Framställning 7/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 7/2002-2003

 

Datum

 

 

2002-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2002

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2002.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        högre inkomster och tilläggsanslag för Ålands hälso- och sjukvård

-        inkomst av försäljning av landskapets flygplan jämte anslag för avvecklingskostnader

-        höjd inkomst jämte tilläggsanslag för sjötrafiken

-        höjd inkomst för räntor

-        höjd inkomst från förskott på avräkningen med staten

-        höjd inkomst från återbäring av lotteriskatt

-        höjd inkomst från avkortningar på lån

-        höjd inkomst från återbokade bidrag samt

-        tilläggsanslag för läroavtalsutbildning jämte minskning av anslag för yrkesinriktad vuxenutbildning.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 6.118.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2002 budgeterats 247.424.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2002.

 

Mariehamn den 5.12.2002

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Vicelantråd

 

 

Olof Erland

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

7 000

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

7 000

33.01.01.

Verksamhetens inkomster

7 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

900 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

900 000

35.70.20.

Verksamhetens inkomster

900 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

-95 000

 

 

 

36.03.

STUDIESERVICEENHETEN

25 000

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

25 000

 

 

 

36.36.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

-120 000

36.36.20.

Verksamhetens inkomster

-120 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

415 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

330 000

38.10.40.

Försäljning av flygplan

330 000

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

85 000

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

85 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

4 891 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA INKOMSTER

600 000

39.01.92.

Ränteinkomster

600 000

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

5 191 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

4 268 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

923 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

300 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

300 000

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-1 900 000

39.30.90.

Finansieringslån

-1 900 000

 

 

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

700 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

700 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

6 118 000

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

14 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

14 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

14 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

7 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

7 000

43.01.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

7 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

80 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

80 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

5 031 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

26 000

45.10.53.

Barnbidrag (F)

26 000

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

5 000

45.59.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

5 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

5 000 000

45.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

5 000 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

 

 

VALTNINGSOMRÅDE

105 000

 

 

 

46.03.

STUDIESERVICEENHETEN

35 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

35 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.25

Utgifter för operagästspel (VR)

0

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE

 

 

OCH IDROTT

12 000

46.11.87.

Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)

12 000

 

 

 

46.13

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

-12 000

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt

 

 

projektmedel och stipendier

-12 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNINGSENHETEN

0

46.19.04.

Läroavtalsutbildning (VR)

169 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)

-169 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

70 000

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

39 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

31 000

 

 

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

0

46.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

127 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

54 000

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

54 000

 

 

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

73 000

47.41.50.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

38 000

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

35 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

754 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

355 000

48.10.40.

Understöd för flygverksamhet

355 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

399 000

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

399 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

6 118 000


 

I N K O M S T E R

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

33.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

33.01.01.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

48.608,62

42.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 7.000 euro vilket avser bidrag från Nordiska Ministerrådet för arrangerandet av seminarium i Mariehamn. Se även moment 43.01.01.

 

 

Specifikation:

 

 

8009

Övriga inkomstöverföringar

 

7.000

 

Tillägg

 

7.000

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

 

35.70.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

 

4.304.283,40

4.288.000

 

900.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 900.000 euro som fördelar sig enligt följande:

 

Patientavgifter

630.000 euro

 

Ersättning från kommuner och staten        

50.000 euro

 

Försäljningsintäkter

100.000 euro

 

Hyresinkomster och ersättningar              

120.000 euro

 

 

900.000 euro

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

780.000

3300

Hyresinkomster och ersättningar

 

120.000

 

Tillägg

 

900.000

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

36.03.

STUDIESERVICEENHETEN

 

 

 

 

36.03.51.

Återindrivna studiestöd

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

40.294,06

25.000

 

25.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 25.000 euro. Se även moment 46.03.51.

 

 

 

Specifikation:

 

 

8008

Återbetalning av inkomstöverföringar

 

25.000

 

Tillägg

 

25.000

 

36.36.

ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

 

 

 

 

36.36.20

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

167.685,80

188.000

 

-120.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås att inkomsten under momentet sänks med 120.000 euro. Sänkningen föranleds dels av ett misstag i budgeteringsskedet, dels av mindre efterfrågan på kurser och justering av hyresnivån för simulatorn.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

-120.000

 

Minskning

 

-120.000

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

38.10.40.

Försäljning av flygplan

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

 

 

 

330.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Ab Skärgårdsflyg har sagt upp avtalet med landskapet om skötseln och driften av landskapets flygplan av märket Islander (OH-BND). Landskapsstyrelsen har konstaterat att tillräckliga skäl att behålla flygplanet inte finns varför det föreslås avyttrat till högst bjudande på den internationella marknaden.

 

Se även moment 48.10.40.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

330.000

 

Totalt

 

330.000

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

38.20.20.

Verksamhetens inkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

572.977,63

510.000

 

85.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet har högre inkomster än beräknat influtit, varför ett tillägg om 85.000 euro föreslås upptaget.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

85.000

 

Tillägg

 

85.000

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

 

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA INKOMSTER

 

 

 

 

39.01.92.

Ränteinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

3.926.419,47

2.000.000

 

600.000

 

 

 

 

 

 

I ränteinkomster har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 600.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

600.000

 

Tillägg

 

600.000

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

163.677.876,35

158.700.000

 

4.268.000

 

 

tb -2.550.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att statens inkomster under år 2002 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 4.268.000 euro. Förskottet för år 2002 uppgår därmed till 162.968.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

4.268.000

 

Tillägg

 

4.268.000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

890.036,04

760.000

 

923.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2001 uppbars 1.683.100,05 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 923.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

923.000

 

Tillägg

 

923.000

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

 

 

 

 

39.20.91

Avkortningar på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

4.445.388,53

3.700.000

 

300.000

 

 

 

 

 

 

I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 300.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1541

Lånefordringar

 

300.000

 

Tillägg

 

300.000

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

 

 

 

 

39.30.90.

Finansieringslån

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

0,00

21.061.000

 

-1.900.000

 

 

tb -5.275.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslaget minskat med 1.900.000 euro

 

 

Specifikation:

 

 

2400

Lån

 

-1.900.000

 

Minskning

 

-1.900.000

 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

980.278,40

170.000

 

700.000

 

 

tb 100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 700.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas samt för bidrag som återkrävts.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

700.000

 

Tillägg

 

700.000)

 


U T G I F T E R

 

42.

LANDSKAPSSTYRELSEN

 

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

 

 

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

28.536,76

30.000

 

14.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 14.000 euro för täckande av bl.a. skadestånd.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella kostnader

 

14.000

 

Tilläggsbehov

 

14.000

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

43.01.01

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

1.336.395,03

1.500.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

För att täcka kostnaderna för seminarium arrangerat i Mariehamn föreslås ett tillägg om 7.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 33.01.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

7.000

 

Tilläggsbehov

 

7.000

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

44.90.04

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

12.225.108,86

12.800.000

 

80.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 80.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat mer än beräknat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

 

80.000

 

Tilläggsbehov

 

80.000

 


 


45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

45.10.53.

Barnbidrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

8.173.537,48

8.200.000

 

26.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 26.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

26.000

 

Tilläggsbehov

 

26.000

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

 

 

 

 

45.59.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

101.233,94

169.000

 

5.000

 

 

tb 12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För att uppfylla kraven i enlighet med LL om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) föreslås ett tilläggsanslag om 5.000 euro för anställande av en tillfällig miljöhandläggare.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

5.000

 

Tilläggsbehov

 

5.000

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

45.70.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

51.016.259,55

55.160.000

 

5.000.000

 

 

tb -1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Fram till år 2001 var ett stort antal tjänster obesatta, vilket ledde till en inbesparing av personalkostnaderna. Denna inbesparing kompenserade övriga merkostnader under momentet.

 

För år 2002 ökar personalkostnaderna med 1.959.000 euro utöver budget p.g.a. bättre tillgång till personal, löneglidning, schablonlöner samt ingånget kollektivavtal.

 

Därtill har kostnaderna för bl.a. läkemedel och vård utom Åland ökat mer än beräknat.

 

Den stora kostnadsökningen härrör främst till specialsjukvården.

 

Fr.o.m. 1.1.2002 beviljas kalkylerad återbäring av mervärdesskatt om 5 % för hälso- och sjukvårdstjänster, vilken innebär en inbesparing om ca 70.000 euro på årsnivå.

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 5.000.000 euro under momentet för att täcka merkostnaderna för hälso- och sjukvården för år 2002.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

1.959.000

4100

Material och förnödenheter

 

1.493.000

4200

Hyror

 

220.000

4300

Inköp av tjänster

 

 

 

- hälsovårdstjänster

 

 

 

  - vård utom Åland

1.200.000

 

 

  - övriga vårdtjänster

270.000

1.470.000

1125

Maskiner och inventarier

 

-142.000

 

Tilläggsbehov

 

5.000.000

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

46.03.

STUDIESERVICEENHETEN

 

 

 

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

111.498,84

85.000

 

35.000

 

 

 

 

 

 

Då utgifterna för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL om studiestöd (94/1995) ökat mer än beräknat, föreslås ett tillägg om 35.000 euro. Se även moment 36.03.51

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

 

33.400

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

1.600

 

Tilläggsbehov

 

35.000

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

46.09.25.

Utgifter för operagästspel (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

16.800,00

100.000

 

0

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten för år 2002 har 100.000 euro beaktats för genomförande av operaverket Rödhamn i samarbete med Finlands nationalopera och Kulturföreningen Katrina r.f. Projektet har genomförts med anledning av självstyrelsens 80-årsjubileum.

 

Föreslås att nettobudgetering enligt 8 § finansförvaltningslagen (43/1971) kan tillämpas för att underlätta den praktiska hanteringen.

 

 


 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

 

 

 

 

46.11.87.

Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

 

 

 

12.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Föreslås ett anslag om 12.000 euro under momentet för utbetalning av lån beviljade år 2001. Se även moment 46.13.50.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1520

Lånefordringar

 

12.000

 

Anslagsbehov

 

12.000

 

46.13.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

 

 

 

 

46.13.50.

Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

532.534,78

572.000

 

-12.000

 

 

tb -22.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Se moment 46.11.87.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

-12.000

 

Minskning

 

-12.000

 

46.19.

VUXENUTBILDNINGSENHETEN

 

 

 

 

46.19.04

Läroavtalsutbildning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

286.428,43

303.000

 

169.000

 

 

 

 

 

 

Då kostnaderna för främst läroavtalsplatserna har blivit dyrare än beräknat föreslås ett tillägg om 169.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

75.000

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

10.000

 

Tilläggsbehov

 

85.000

 

Användning av tidigare års anslag

 

84.000

 

Förslag

 

169.000

 

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

115.803,68

267.000

 

-169.000

 

 

 

 

 

 

Se moment 46.19.04.

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-169.000

 

Minskning

 

-169.000

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

 

 

 

 

46.20.40.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

166.498,11

374.000

 

39.000

 

 

tb 43.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 39.000 euro under momentet.

 

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.45.

 

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

16.500

8205

Övrigt näringsliv

 

22.500

 

Tilläggsbehov

 

39.000

 

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

130.103,51

270.000

 

31.000

 

 

tb 29.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 31.000 euro under momentet.

 

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.40.

 

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8201

Undervisning, kultur och idrott

 

13.300

8205

Övrigt näringsliv

 

17.700

 

Tilläggsbehov

 

31.000

 

46.32.

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

 

46.32.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

707.622,80

855.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Ålands folkhögskola har behov av ytterligare en bil för främst elev- men även varutransporter. Inom konst- och hantverks- samt fotolinjerna görs många studie- och fältbesök. Även för idrottslinjen finns behov av transporter till olika idrottsanläggningar.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås inom ramen för budgeterade medel, inköp av ytterligare en bil till en kostnad om ca 25.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

-25.000

1125

Maskiner och inventarier

 

25.000

 

Förslag

 

0

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

47.03.05.

Utgifter för investeringslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

56.938,44

60.000

 

54.000

 

 

 

 

 

 

Kreditinrättningarna fakturerar landskapsstyrelsen en eller två gånger per år avseende det arvode landskapsstyrelsen skall erlägga för förvaltning av investeringslånen. Det har med tiden skett en viss förskjutning av fakturorna så att den faktura som skickas i januari till landskapsstyrelsen avser skötselarvode för andra hälften av det föregående året. Detta har medfört att de budgeterade medlen för året även belastas till en del av föregående års kostnader för skötselarvoden. För att ändra detta så att rätt kostnad belastar rätt år, föreslås att ett tillägg om 54.000 euro upptas under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

 

 

- banktjänster

 

54.000

 

Tilläggsbehov

 

54.000

 

47.41.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

 

 

 

 

47.41.50.

Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

92.886,86

160.000

 

38.000

 

 

tb 17.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 38.000 euro under momentet.

 

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 47.41.55.

 

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8203

Arbetsmarknad

 

38.000

 

Tilläggsbehov

 

38.000

 

47.41.55.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

61.924,57

106.000

 

35.000

 

 

tb 11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro under momentet.

Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 47.41.50.

 

Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8203

Arbetsmarknad

 

35.000

 

Tilläggsbehov

 

35.000

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

48.10.40.

Understöd för flygverksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

0,00

 

 

355.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

 

Då landskapsstyrelsen har samtyckt till uppsägningen av charteravtalet med Ab Skärgårdsflyg samt avser att avyttra det flygplan, med vilket avtalet upprätthållits, avser bolaget genomföra ett pensionsarrangemang för de två kvarvarande piloterna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 355.000 euro, vilket avser understöd för ovan avsedda avvecklingskostnader jämte kostnader för en obligatorisk service av flygplanets landningsställ. Se även moment 38.10.40.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

355.000

 

Anslagsbehov

 

355.000

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

48.20.20.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2001

Budget 2002

 

Förslag

 

12.122.594,77

12.459.000

 

399.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten dimensionerades anslaget med beaktande av landskapsstyrelsens förslag till turlistor vilka i det skedet byggde på i stort sett oförändrade volymer. Landskapsstyrelsen har dock utökat trafiken på vissa sträckor, utan att motsvarande inbesparingar har gjorts i övrig trafik. Denna utökning beräknas medföra tilläggskostnader om ca 373.000 euro.

 

Därtill föreslås ett tillägg om 26.000 euro för ökade kostnader för fraktstöd för färskvarutransporter till skärgården.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om totalt 399.000 euro under momentet. Se även moment 38.20.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

266.000

4100

Material och förnödenheter

 

 

 

- bränsle och smörjmedel

 

23.000

4300

Inköp av tjänster

 

110.000

 

Tilläggsbehov

 

399.000