Hemställningsmotion 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 11/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Dennis Jansson

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Behörigheten angående alkohollagstiftningen

 

 

     I arbetet under åren 1972-1991 med att revidera självstyrelselagen har frågan om alkoholpolitiken följt med i hela processen och fick i 1991 års lag en lösning som då var tillfredsställande och framåtsyftande.

     I 1981 års betänkande föreslog den parlamentariska kommittén enhälligt att hela alkohollagstiftningen skulle överföras till Åland. Motiven var: ”Förslaget att landstinget skulle medges lagstiftningskompetens såvitt gäller de med alkohol sammanhängande frågorna motiveras dels av deras nära samband med socialvården och sjukvården och dels därav att regleringen av hithörande frågor har särskild betydelse för landskapet på grund av att dess ekonomi i stor utsträckning är beroende av turistnäringen, som lätt påverkas av beslut och åtgärder av alkoholpolitisk art.”

     I Ålandskommitténs betänkande 1987 föreslogs en uppdelning av rättsområdet så att till Åland överfördes utskänkningsregleringen medan allt övrigt kvarblev på riket, dock med det väsentliga tillägget att detta insattes på den så kallade B-listan i § 29 punkt 4). Motiveringen lyder: ”Till landskapets behörighet hör många områden som har nära samband med alkoholfrågor, såsom socialvården och hälso- och sjukvården. Även frågor som gäller ordning och säkerhet ankommer på landskapet. Landskapets näringsstruktur och dess stora ekonomiska beroende av turismen gör att frågor av alkoholpolitisk natur är betydelsefulla för landskapet.”

     I landet har efter detta begränsningarna i rätten att tillverka alkoholhaltiga drycker luckrats upp. Många små tillverkare har utvecklat intressanta lokala drycker, så också på Åland. Tjudö Vingård börjar redan få ett brett och intressant sortiment.

     Tyvärr är begränsningarna dock betydande för att utveckla försäljningen både lokalt och genom det statliga minuteringsmonopolet Alko. Det finns idag inga motiv kvar för att kvarhålla en del av alkohollagstiftningen i rikets händer. Delade rättsområden är alltid problematiska och 29§ tillkom för att så snart som möjligt renodla fördelningen av de där angivna rättområdena.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att förhandlingar genomförs i syfte att genom rikslag enligt självstyrelselagens § 29 överföra hela det i punkt 4 angivna lagstiftningsområdet till landskapet.

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Dennis Jansson

Roger Jansson

 

 

 

 

Harriet Lindeman

 

 

 

 

Jörgen Strand

 

 

Danne Sundman