Kulturutskottets betänkande 1/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Om- och tillbyggnad av Ålands hantverksskola

·      Hemställningsmotion nr 36/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamot Carina Aaltonen m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att definitivt beslut fattas om, när och hur hantverksskolan i Tosarby skall byggas till och om för att fylla dagens myndighetskrav samt ge skolan förutsättningar att med bibehållen kvalitet ytterligare utveckla sin utbildning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det i landskapsregeringens förslag till landskapets budget för år 2005 sägs att Ålands hantverksskola under den kommande treårsperioden skall flytta till Ålands folkhögskola vilket medför att en ombyggnad av utrymmena samt en nybyggnad projekteras och planeras. Några medel anslås inte i budgeten utan medel skall enligt landskapsregeringen anslås i 2006 års budget så att verksamheten kan starta vid folkhögskolan hösten 2006. Beslutet att flytta hantverksskolan till folkhögskolan har föregåtts av en utredning som utvisar att såväl de pedagogiska som ekonomiska vinsterna är störst vid en flyttning till folkhögskolan både i jämförelse med att flytta till naturbruksskolan och vid alternativet att stanna kvar i Tosarby.

     Utskottet förutsätter att flyttningen planeras och genomförs så att den inte medför en sänkning av kvaliteten på utbildningen och så att skolans utvecklingsmöjligheter inte blir mindre.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 april 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lars Selander och avdelningschefen Yvonne Eliasson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren (delvis), ledamöterna Johan Ehn och Camilla Gunell samt ersättarna Raija-Liisa Eklöw och Veronica Thörnroos (delvis).

     Ledamoten Gunell har inte omfattat utskottets åsikt och har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 36/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson