 22 februari 2001

 

 

 

Vicelantråd

Olof Salmén

 

 

 

Föredragande ledamot

Roger Jansson