Hemställningsmotion 39/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 39/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Regelverk för landskapets utbildningsförmåner

 

Inom många vitala yrkesområden inom den offentliga sektorn är det brist på arbetskraft och särskilt svårt är det att rekrytera kompetent personal . I vissa fall har landskapet försökt åtgärda situationen genom att ekonomiskt stödja personer som söker sig till vissa yrken. En person som arbetat inom polisen och som är formellt inkompetent erbjuds av landskapsstyrelsen att gå en 2,5 årig utbildning för att bli kompetent. Förmånen är tjänstledighet med lön, fri utbildning, kost och logi samt fast tjänst efter genomgången utbildning. Också för utbildning av personal inom räddningsväsendet bidrar landskapet med betydande förmåner.

     Inom vården råder en skriande brist på personal. Inom en snar framtid kommer behovet att accelerera eftersom många vårdare kommer att gå i pension. Det är därför förvånande att  landskapsstyrelsen behandlar sina anställda inom olika sektorer så olika när det gäller förmåner av olika slag och i detta fall stöd för att erhålla utbildning och uppnå kompetens.

     Utbildningsförmånerna förefaller att sammanfalla med om yrket domineras av kvinnor eller män. Vårdyrket är en typisk kvinnodominerad bransch medan polisen och räddningsväsendet i sin tur domineras av män. En sådan obalans kan inte anses rättvis eller väl motiverad. Kriterierna för när landskapsstyrelsen beviljar stöd för utbildning måste gynna båda könen lika mycket.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller jag om

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att regelverket för landskapsstyrelsens utbildningsförmåner ses över och korrigeras så att alla landskapets anställda gynnas lika mycket oberoende av om yrket domineras av kvinnor eller män.

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Barbro Sundback