Kulturutskottets betänkande 1/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2007-2008

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om studiestöd och landskapslagen om läroavtalsutbildning

·      Landskapsregeringens framställning nr 5/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en höjning av studiepenningens belopp för studerande på gymnasialstadienivå samt för högskolestuderande. Som en konsekvens av detta föreslår landskapsregeringen att minimibeloppet för vuxenstudiepenningen höjs. De nya beloppen föreslås gälla med början den 1 augusti 2008. Vidare föreslår landskapsregeringen att ett index införs i studiestödssystemet så att de första indexjusterade beloppen börjar gälla den 1 augusti 2009.

     Landskapsregeringen föreslår att de studiesociala förmånerna för läroavtalsutbildningen revideras. Lärlingarna lyfts bort från studiestödssystemet och ett dagpenningssystem införs. Beloppen för dagpenning för teoristudier och familjetillägg höjs avsevärt jämfört med tidigare reglering. Bestämmelserna om läroavtal föreslås gälla från och med den 1 januari 2009. Ett index föreslås införas i dagpenningssystemet för lärlingar så att de första indexjusterade beloppen börjar gälla den 1 augusti 2009.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag med några mindre tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag till höjning av studiepenningen och minimibeloppet för vuxenstudiepenningen. Likaså omfattar utskottet förslagen till dagpenningssystem för lärlingar samt indexjustering av studiestöden.

     Av detaljmotiveringen till 6a § i landskapslagen om ändring av landskapslagen om studiestöd framgår det att landskapsregeringens avsikt är att studiestödet skall knytas till det åländska konsumentprisindexet. Utskottet föreslår därför att det av lagtexten skall framgå att stödet justeras på basen av det konsumentprisindex som fastställs av Ålands statistik- och utredningsbyrå.

     I ovan nämnda detaljmotivering sägs också att med den konsumentprisindexförändring som ägde rum under det föregående året avses förändringen i indexet från januari månad till januari månad. Vidare sägs att ett helt års index används för att inte tillfälliga variationer i enskilda månaders index ska påverka studiestödet. Utskottet vill här understryka att det är årsmedeltalet för konsumentprisindex, som ska användas för att ett så stabilt index som möjligt ska ligga till grund för studiestödet.

     Motsvarande ändringar i fråga om indexjusteringen föreslås i landskapslagen om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning.

     Under behandlingen har utskottet fört en diskussion om en indexjustering också av gränserna för inkomst som påverkar studiestödet. Utskottet föreslår ingen ändring i detta avseende men anser att landskapsregeringen i samband med den utvärdering av indexsystemet som enligt framställningen ska företas efter tre år, samtidigt ska pröva om en indexjustering av inkomstgränserna skulle vara ändamålsenlig.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 november 2007 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, lagberedaren Caroline Karlsson, verksamhetsledaren Cecilia Stenman och statistikern Jouko Kinnunen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Katrin Sjögren samt medlemmarna Fredrik Karlström och Veronika Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 21 § 3 mom., 22 § 3 mom. och 25 § 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd,

     ändras 8 § 4 och 6 mom., 10 §, 17 § 1 mom., 20 § 1 och 2 mom. och 22 § 2 och 4 mom. samt

     fogas till lagen nya 6a och 39a §§ som följer:

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

     Beloppen för studiestöden i 7-16 §§ fastställs årligen på basen av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

 

8, 10, 17, 20, 22 och 39a  §§

      (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning

 

     (Ingressen lika som i framställningen). 

 

20 §

     (Lika som i framställningen).

 

20a §

Indexjustering av studiesociala förmåner

     Beloppen för de studiesociala förmånerna i 20 § 2 mom. 1 och 2 punkten fastställs årligen på basen av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det  konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av landskapsregeringen före utgången av april månad.

 

22a §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

Mariehamn den 20 november 2007

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson