Framställning 7/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 7/2007-2008

 

Datum

 

 

2007-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till andra tilläggsbudget för år 2007

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2007. I förslaget ingår anslag vilka landskapsregeringen anser att av juridiska skäl förutsätter verkställighetsåtgärder inom detta år.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås sålunda

-        tilläggsanslag för landskapsandel till kommunerna för anläggningskostnader för sociala tjänster

-        tilläggsanslag för anläggningskostnader för grundskolor samt

-        tilläggsanslag för sjötrafiken.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 0 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2007 budgeterats 309.661.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2007.

 

 

Mariehamn den 11 december 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

 

-2 951 000

 

 

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

-2 951 000

 

45.15.31.

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

 

-2 951 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

 

-800 000

 

 

 

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-800 000

 

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

-800 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 565 000

 

 

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-3 565 000

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-3 565 000

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

7 316 000

 

 

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

7 316 000

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

7 316 000

 

 

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

0

 


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.15.31.

Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.189.576,00

-4.175.000

 

-2.951.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till 4 kap. LL (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården och socialvårdsplanen för åren 2007 - 2011 föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att fastställa de projekt inom socialvården vilka finns upptagna under år 2008 i socialvårdsplanen för åren 2007 - 2011 så att landskapsandelarna för dessa uppgår till totalt högst 2.950.570 euro.

 

Aktuella projekt under år 2008 är:

Tillbygggnad av servicehus i Geta - 329.700 (landskapsandel 197.820 euro)

Byggande av daghem i Godby, Finström - 2.845.000 (landskapsandel 1.564.750 euro)

Byggande av daghem i Sviby, Jomala - 2.160.000 (landskapsandel 1.188.000 euro).

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8302

Social- och hälsovård

 

-2.951.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.951.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.15.

GRUNDSKOLEVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.15.32.

Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.921.785,00

-780.000

 

-800.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till 5 kap. LL (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten och finansieringsplanen för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek för perioden 2007 - 2011 föreslås att landskapsreger ingen befullmäktigas att fastställa det projekt vilket finns upptaget under år 2008 i ovan nämnd plan så att landskapsandelen för projektet uppgår till totalt högst 800.000 euro. Aktuellt projekt under år 2008 är Mariehamns stads planerade om- och tillbyggnad samt renovering av Ytternäs skola.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 800.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

-800.000

 

Tilläggsbehov

 

-800.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-13.203.269,49

-13.542.000

 

-3.565.000

 

 

 

 

 

 

Så som framgår av förslaget till budget för år 2008 har oklarhet rått angående beräkningen av lön under vederlagsledighet för anställda inom sjötrafiken.

 

Finlands Maskinbefälsförbund r.f., Finlands Sjömansunion FS-U r.f., Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. och Ålands landskapsregering har den 27 juni 2007 ingått en överenskommelse om hur den ifrågavarande lönen skall räknas ut fr.o.m. 1.1.2002. Enligt överenskommelsen skall utbetalning av den korrigerade vederlagsersättningen ske senast den 31 december 2007.

 

Med hänvisning till överenskommelsen föreslås ett tilläggsanslag om 2.987.351 euro för korrigerad vederlagsersättning inkl. dröjsmålsränta p.g.a. att beräkningsgrunderna av lön för fritid (vederlagsledighet) som ges som ersättning för övertidsarbete ändrats. Ändringen har beräknats på lönebetalningar under åren 2002 - 2006. Därtill beräknas ändringen av beräkningsmetoden medföra ett tilläggsan-slagsbehov om drygt 391.000 euro för 2007 års lönekostnader.

 

För att klara av vederlagsledighetslöneberäkningarna enligt avtalstiden har det anställts extra personal i tjänsteförhållande. Anslag om ca 14.500 euro för extra personal har beaktats i tilläggsanslaget.

 

Lönetabelljusteringar under året har medfört extra kostnader om ca 55.000 euro.

 

Därtill har behovet av vikarier för främst sjuk- och moderskapsledigheter varit högre än beräknat varför ett tillägg om ca 117.000 euro erfordras under momentet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 3.565.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- inrättade tjänster

-27.500

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

-3.537.500

 

Tilläggsbehov

 

-3.565.000

 

 

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-11.341.000,00

-12.367.000

 

7.316.000

 

 

tb -10.992.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås en minskning om 7.316.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

7.316.000

 

Minskning

 

7.316.000)