Kulturutskottets betänkande 1/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-03-15

KU0120002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

Landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 17/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om studiestöd (94/1995). Förslaget innebär att alla studerande som bor i en hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägarbostad skall ha rätt till bostadstillägg enligt lagen om studiestöd om de inte delar bostad med eget eller sin makes barn.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagen antas, dock så att bestämmelsen enligt vilken landskapsstyrelsen ges rätt att genom förordning utfärda närmare bestämmelser om rätten till bostadstillägg utgår.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen föreslås en ändring av studiestödslagens bestämmelse om bostadstillägg så att både de studerande som bor i ägarbostad och de studerande som fram till den 1 maj kunde få bostadsbidrag enligt lagstiftningen om bostadsbidrag nu skall omfattas av landskapslagen om studiestöd. När rikets lag om bostadsbidrag, vilken är gällande i landskapet i stöd av en blankettlag, ändrades hamnade nämligen vissa grupper av studerande mellan de båda stödsystemen. Utskottet konstaterar att de studerande dock i praktiken inte gått miste om bostadstillägget eftersom landskapsstyrelsen i syfte att kompensera de åländska studerande, som i och med den ändrade rikslagstiftningen inte längre hade rätt till bostadsbidrag, beslöt att rätten till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd skall utvidgas. Utskottet finner det anmärkningsvärt att landskapsstyrelsen samtidigt beslöt att i direkt strid med landskapslagen om studiestöd bevilja den som bor i ägarbostad rätt till bostadstillägg.

     Enligt självstyrelselagens 21 § kan landskapsstyrelsen, då bemyndigande givits i landskapslag, genom landskapsförordning stadga om landskapsförvaltningens organisation och verksamhet, om verkställighet och tillämpning av lag samt om andra angelägenheter som hör till landskapets behörighetsområde. Enligt 80 § i den nya grundlagen, som trädde i kraft den 1 mars 2000, skall dock bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom lag och inte genom förordning.

     I framställningen föreslås att närmare bestämmelser om rätten till bostadstillägg kan ges i landskapsförordning. Bestämmelsen ingår i gällande landskapslag om studiestöd vilken antogs före den nya grundlagens ikraftträdande. Mot bakgrund av den nya grundlagen har utskottet inbegärt lagutskottets utlåtande om huruvida landskapsstyrelsens förslag till ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd är förenlig med Finlands grundlag och då särskilt dess 80 §.  Lagutskottet framhåller i sitt utlåtande (se bilaga) att självstyrelselagens 21 § enligt utskottets åsikt utgör grunden för landskapsstyrelsens förordningsmakt eftersom självstyrelselagen betraktas som en lag på samma hierarkiska nivå som grundlagen varvid självstyrelselagens bestämmelse om förordningsmakt utgör en lex specialis. Lagutskottet drar därav slutsatsen att lagförslagets 9 § 4 mom. faller under den förordningsmakt som självstyrelselagen medger men anser dock bl.a. utifrån allmänna rättssäkerhetsprinciper att bestämmelser som gäller grundläggande rättigheter och skyldigheter i allmänhet bör ges i landskapslag och inte i förordning.

     Utskottet har också tagit del av Ålandsdelegationens utlåtande nr 30/00 över landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet där förhållandet mellan självstyrelselagens 21 § och den nya grundlagens 80 § för första gången behandlas. Ålandsdelegationen är inte inne på lagutskottets linje utan anser att självstyrelselagen är att betrakta som en lex specialis bara i de fall att syftet med självstyrelselagen uttryckligen är att grundlagen skall åsidosättas. Om självstyrelselagen inte klart föreskriver att en viss grundlagsenlig rättighet eller annan grundlagsfäst norm kan begränsas förefaller det enligt ÅD uppenbart att utövningen av självstyrelsesystemet begränsas till att följa enahanda grundrättighetsnormer som gäller i riket. Ärendet har ännu inte behandlats i högsta domstolen.

     Mot bakgrund av det ovan nämnda finner utskottet det synnerligen tveksamt att i lagen inta en bestämmelse enligt vilken landskapsstyrelsen bemyndigas att i landskapsförordning fastställa närmare bestämmelser om rätten till bostadstillägg. Enligt vad utskottet fått erfara vid behandlingen av ärendet föreligger det inte i praktiken behov av att i landskapsförordning inta några andra bestämmelser om bostadstillägg än bestämmelser om bostadstilläggets belopp. Eftersom landskapsstyrelsen redan enligt gällande lags 12 § 1 mom. i landskapsförordning skall inta bestämmelser om storleken på bostadstilläggets belopp föreslår utskottets att 9 § 4 mom. i den lag som ingår i framställningen skall utgå.

     Utskottet konstaterar att hela studiestödslagen är uppbyggd som en form av ramlag kompletterad av relativt omfattande bestämmelser i förordning. Om den restriktiva tolkning som Ålandsdelegationen ger uttryck för i sitt ovan nämnda utlåtande, vinner gehör hos högsta domstolen och hos presidenten anser utskottet att det vore skäl för landskapsstyrelsen att företa en översyn av hela landskapslagen om studiestöd så, att den står i konformitet med den nya synen på normering i fråga om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter. Vid en sådan översyn bör också den missvisande bestämmelsen i lagens 30 §, enligt vilken ändring i de beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av lagen inte får sökas genom besvär, ses över mot bakgrund av självstyrelselagens 25 § 2 mom. som stadgar att besvär över lagligheten av landskapsstyrelsens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landshövding Peter Lindbäck, landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, enhetschefen Lars-Erik Karlsson, t.f. bostadslåneinspektören Sten Eriksson samt elevrepresentanterna Erika Humell och Oskar Harcke .

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson samt ledamöterna Lundberg och Svensson.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

9 §

Bostadstillägg

     (1-3 mom. lika som i framställningen)

     (4 mom. utesluts)

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

Mriehamn den 5 december 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson