Kulturutskottets betänkande 10/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2005-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ändrad landskapslag om Högskolan på Åland

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Högskolan på Åland ändras så att ECTS-poäng som system för redovisning av studiemeriter införs i högskoleutbildningen i landskapet. Nuvarande system med studieveckor slopas. Förslaget föranleds av Bolognaprocessen.

     Samtidigt föreslås att namnet på de planer som skall utarbetas för varje utbildningsprogram vid högskolan ändras så att termen läroplan ersätts av termen utbildningsplan.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inga invändningar mot landskapsregeringens förslag till ändring av högskolelagen men konstaterar att förslaget förutsätter en lösning av vissa närmast praktiska problem, bland annat gällande omräkning av praktiktid till studiepoäng inom framför allt sjöfartsutbildningen. Därtill kommer en omarbetning av vissa dokument samt av dokumenthanteringsprogram att bli nödvändig.

     Utskottet har vid behandlingen av ärendet fått erfara att de praktiska åtgärderna eventuellt kan dra ut på tiden varför utskottet förutsätter att landskapsregeringen samråder med högskolan innan beslut om tidpunkten för lagens ikraftträdande fattas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört rektorn för Högskolan på Åland Agneta Eriksson-Granskog och byråchefen Gösta Helander.

     Vid ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 april 2005

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson