Hemställningsmotion 23/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 23/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2000-03-16

HM2319992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


En utredning av förundervisningen i landskapet


 


I  barnomsorgslagen stadgas om förundervisning vilken skall förbereda barnet för grundskolan eller motsvarande undervisning.

Rätt till förundervisning under minst tjugo timmar per vecka under året har  vårdnadshavande för ett barn med hemort i landskapet.

Kommunens barnomsorg sköter verksamheten. Avgifter för barnomsorgen som helhet debiteras föräldrar, vilka således även betalar för förundervisning.

     Övergång mellan olika stadier är för många elever besvärlig och det finns skäl att allt mer minska de barriärer som finns mellan olika stadier.

     I många kommuner sker en hel del samarbete med skolorna.  I våra omgivande regioner har man på många håll tagit steget fullt ut och inlemmat förundervisningen  i skolverksamheten. I en hel del skolor i t.ex. Sverige börjar sex-åringarna i skolan, där undervisning och lekverksamhet blandas. 

     Möjligheten att samordna barnomsorgen med skolverksamheten finns redan i barnomsorgslagen men för att komma vidare i den processen bör beslut om fri förskola för alla barn fattas.

     Fri förskola innebär nya åtaganden för kommunerna och landskapsstyrelsen borde därför ta på sig  en del av ansvaret.

     I riket införs från hösten rätt till fri förundervisning för alla barn.

     Undertecknade föreslår att landskapsstyrelsen  utreder nuvarande system och granskar behovet av kompletteringar i lagstiftningen.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

att landskapsstyrelsen utreder hur  förundervisningen fungerar i landskapet med syfte att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Viveka Eriksson