Framställning 7/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 7/2006-2007

 

Datum

 

 

2006-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2006

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2006.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

-        tilläggsanslag för understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården

-        tilläggsanslag för kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel

-        tilläggsanslag för bostadsbidrag

-        tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av centralsjukhuset

-        tilläggsanslag för EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2

-        tilläggsinkomst för museibyråns verksamhetsinkomster

-        minskning och omfördelning av anslag för museibyråns verksamhetsutgifter

-        tilläggsanslag för landskapets och EU:s finansieringsandelar för innovativa åtgärder

-        minskning av inkomster och anslag för strukturprogram för fiskerisektorn

-        tilläggsanslag för sjötrafiken

-        tilläggsanslag för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

-        tilläggsanslag för kortruttsinvesteringar

-        ökning av inkomst från avräkningsbelopp

-        tilläggsinkomst från avkortningar på lån samt

-        tilläggsinkomst för återbokade bidrag.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 6.328.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2006 budgeterats 291.832.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2006.

 

 

Mariehamn den 21.12.2006

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 

__________________


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

16 000

 

 

 

33.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

16 000

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

16 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

150 000

 

 

 

36.60.

MUSEIBYRÅN

150 000

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

150 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-427 000

 

 

 

37.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKE-

 

 

RISEKTORN

-427 000

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

-427 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-134 000

 

 

 

38.20.

SJÖTRAFIKEN

-40 000

38.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsinkomster

-40 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-94 000

38.30.88.

Försäljning av fastighet

-94 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

6 723 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

5 613 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

5 613 000

 

 

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

500 000

39.20.91.

Avkortningar på lån

500 000

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

610 000

39.90.95.

Återbokade bidrag

610 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

6 328 000

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-20 000

 

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

0

43.20.30.

Understöd för planering (R)

0

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljö-

 

 

vården (R)

-70 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

70 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning

 

 

(VR)

0

 

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

-20 000

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

-20 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

-10 000

44.05.34.

Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelnings-

 

 

nyckel (F)

-10 000

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

0

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

9 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-9 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-690 000

 

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-170 000

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

0

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

-170 000

 

 

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

2 000

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

2 000

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-2 000

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

-2 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-520 000

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

-520 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-190 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-19 000

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhets-

 

 

utgifter (VR)

-29 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

10 000

 

 

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

-10 000

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

-10 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

-10 000

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

15 000

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

-25 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

0

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-25 000

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

25 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-148 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-148 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

0

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

30 000

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-32 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-32 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

29 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

29 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

974 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

44 000

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

44 000

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFOND-

 

 

EN

-120 000

47.05.41.

Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

-50 000

47.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

-70 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

0

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

0

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERI-

 

SEKTORN

1 050 000

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

623 000

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

427 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 120 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-65 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-30 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-35 000

 

 

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

-415 000

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

-415 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-2 640 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-1 140 000

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

-1 500 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-3 272 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-3 272 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-3 272 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-6 328 000

D E T A L J M O T I V E R I N G

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

43.20.

PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.20.30.

Understöd för planering (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-30.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett reservationsanslag.

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

 

 

-70.000

 

 

tb -70.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Tillägget föranleds av större efterfrågan på investeringsstöd än beräknat. Se även moment 43.25.67.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

 

-70.000

 

Tilläggsbehov

 

-70.000

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-365.572,04

-500.000

 

70.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 70.000 euro. Se även moment 43.25.62.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

 

70.000

 

Minskning

 

70.000

 

 

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-528,59

-90.000

 

0

 

 

tb -20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett tvåårigt reservationsanslag.

 

 

43.95.

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.95.06.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

90.766,01

80.000

 

16.000

 

 

 

 

 

 

Då ersättningen från Folkpensionsanstalten blivit högre än beräknat föreslås ett tillägg om 16.000 euro under momentet. Se även moment 43.95.06.

 

 

Specifikation:

 

 

4300

Inköp av tjänster (minskning)

 

16.000

 

Tillägg

 

16.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.95.06.

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-253.853,71

-285.000

 

-20.000

 

(t.a. -579,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet för ökade kostnader för den lagstadgade företagshälsovården samt sjukvård på allmän läkarnivå. Därtill har mer omfattande utbildning inom arbetarskyddet genomförts under året. Se även moment 33.95.06.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-20.000

 

 

 

 

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.34.

Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-112.676,00

-80.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Efter att kommunernas andel av samfundsskatten för år 2005 blivit känd har kompensationen till de kommuner som ekonomiskt förlorat på att ny fördelningsnyckel tillämpats för skatteåret 2005 beräknats uppgå till 89.248 euro. Med anledning härav erfordras ett tillägg om 10.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8207

Allmänna stöd

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-15.003.171,89

-16.300.000

 

9.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 9.000 euro. Se även moment 44.90.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

 

9.000

 

Minskning

 

9.000

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-328.379,76

-410.000

 

-9.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 9.000 euro. Tillägget föranleds av en slutreglering från kommunernas pensionsförsäkring för år 2005. Se även moment 44.90.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

-9.000

 

Tilläggsbehov

 

-9.000

 

 

 

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

45.10.

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.10.01.

Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-11.164,26

-135.000

 

0

 

(t.a. -1.426,01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att anslaget även kan användas för att ersätta kommuner för stöd för vård av barn i hemmet beträffande barn som bor i EU- eller EES-länder eller i Schweiz då barnet har rätt till förmåner från landskapet Åland i enlighet med Europarådets förordning om social trygghet.

 

 

45.10.50.

Bostadsbidrag (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-640.919,07

-620.000

 

-170.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 170.000 euro. Tillägget föranleds dels av att antalet bostadsbidragstagare ökat, dels av att de administrativa kostnaderna för handläggande av bostadsbidragsärenden ökat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-12.500

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

 

-157.500

 

Tilläggsbehov

 

-170.000

 

45.50.

ALLMÄN MILJÖVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.50.01.

Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-80.868,01

-50.000

 

2.000

 

(t.a. -43.020,00)

(t.a. -10.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 2.000 euro under momentet. Se även moment 45.54.77.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

2.000

 

Minskning

 

2.000

 


 


45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1.349,34

0

 

-2.000

 

 

tb -100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Då kostnaderna för projektet överstiger tidigare budgeterat föreslås ett tillägg om 2.000 euro under momentet. Se även moment 45.50.01.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar  och infrastruktur

 

-2.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.000

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.75.

Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-1.100.000

 

-520.000

 

 

 

 

 

 

Enligt budgeten för år 2005 och meddelandet om budgetram för år 2006 och plan för åren 2007 - 2008 uppgår totalkostnaden för utbyggnaden av centralsjukhuset etapp I till drygt 9,5 miljoner euro varvid samtidigt konstaterats att storleken på de oförutsedda utgifterna blir avgörande för om totalkostnaden håller.

 

Landskapsregeringen har nu av Ålands hälso- och sjukvård erfarit att totala kostnaderna för etapp I kommer att uppgå till ca 9.920.000 euro. I budgeterna för åren 2002 - 2006 har sammanlagt 9.400.000 euro budgeterats för projektet. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 520.000 euro för slutreglering av kostnaderna i samband med utbyggnaden av centralsjukhuset, etapp I.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

 

-520.000

 

Tilläggsbehov

 

-520.000

 


 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.01.01.

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-885.345,49

-728.000

 

-29.000

 

(t.a. -17.229,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 29.000 euro. Se även moment 46.60.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-3.000

4300

Inköp av tjänster

 

-20.000

4800

Övriga utgifter

 

 

 

- resor

 

-6.000

 

Tilläggsbehov

 

-29.000

 

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-30.000

 

10.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 10.000 euro under momentet. Se även moment 46.09.59.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

10.000

 

Minskning

 

10.000

 

46.07.

BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.07.04.

Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-65.000,00

-76.000

 

-10.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 10.000 euro. Tillägget föranleds av att de avtalsenliga kostnaderna för centralbiblioteket blir högre än beräknat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-10.000

 

Tilläggsbehov

 

-10.000

 


 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.09.05.

Nordiskt kulturutbyte

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-80.617,65

-85.000

 

15.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 15.000 euro. Se även moment 46.09.59.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

1.000

4200

Hyror

2.000

4300

Inköp av tjänster

12.000

 

Minskning

 

15.000

 

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-92.854,45

-167.000

 

-25.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 25.000 euro. Tillägget föranleds främst av den inspelning av instrumentalmusiken till musikteatern Katrina, vilket ingick i första tillägget till budgeten för år 2006, men även av att firandet av Bomarsunds minnesår/demilitariseringens 150 års jubileum blev något dyrare än beräknat. Se även moment 46.01.06 och 46.09.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- övriga löner och arvoden

-25.000

 

Tilläggsbehov

 

-25.000

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-98.735,15

-114.000

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 25.000 euro för att täcka kostnaderna för bl.a. licensavgifter. Se även moment 46.19.06.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-16.000

1112

Immateriella rättigheter

 

-9.000

 

Tilläggsbehov

 

-25.000

 


 

46.19.06.

Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-127.262,29

-215.000

 

25.000

 

(t.a. -26.122,25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 25.000 euro under momentet. Se även moment 46.19.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

 

 

- utbildningstjänster

 

25.000

 

Tilläggsbehov

 

25.000

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-172.604,02

-19.000

 

-148.000

 

 

tb -48.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 148.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående bidrag återbokats som inkomst under moment 39.90.95. Genom tilläggsanslaget under momentet kan finansieringsramen i programmet utnyttjas i högre grad.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

 

-148.000

 

Tilläggsbehov

 

-148.000

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-2.183.970,64

-2.374.000

 

30.000

 

(t.a. -206.185,99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 30.000 euro. Se även moment 46.40.21.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

 

30.000

 

Minskning

 

30.000

 


 

46.40.21.

M.s. Michael Sars - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-127.829,90

-198.000

 

-30.000

 

(t.a. -2.483,12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 30.000 euro. Tillägget föranleds av myndighetskrav om installation av MOB båt jämte kran. Se även moment 46.40.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

 

-30.000

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1.092.503,29

-917.000

 

-32.000

 

(t.a. -99.154,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 32.000 euro för att främst täcka merkostnader för ridskoleundervisning samt kostnader för praktisk husdjursundervisning från privata ladugårdar under höstterminen 2006.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-32.000

 

Tilläggsbehov

 

-32.000

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.60.20.

Museibyrån - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

245.695,69

270.000

 

150.000

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen har inom ramen för Ålands mål 2-program beslutat godkänna en retroaktiv delfinansiering om totalt 233.200 euro av de kostnader som hänför sig till projektet i Bomarsund, Sund som i sin helhet genomförs under perioden 1.1.2003 - 30.4.2007. Finansieringen avser kostnader för att bygga upp kunskap och kommunicera kunskapen om Bomarsund som historiskt besöksmål.

 

Ca 196.000 euro av bidraget kan betalas ut omgående, medan resterande del av bidraget utbetalas år 2007.

 

Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av att övriga inkomster under momentet inte influtit enligt beräknat föreslås ett tillägg om 150.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

150.000

 

Tillägg

 

150.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-2.760.687,69

-2.890.000

 

29.000

 

(t.a. -31.704,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning om 29.000 euro. Se moment 46.01.01.

 

Föreslås därtill omfördelning av 30.000 euro under momentet för inredning av Tosarby stenhus som året-runt bostad. Avsikten är att hyra ut bostaden för privat bruk. I samband med förslaget att hyra ut byggnaden för bostadsändamål övergår byggnaden i användning som inte berättigar till mervärdesskatteåterbäring. Landskapsregeringen konstaterar att vissa restaureringsåtgärder vidtagits på byggnaden under de senaste åren och att återbetalningsskyldighet på mervärdesskatt i storleksordningen 20.000 euro, som avdragits inom ramen för gottgörelsesystemet, kan förmodas uppstå. Landskapsregeringen bedömer ändock med tanke på byggnadens skötsel och omvårdnad det som ändamålsenligt att hyra ut byggnaden. Merkostnaden finansieras genom omfördelning av anslag.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

 

Användning av tidigare års anslag

29.000

 

Minskning

 

29.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1 431 933,34

-1 629 000

 

44 000

 

(t.a. -401 928,15)

(t.a. -265 000)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 44.000 euro under momentet. Se även moment 47.05.41 och 47.05.46.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfällig tjänst

44 000

 

Minskning

 

44 000

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

 

 

 

47.05.41.

Landskapets finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-400 000

 

-50 000

 

 

 

 

 

 

Då projekt beviljats i snabbare takt än beräknat föreslås ett tillägg om 50.000 euro under momentet.

Emedan återstående finansieringsandel för innovativa åtgärder föreslås i budgetförslaget för år 2007 innebär föreliggande förslag till tilläggsbudget att motsvarande minskning av anslaget skall beaktas år 2007.

 

Därtill kan kostnader för tekniskt stöd avseende bl.a. lönekostnader och övriga administrativa kostnader påföras momentet. Se även moment 47.01.01 och 47.05.46.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfällig tjänst

-22 200

4300

Inköp av tjänster

-2 800

8305

Övrigt näringsliv

-25 000

 

Tilläggsbehov

 

-50 000

 

47.05.46.

EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-500 000

 

-70 000

 

 

 

 

 

 

Då projekt beviljats i snabbare takt än beräknat föreslås ett tillägg om 70.000 euro under momentet.

 

Emedan återstående finansieringsandel för innovativa åtgärder föreslås i budgetförslaget för år 2007 innebär föreliggande förslag till tilläggsbudget att motsvarande minskning av anslaget skall beaktas år 2007.

 

Därtill kan kostnader för tekniskt stöd avseende bl.a. lönekostnader och övriga administrativa kostnader påföras momentet. Se även moment 47.01.01 och 47.05.41.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfällig tjänst

-22 200

4300

Inköp av tjänster

-2 800

8305

Övrigt näringsliv

-45 000

 

Tilläggsbehov

 

-70 000

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-822.285,00

-1.100.000

 

0

 

 

tb -400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad. Anslaget föreslås därmed ändrat till ett reservationsanslag.

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

 

 

 

Finansieringsramarna för strukturprogrammet för fiskerisektorn har ändrats så att den totala medfinansieringen från Fonden för fiskets utveckling minskas från 3.650.000 euro till 2.255.000 euro och landskapets nationella medfinansiering från 4.430.000 euro till 3.230.000 euro. I budgeterna för åren 2000 - 2006 har hela finansieringsramen för strukturprogrammet budgeterats varför en mellanskillnad uppstått i förhållande till den nya finansieringsramen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen minskningar under moment 37.26.45, 47.26.40 och 47.26.45. Avsikten är därtill att indra resterande mellanskillnad i bokslutet för år 2006.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

427.000

 

-427.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås en minskning om 427.000 euro under momentet. Se även moment 47.26.45.

 

 

Specifikation:

 

 

8100

Europeiska Unionen

 

-427.000

 

Minskning

 

-427.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.26.40.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-623.000

 

623.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås en minskning om 623.000 euro under momentet. Se även moment 47.26.45.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

 

623.000

 

Minskning

 

623.000

 

47.26.45.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

0,00

-427.000

 

427.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås en minskning om 427.000 euro under momentet. Se även moment 37.26.45 och 47.26.40.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

427.000

 

Minskning

 

427.000

 


 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-77.620,66

-50.000

 

-30.000

 

 

tb -18.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 30.000 euro för täckande av kostnader i samband med ett större oljeutsläpp i Dalkarby, Jomala.

 

Landskapsregeringen beräknas erhålla en inkomst om drygt 53.000 euro för landskapets totala kostnader i samband med saneringen av oljeutsläppet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-27.500

1125

Maskiner och inventarier

-2.500

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-1.233.972,85

-1.200.000

 

-35.000

 

 

tb -150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 35.000 euro för understöd för kollektivtrafik. Tillägget föranleds främst av understöd för kilometerersättningar och extra trafik samt feldebitering. Tilläggsbehovet beräknas för år 2006 uppgå till ca 57.000 euro utöver budgeterade anslag. Kostnaderna för skolkort respektive glesbygds- och matartrafik beräknas bli ca 22.000 euro lägre än vad som beaktats i budgeten för år 2006.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8205

Övrigt näringsliv

 

-35.000

 

Tilläggsbehov

 

-35.000

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

705.230,95

740.000

 

-40.000

 

 

 

 

 

 

Enligt reviderad prognos för hela året torde inkomsterna under momentet uppgå till ca 700.000 euro. Med anledning härav föreslås inkomsten minskad med 40.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

-40.000

 

Minskning

 

-40.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.20.20.

Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-13.917.840,33

-12.800.000

 

-415.000

 

(t.a. -19.253,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 415.000 euro. Tillägget föranleds dels av högre bunkerförbrukning än beräknat, dels av att bunkerpriset tidvis under året varit mycket högt vilket medfört extra kostnader för såväl den egna trafiken som den upphyrda trafiken samt extra kostnader för menförestrafik och inhyrt reservtonnage m.m.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

 

 

- bränsle och smörjmedel

 

-235.000

 

- övrigt

 

-45.000

4300

Inköp av tjänster

 

-135.000

 

Tilläggsbehov

 

-415.000

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.30.88.

Försäljning av fastighet

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

120.000

 

-94.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten för år 2006 föreslog landskapsregeringen att fastigheten Gunnarslund RNr 3:42 i Kattby, Hammarland (Kattby vägdepå) om 0,574 ha skall avyttras. Landskapsregeringen föreslår i föreliggande förslag till tilläggsbudget att avyttringen inte förverkligas i detta skede. Med hänvisning till ovanstående föreslås en minskning om 94.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1120

Jord- och vattenområden

 

 

1122

Byggnader

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

-94.000

 

Minskning

 

-94.000

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

-3.620.000

 

-1.140.000

 

(t.a.-2.000.316,45)

tb -176.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar på basis av inkomna anbud att entreprenaden för nybyggnaden av ett färjfäste i Harparnäs överstiger tidigare beräkningar. Med beaktande av ovanstående och förslaget till budget för år 2007 föreslår landskapsregeringen ett tilläggsanslag om 783.000 euro.

 

Därtill föreslår landskapsregeringen ett tilläggsanslag om 357.000 euro för akuta åtgärder vid Hummelvik färjläge. Den befintliga trädykdalben måste ersättas med en ny och den yttre äldre betongkistan måste förstärkas för att säkerställa trafiken och angörande skärgårdsfärjors säkerhet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

 

-1.140.000

 

Tilläggsbehov

 

-1.140.000

 

48.30.78.

Kortruttsinvesteringar (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

 

 

 

-1.500.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

För en akustisk undersökning av sjöbotten mellan Lemland/Lumparland och Föglö samt för en refraktionsseismisk undersökning föreslås ett anslag om 1.500.000 euro. För dessa bottenundersökningar har ansökts om mål 2-medel och det maximala bidraget kan uppgå till högst 40 % av den totala offentliga investeringen.

 

Kostnaderna för den akustiska delen beräknas uppgå till ca 0,2 miljoner euro, medan de för den refraktionsseismiska undersökningen beräknas uppgå till totalt ca 1 - 1,3 miljoner euro beroende på resultatet från den akustiska undersökningen. De totala kostnaderna för bottenundersökningar beräknas således uppgå till 1,2 - 1,5 miljoner euro.

 

Med anslaget under momentet kan även andra utredningar och undersökningar som har samband med projektet bekostas.

 

Ifall den akustiska undersökningen visar att det är försvarbart att gå vidare med projektet, görs refraktionsseismiska undersökningar om möjligt redan under år 2007 samtidigt som inkomster av mål 2-medel upptas i tilläggsbudget ifall projektet godkänts.

 

Byggkostnadskalkylen av en tunnel exklusive anslutande vägar samt färjfästen utgår från 40,0 miljoner euro.

 

 

 

Inför eventuellt beslut om inledande av projektering återkommer landskapsregeringen till lagtinget med redogörelse för undersökningarnas resultat och förslag med ställningstagande till projektet och dess finansiering.

 

En förutsättning för att en tunnel skall vara ekonomiskt motiverad är att det planerade kortruttssystemet utvecklas så att Föglö blir knutpunkt för skärgårdstrafiken. Detta ger också bättre förutsättningar för inkomster i form av bl.a. tunnelavgifter som behövs för att investeringen skall vara försvarbar. Vidare bör noteras att Föglö blir att betrakta som en faståländsk kommun.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-1.500.000

 

Anslagsbehov

 

-1.500.000

 


 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

181.797.318,94

174.000.000

 

5.613.000

 

 

tb 2.110.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2005 till 175.602.061,16 euro medan som förskott under år 2005 erhållits 174.725.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 877.061,16 euro.

 

Med anledning av att statens inkomster under år 2006 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 4.736.000 euro. Förskottet för år 2006 uppgår därmed till 180.846.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om totalt 5.613.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

5.613.000

 

Tillägg

 

5.613.000

 

39.20.

ÅTERBETALADE LÅN

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.20.91.

Avkortningar på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

5.445.357,25

4.000.000

 

500.000

 

 

 

 

 

 

I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat eftersom flere låntagare avslutat lån i förtid. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 500.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1541

Lånefordringar

 

500.000

 

Tillägg

 

500.000

 


 

39.90.

ÅTERFÖRDA ANSLAG

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.90.95.

Återbokade bidrag

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

809.376,11

500.000

 

610.000

 

 

tb 250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 610.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalts.

 

 

Specifikation:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

 

610.000

 

Tillägg

 

610.000)

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2005

Budget 2006

 

Förslag

 

-10.384.000,00

-4.542.000

 

-3.272.000

 

 

tb -3.527.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 3.272.000 euro.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-3.272.000

 

Tilläggsbehov

 

-3.272.000)