Kulturutskottets betänkande 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2000-04-27

KU0119992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Användningen av Länsmansgården i Godby

·       Hemställningsmotion nr 26/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

I ltlViveka Erikssons  m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrel­sen skall hemställa om att landskapsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att ge förslag till hur “Länsmansgården” i Godby bäst skall tas till vara och användas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men anför vissa synpunkter i betänkandets motivering som föreslås bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet finner provinsialläkarbostället Pehrsberg, eller “Länsmansgården”, kulturhistoriskt mycket intressant och värdefullt. Gården anslogs redan i slutet av 1500-talet som löneprebende för teologiprofessorn Abrahamus Angermannus och har därefter fungerat som boställe åt bland andra landsfältskären och provinsialläkaren. “Ålands allmänna sjukhus”, vars byggnad nu inrymmer Godby kongresshotell, uppfördes på boställets mark åren 1843-45. Det nuvarande karaktärshuset på Pehrsbergs gårdstomt uppfördes år 1880 efter att det tidigare karaktärshuset  brunnit. Stomfastigheten övergick till landskapets ägo år 1928 medan bostadstomten  kvarblev i statens ägo varefter staten inköpte karaktärshuset. Den sista provinsialläkaren flyttade år1948 varefter bostället fungerade först som länsmansbostad och därefter som länsmanskontor. Efter det att funktionen som statligt tjänsteboställe upphörde i samband med att länsmansdistrikten sammanslogs till Ålands polisdistrikt har huset fungerat som samlingslokal för Godby byalag, ungdomsgård, lekskola och ateljé. Landskapet övertog fastigheten år 1995. Länsmansgården är till synes mycket förfallen i dag men stommen är intakt och taket är tätt.

     Utskottet konstaterar att  museibyrån år 1997 uppgjorde en promemoria där boställets historia beskrevs liksom anläggningarnas nuvarande tillstånd samt av museibyrån redan vidtagna åtgärder. I promemorian ingår även nio olika förslag till användning . Det har också kommit till utskottets kännedom att landskapsstyrelsen för närvarande utarbetar ett förslag till  åtgärder som bör vidtas för att byggnaden och trädgården skall bevaras. Utskottet finner det därför inte motiverat att på i motionen föreslaget sätt hemställa om att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ge förslag till hur gården bäst skall tas till vara och användas.

     Utskottet delar museibyråns bedömning att det som återstår av Pehrsbergs gamla byggnader och trädgård bör bevaras och vårdas antikvariskt riktigt för att visa Godbys gamla roll som administrativ och ekonomisk centralort i landskapet.  Enligt utskottets mening bör landskaps­styrelsen ansvara för husets och trädgårdens bevarande. Det är därför synnerligen viktigt att landskapsstyrelsen inom ramen för befintlig lagstiftning skyddar byggnader och trädgård. Landskapsstyrelsen kan till exempel väcka initiativ hos kommunen om en ändring av byggnadsplanen så att den ursprungliga tomten bevaras, att tomtens användningsändamål ändras och att skyddsbestämmelser införs.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda motion.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson och områdesarkitekten Ursula Koponen. Utskottet har även besökt “Länsmansgården” och där hört överantikvarien Sol-Britt Kärkkäinen, antikvarien Per-Ove Högnäs och byggmästaren Yngve Österlund.

     Till betänkandet bifogas en bild av länsmansgården samt gällande byggnadsplan för området.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Strand, viceordföranden Harry Eriksson samt ledamöterna Sundback och Svensson samt ersättaren Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget med förkastande av  hemställnings­motion nr 26/1999-2000 bringar betänkandets motivering till land­skapsstyrelsens kännedom.

 

 

Mariehamn den 27 april 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson