Kulturutskottets betänkande 1/2009-2010

Tillhör ärendet: Utökad VVS-utbildning
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Utökad VVS-utbildning

·      Hemställningsmotion nr 41/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Carina Aaltonens m.fl. hemställningsmotion nr 41/2007-2008 föreslås att landskapsregeringen i brådskande ordning utökar antalet läroavtalsplatser samt tillser att utbildningen inom Ålands yrkesskola även omfattar en linje för VVS-utbildning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Med VVS avses i första hand system och anläggningar i fastigheter för värme, vatten och sanitet samt ventilation. Till detta område hör också sådana tekniska anläggningar och utrustning genom vilka inomhusklimatet styrs och övervakas. System för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier samt vattensprinklers m.m. kan också hänföras till VVS.

     Utskottet konstaterar att den tekniska utvecklingen inom VVS  har lett till en ökad efterfrågan av yrkesutbildad personal. Större anläggningar för värme och ventilation är i regel automatiserade och styrs via datorer. Dessutom används nya moderna material som också det förutsätter nya kunskaper. Yrkesutbildad personal behövs för såväl installationer, reparationer som underhåll. En annan stor yrkesgrupp som också berörs av utvecklingen inom VVS-området är fastighetsskötare som behöver utbildning för att sköta driften av anläggningarna. 

     Det finns för närvarande inte någon linje vid Ålands yrkesskola med särskild inriktning på VVS. Inom programmet verkstads- och produktionsteknik ges dock en kurs i VVS-teknik om 5 studieveckor. I samband med att periodisering införs kommer dock möjligheterna att erbjuda olika kurser med inriktning på VVS att utökas.

     En annan möjlighet att utbilda sig inom VVS-branchen är genom läroavtal. Utskottet har erfarit att totalt 138 personer studerade genom läroavtal under 2009. Av dessa var åtta personer läroavtalsstuderande till VVS-montörer och två till diplomerade VVS-tekniker. Under 2009 ingicks totalt 48 nya läroavtal.

     Antalet läroavtalsplatser begränsas i första hand av möjligheten att ingå ett avtal med en arbetsgivare som är villig att påta sig ett utbildningsansvar. Arbetsgivaren har för detta rätt till en utbildningsersättning, vars storlek bestäms genom en överenskommelse mellan lärlingsnämnden och arbetsgivaren. Det har under beredningen framkommit att arbetsgivare har nekats utbildningsersättning med hänvisning till att den person som vill genomgå läroavtalsutbildning redan är anställd av arbetsgivaren och bedöms ha tillräckliga kunskaper i yrket för att vara till nytta för arbetsgivaren.

     Utskottet finner att motiven till bestämmelsen om utbildningsersättning anger att det vid avvägningen av hur stort beloppet till arbetsgivaren bör vara, förutom utbildningsområdet, även ska beaktas lärlingens tidigare kunskap och skicklighet (FR 22/1996-97). Under utskottsberedningen sades vidare att utbildningsersättningen kan ses som en ersättning för en prestation - arbetsgivaren ska lära ut ett yrke till lärlingen. Lärlingsnämnden bör enligt utskottsbetänkandet ha en reell möjlighet att förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivarens insats är synnerligen avgörande för att lärlingsutbildningen ska kunna genomföras bör det finnas ett litet utrymme att med hjälp av utbildningsersättningen motivera arbetsgivaren till att teckna läroavtal (KU 7/1996-97).

     Utskottet konstaterar att det finns ett stort behov av VVS-utbildning i landskapet. Med hänvisning till att reformerna inom gymnasieutbildningen kommer att möjliggöra erbjudandet av nya kurser inom detta utbildningsområde samt att möjligheten att ingå läroavtal redan finns föreslår utskottet att motionen förkastas.     

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, byråchefen Gösta Helander, rektorn Lars Selander, överinspektör Elisabeth Storfors, myndighetschefen Casper Wrede och företagaren Johan Åkerblom

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 26 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson