Kulturutskottets betänkande 1/2008-2009

Tillhör ärendet: Minneslund på Prästö
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Kulturutskottet

2008-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Minneslund på Prästö

·      Hemställningsmotion nr 57/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Danne Sundmans hemställningsmotion nr 57/2007-2008 föreslås att den vägbyggnation och det röjningsarbete som behövs för att ta i bruk minneslunden på Prästö utförs.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att detaljplaneringen över det område som har reserverats för en minneslund på Prästö kommer att färdigställas under 2009 inom ramen för de budgetmedel som upptagits. Först därefter kan röjnings- och vägarbetena påbörjas. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen reserverar de medel som behövs för dessa arbeten i den ordinarie budgeten för 2010.

     Det har under beredningen framkommit att det enligt planerna för minneslunden ska uppföras ett minnesmonument. Minneslunden kan dock tas i bruk även om inte monumentet uppförs. Utskottet anser därför att landskapsregeringen ska gå vidare med de ovan föreslagna åtgärderna trots att finansieringen av minnesmonumentet tillsvidare är oklar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, ordföranden Karl Fagerlund och styrelseledamöterna Mirjam Öhberg och Annette Gammals i Ålands krematorie- och minneslundsförening, överantikvarien Marita Karlsson och landskapsforstmästaren Mikael Sandvik.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Fredrik Karlström, Margaret Lundberg och Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 9 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson