Framställning 7/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 7/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-02-22

FR0720002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ändring av 30 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

I N N E H Å L L

Förslag. 1

Motiveringar2

1. Bakgrund. 2

2. Behov av ändring. 3

3. Förslag. 3

4. Förslagets verkningar3

Lagtext4

L A N D S K A P S L A G  om ändring av landskapslagen om  besiktning och registrering av fordon  4

 

Bilaga

·   Parallelltext

 

 

Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 30 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/1993) ändras. I paragrafen införs en regel om att fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet skall avregistreras.

 

__________________

 


 

Motiveringar

 

1. Bakgrund

 

1.1 Lagstiftning om besiktning och registrering av fordon

Landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/1993) tillkom vid en revidering av tidigare bestämmelser om fordons konstruktion, utrustning, besiktning, registrering m.m. som huvudsakligen var införda i landskapslagen om fordon för landskapet Åland (25/1958) och motorfordonsförordningen för landskapet Åland (27/1960). Det ansågs mest överskådligt att införa bestämmelser om besiktning och registrering i en särskild lag. I landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (19/1993) finns regler om bl.a. när ett fordon skall besiktigas, registreras och avregistreras. Ett fordon skall enligt 30 § 1 mom. avregistreras om det förstörts eller av annan orsak inte längre används. Enligt 30 § 2 mom. kan ett fordon avregistreras om det inte förts till kontrollbesiktning, om det annars framkommit att fordonet inte längre används eller om trafikförsäkringspremie inte betalats. Fordon som är intecknat eller för vilken ansökan om inteckning lämnats till landskapsstyrelsen får inte avregistreras utan skriftligt samtycke av inteckningshavaren.

 

1.2 Lagstiftning om motorfordonsskatt och fordonsskatt

I lagen om skatt på motorfordon (FFS 722/1966) regleras i vilka fall motorfordonsskatt skall erläggas till staten. Enligt lagen skall för begagnande av motorfordon med annan kraft eller annat bränsle än oblandad bensin eller bensinalkohol erläggas motorfordonsskatt (ofta kallad dieselskatt). Skatten betalas årligen. Om ett fordon avförs från motorfordonsregistret skall dieselskatt återbetalas enligt 12 §. Understiger det skattebelopp som skall återbetalas för skatteåret 100 mark, återbetalas skatten dock inte. Debiteringen av skatten verkställs i landskapet av länsstyrelsen, medan polismyndigheten och tullmyndigheten övervakar att lagen efterföljs.

     Enligt lagen om fordonsskatt (FFS 1111/1996) (fordonsskattelagen) skall även fordonsskatt betalas till staten för fordon som är registrerade i Finland. Skattepliktiga fordon är person och paketbilar som antecknats i fordonsregistret samt vissa specialbilar. Skatteperioden för fordonsskatt är ett kalenderår. Enligt lagens 7 a § återbärs fordonsskatten

om fordonet avregistreras under skatteperioden. Om det belopp som skall återbäras är mindre än 100 mark, återbetalas det inte.

 

1.3 Nuläge

I landskapet Åland saknas en bestämmelse om att fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte avhämtats inom en viss tid skall avregistreras. Ett fordons registreringsskyltar kan omhändertas av polisen om fordonet är i dåligt skick eller om ägaren underlåtit att betala fordons- eller dieselskatt. Polisen skall förhindra användandet av fordonet och gör detta genom att omhänderta registreringsskyltarna. Registreringsskyltarna lämnas därefter in till motorfordonsbyrån. Registreringen av fordonet finns kvar i motorfordonsregistret i två år. Har ägaren inte inom denna tid besiktigat fordonet eller betalat in skatt och avhämtat registreringsskyltarna, skickar motorfordonsbyrån ett brev till ägaren om att fordonet kommer att avregistreras. Tvåårsregeln saknar uttryckligt lagstöd. Ett liknande förfarande har dock tidigare tillämpats i riket.

     De ägare som fått sina registreringsskyltar omhändertagna p.g.a. att bilen varit i för dåligt skick för att få köras, skall få skatt tillbaka när bilen avregistreras. Enligt lagen om motorfordonsskatt skall dieselskatten återbetalas när ett motorfordon avförs från motorfordonsregistret. Understiger det skattebelopp som skall återbetalas för skatteåret 100 mark, återbetalas skatten inte. Detsamma gäller fordonsskatten enligt lagen om fordonsskatt. I enlighet med dessa bestämmelser har länsstyrelsen efter två år betalat tillbaka fordons- eller dieselskatt till ägare vars fordon avregistrerats.

     I riket finns en bestämmelse i 17 § förordningen om registrering av fordon (FFS 1598/1995, ändrad genom FFS 186/1999) (registreringsförordningen), enligt vilken fordon skall avregistreras om dess registreringsskyltar omhändertagits och inte avhämtats inom sex månader från omhändertagandet. Efter sex månader avregistreras fordonet och fordons- eller dieselskatt återbetalas. För att ålänningar inte ska hamna i en sämre ställning än invånare i riket har länsstyrelsen börjat betala tillbaka skatt till berörda fordonsägare i landskapet efter sex månader.

 

2. Behov av ändring

 

I lagutskottets betänkande över ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon (Lu bet. nr. 10/1999-00), uppmärksammades att 30 § i landskapslagen kan behöva kompletteras med en bestämmelse om avregistrering av fordon vars registreringsskyltar har omhändertagits och inte avhämtats inom viss tid.

     Enligt det förfarande som tillämpas idag finns ettfordon vars registreringsskyltar omhändertagits kvar i fordonsregistret i två år. För länsstyrelsen innebär detta att myndigheten med jämna mellanrum måste kontrollera fordonsregistret för att ta reda på vilka fordons registreringsskyltar som har omhändertagits och vars ägare efter sex månader skall få tillbaka fordons- eller dieselskatt. Detta gör länsstyrelsen en gång i månaden. Motorfordonsbyrån vet inte vilka fordonsägare som återfått skatt, eftersom fordonen finns kvar i deras register.

     Ett problem som kan uppstå är att en fordonsägare besiktigar bilen innan de två åren gått, men efter sex månader (ägaren har m.a.o. fått tillbaka skatt). Hos motorfordonsbyrån får bilägaren tillbaka de gamla registreringsskyltarna. Motorfordonsbyrån har ingen notering i sitt register om att ägaren fått tillbaka skatt. Länsstyrelsen i sin tur vet inte att bilen tagits i bruk igen och därför skall beskattas på nytt.

     Avsaknaden av en bestämmelse om avregistrering efter sex månader av fordon vars registreringsskyltar omhändertagits och inte avhämtats har lett till en onödig hantering för länsstyrelsen och motorfordonsbyrån. Att som i dagsläget, fordon avregistreras och fordons- eller dieselskatt betalas åter vid olika tillfällen, gör hanteringen svåröverskådlig och svårkontrollerad.

 

3. Förslag

 

I syfte att ilandskapet införa en bestämmelse om avregistrering av fordon vars registreringsskyltar omhändertagits, föreslår landskapsstyrelsen att ett tillägg görs till 30 § lagen om besiktning och registrering av fordon. Lagändringen innebär att ett fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte avhämtats inom sex månader från omhändertagandet skall avregistreras.

 

4. Förslagets verkningar

 

En följd av förslaget är att handläggningen av dessa ärenden förenklas eftersom avregistrering, registreringsskyltar förstörs, återbetalning av fordons- eller dieselskatt och meddelande till ägaren om avregistrering, kommer att ske vid en och samma tidpunkt, d.v.s. efter sex månader.

     Förslaget torde inte medföra några nämnvärda organisatoriska verkningar i landskapet. Till viss del torde förslaget innebära ekonomiska verkningar, då tid och resurser sparas för länsstyrelsen och motorfordonsbyrån. Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön eller effekter på jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om
besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 30 § 2 mom. landskapslagen den 2 april 1993 om besiktning och registrering av fordon (19/1993) som följer:

 

30 §

Avregistrering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fordon vars registreringsskyltar omhändertagits av en myndighet och inte har avhämtats inom sex månader från omhändertagandet skall avregistreras av motorfordonsbyrån.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

 

 

Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 22 februari 2001

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Olof Salmén

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Danne Sundman