Kulturutskottets betänkande 1/2010-2011

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2010-2011

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Fysisk aktivitet och hälsa på skolschemat samt hälsofrämjande aktiviteter i skolan

·      Hemställningsmotion nr 2/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 16/2009-2010

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Eriksson m.fl. hemställningsmotion nr 2/2007-2008 föreslås att skolschemat ses över så att flera timmar per vecka ska utgöra någon form av fysisk aktivitet och hälsa än vad som är fallet idag.

     I ltl Mika Nordbergs hemställningsmotion nr 16/2009-2010 föreslås att landskapsregeringen kartlägger och kommer med förslag till åtgärder för att åländska ungdomar under skoltid i större utsträckning ges möjlighet till hälsofrämjande fysiska aktiviteter.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionerna förkastas och att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

I läroplanerna för grundskolan och skolorna på gymnasialstadiet fastställer landskapsregeringen i ett timfördelningssystem minimi och maximi antal lektionstimmar för gymnastik och andra skolämnen. Det totala antalet lektionstimmar är ett fast antal för varje läsår. Inom de fastslagna intervallen kan, kommunerna i fråga om grundskolan, och landskapets skolor själva  bestämma hur skolämnena fördelas. Under beredningen har det framkommit att det både i grundskolan och i skolorna på gymnasialstadiet finns god kunskap om de positiva effekter som fysisk aktivitet på skolschemat har. Vissa kommuner har därför utökat antalet lektioner i gymnastik med gott resultat. Utskottet har erfarit att det inom ramen för den gällande planen för grundskolan också är möjligt att arrangera lektioner så att eleverna samtidigt aktiveras fysiskt, t.ex. så att vissa biologilektioner ges utomhus.

     Landskapsregeringen har nyligen fattat beslut om ändringar i grundskolans timfördelning som bl.a. innebär att läroämnet hälsokunskap införs på schemat från och med hösten 2011. Hälsokunskap finns på schemat redan nu på försök i Kyrkby högstadieskola. När det gäller Ålands gymnasium så kommer landskapsregeringen att följa upp hur det nya periodiseringssystemet fungerar, bl.a. för att försöka se till att lektioner i gymnastik kan ingå i alla perioder. Enligt utskottet är det viktigt att alltid se till helheten då nya ämnen föreslås ingå i läroplanen. Till skolans uppgift hör också att uppmuntra till hälsosamma fritidsaktiviteter utanför skoltid, t.ex. olika former av fysisk träning. 

     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionerna förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2008 respektive den 23 april 2010 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionerna.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg och byråchefen Stina Colerus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Margaret Lundberg och Fredrik Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionerna och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 7 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson