Framställning 6/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 6/2004-2005

 

Datum

 

 

2005-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad landskapslag om kommunalvägar

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Enligt landskapsregeringens förslag anpassas landskapslagen (1964:16) om kommunalvägar till kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland, så att kravet på kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige vid beslut om att bygga kommunalväg eller beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg slopas.

     Avsikten är att den förslagna lagen skall träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om kommunalvägar 4

Parallelltexter 5

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

För att kommunfullmäktiges beslut om att bygga kommunalväg eller beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg skall anses fattat, krävs enligt 21 § i landskapslagen (1964:16) om kommunalvägar kvalificerad majoritet i fullmäktige. I paragrafen ingår en hänvisning till bestämmelserna om kvalificerad majoritet i 30 § i kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland. En ny kommunallag (1997:73) för landskapet Åland trädde i kraft den 1 januari 1998. Genom den nya kommunallagen ändrades bestämmelserna om hur ärenden skulle handläggas i de kommunala organen, bland annat så att bestämmelserna om kvalificerad majoritet slopades.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

     Landskapsregeringen föreslår att 21 § i landskapslagen om kommunalvägar anpassas till den nya kommunallagen. Kravet på att beslut om att bygga kommunalväg eller beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas med kvalificerad majoritet enligt 30 § i gamla kommunallagen slopas. Enligt landskapsregeringens förslag skulle beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg fattas av kommunfullmäktige i enlighet med bestämmelserna i gällande kommunallag. Allmänna bestämmelser om beslutsfattandet i kommunalfullmäktige finns i 4 kap. i kommunallagen. Enligt förslaget skulle kommunfullmäktiges beslut enligt 21 § i landskapslagen om kommunalvägar fortsättningsvis underställas landskapsregeringen för fastställelse.

     Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget torde inte medföra några nämnvärda ekonomiska eller organisatoriska verkningar för landskapet eller kommunerna.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön eller effekter på jämställdheten mellan män och kvinnor.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kommunalvägar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 21 § 1 mom. landskapslagen (1964:16) om kommunala vägar, sådan den lyder i landskapslagen 1987/24, samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

21 §

     Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för fastställelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2005

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Runar Karlsson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning nr 6/2004-2005