Kulturutskottets betänkande 10/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-09-11

KU1020002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Institut eller forum för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier

·       Hemställningsmotion nr 2/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Hasse Svenssons m.fl. hemställningsmotion nr 2/2000-2001 föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning i brådskande ordning om förutsättningarna för att grunda och driva ett åländskt institut eller forum för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt motionären finns det ett ökande behov av skolning om externpolitiska frågor eftersom lagtinget ökar sitt engagemang i EU-ärenden och andra externpolitiska frågor. Det som åsyftas är bland annat den ändring av lagtingsordningen som antogs hösten 1999 och som breddar självstyrelsepolitiska nämndens verksamhet. Nämndens uppgifter ansågs tidigare omfatta handläggning av frågor som rör

·       tolkningar av självstyrelselagen,

·       förhållandet till och samarbetet med olika riksmyndigheter samt

·       landskapets demilitarisering och neutralisering.

·       Enligt den lagmotion som låg till grund för ändringarna i lagtingsordningen innebär ändringarna att nämndens uppgifter även skall omfatta

·       samråd i övergripande EU-ärenden med landskapsstyrelsen samt rådplägning med riksdagsmannen i EU-frågor,

·       lagtingets relationer till andra parlament, både bilateralt och multilateralt, samt

·       kontakter till organ i andra parlament som handlägger EU-ärenden.

 

Utskottet konstaterar att EU-anslutningen medförde nya möjligheter för landskapet att bedriva externpolitik. Före EU-anslutningen var det i huvudsak inom ramen för Nordiska rådet som landskapet tilläts utveckla externa relationer. Utskottet instämmer med motionärerna om att ett ökat engagemang i externpolitiska frågor såsom EU-frågor förutsätter ökade kunskaper om internationella frågor och organisationer. Det förtjänar även nämnas att fördjupade kunskaper om den åländska självstyrelsen, dess bakgrund och autonomifrågor i allmänhet utgör en viktig bas när det gäller att utveckla de internationella kontakterna utanför Åland. Enligt utskottet finns det anledning att samtidigt sträva till en höjd kunskapsnivå bland allmänheten på detta område. Här har politikerna en viktig roll. Deras engagemang för frågorna stimulerar också till ett ökat intresse för frågorna bland allmänheten.

     Beredskapen att hantera EU-ärenden och andra externpolitiska frågor inom landskapsstyrelsen och lagtinget har utvecklats under ett antal år, i synnerhet sedan medlemskapsförhandlingarna inleddes. Vid landskapsstyrelsen har en EU-enhet inrättats samtidigt som kompetensen vid de olika avdelningarna successivt har höjts och breddats genom fortbildning och nyrekrytering. På lagtingssidan har bestämmelser antagits om samråd i EU-ärenden mellan lagtinget och landskapsstyrelsen.

     När det gäller utbildning till en bredare krets har Ålands högskola en viktig roll. Inom ramen för dess verksamhet ordnas utbildningar och seminarier med framstående forskare och sakkunniga som föreläsare. Högskolan stöder dessutom forskning om bl.a autonomifrågor, vilket innebär att forskningsrapporter publiceras genom högskolans försorg inom detta ämnesområde. Utskottet finner dessutom att Ålands kulturstiftelse genom publikationer och stipendier har bidragit till att kunskap om den åländska självstyrelsen har spridits till en bredare krets.

     Ålands fredsinstitut är en viktig samarbetspartner för lagtinget och landskapsstyrelsen när det gäller att väcka intresse för och att höja kunskapen om ”Ålandsexemplet” och andra autonomier. Inom ramen för fredsinstitutets verksamhet bedrivs även forskning om autonomier samt freds- och konfliktforskning. Institutet publicerar de forskningsrapporter som tas fram. Förutom fredsinstitutet har internationella organisationer såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) deltagit i arrangemangen av seminarier och projekt som bland annat syftat till att sprida kunskap om den åländska självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen.

     Vidare finns sedan en tid tillbaka en kontaktgrupp med representanter från landskapsstyrelsen, utrikesministeriet och Ålands fredsinstitut. Kontaktgruppens uppgift är att i olika internationella sammanhang presentera den åländska självstyrelsen som exempel på en lyckad lösning av en minoritetskonflikt. Seminarier om Åland har arrangerats i Genéve, Sveriges riksdag och i FN:s högkvarter i New York.

     Utskottet är av uppfattningen att inrättandet av ett åländskt institut eller forum för externpolitiska frågor samt autonomi- och omvärldsstudier inte är en nödvändig förutsättning för att åstadkomma det motionärerna åsyftar. Eftersom ett flertal olika institutioner och organisationer redan nu engagerar sig i dessa och liknande frågor finns sådana fora och institutioner som motionärerna efterlyser. Utskottet är dock enigt med motionärerna om att insatser för att lyfta fram frågorna i syfte att bredda engagemanget och intresset bland politiker och allmänhet är angelägna. En bättre koordinering av befintliga insatser och ett utökat samarbete mellan berörda parter bör därför eftersträvas. I detta sammanhang finns det orsak att se över hur landskapsstyrelsen och lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd gemensamt har utvecklat sitt arbete med de i motionen berörda frågorna.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen avslås.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 mars 2001 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört talman Ragnar Erlandsson, lantrådet Roger Nordlund, kanslichefen Elisabeth Nauclér och notarien Susanne Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Strand, vice ordföranden Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson, Svensson och Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 2/2000-2001 .

 

 

Mariehamn den 11 september 2001

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson