Kulturutskottets betänkande 10/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Effektivisering av skolornas studiehandledning

·      Hemställningsmotion nr 43/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamoten Anders Eriksson m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställe om att åtgärder vidtas för studiehandledningen skall effektiveras och fungera mera efter arbetsmarknadens behov.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

I motionen efterlyses en gemensam myndighet för arbetsförmedling, studiehandledning och yrkesvägledning samt en effektivare studiehandledning som fungerar efter arbetsmarknadens behov.

     Utskottet konstaterar inledningsvis att en ny myndighet, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, som bland annat har till uppgift att sköta arbetsförmedling, yrkesvägledning och studiestödsservice, redan har bildats.  Studiehandledning är däremot en uppgift som i första hand hör till skolornas studiehandledare och som sköts ute i skolorna i nära anslutning till skolornas övriga verksamhet.

     Utskottet har bekantat sig med studiehandledarnas arbetsuppgifter framför allt inom gymnasialstadiet där ämnesvalet har störst betydelse för den studerandes fortsatta studie- och yrkesval. Studiehandledarna har där till uppgift att bland annat hålla individuella samtal, ge information om vidarestudier och kursval inom respektive skola, kursuppföljningar, uppföljning av vitsord och provresultat. Studiehandledarna gör också upp individuella studieplaner för studerande som behöver anpassad studiegång.

     Studiehandledarna sitter vidare med i skolornas studerandevårdsgrupper, arbetar med mobbningsplaner, krisplaner, drogfrågor och besöker lärarlag vid behov. Studiehandledarna samarbetar också med berörda lärare, grundskolans studiehandledare och studieserviceenheten, handlägger ansökningar enligt särskild prövning samt ansökningar till skolans utbildningar. Vidare deltar studiehandledarna i den informationsverksamhet som riktas till föräldrar, presumtiva elever och andra besökare samt handhar den interna informationen. Studiehandledarna fungerar även som kontaktpersoner i läroavtalsfrågor.

     Därtill konstaterar utskottet att studiehandledarnas arbetsuppgifter delvis varierar beroende på skolornas studieinriktningar. På Ålands sjömansskola ansvarar studiehandledaren exempelvis för studerandes praktik och på Ålands yrkesskola och Ålands lyceum gör studiehandledarna skolans studieguide. På lycéet informerar studiehandledarna också om slutexamen och administrerar anmälningar till studentproven.

     I fråga om studiehandledning i grundskolan konstaterar utskottet att studiehandledarnas uppgift där är att informera om vilka utbildningsalternativ som står till buds efter grundskolan och vilka krav som ställs för inträde på respektive utbildning. Frågan om utbud och dimensionering av studieplatser på gymnasialstadiet är ytterst en politisk fråga som inte hör till studiehandledarnas ansvarsområde.

     Frågan om dimensionering av utbildningsplatser sammanhänger också med den likaså politiska frågan om vilka faktorer som i främsta rummet skall styra ungdomarnas val av studieinriktning och yrke. Alternativen är samhällets behov, näringslivets behov eller individens egna önskningar. Utskottet konstaterar att det hittills förefallit som om individens önskemål, inom ramen för utbudet av utbildningsplatser, varit styrande. Något politiskt beslut om styrning av studieinriktning och yrkesval har inte fattats vilket utskottet finner positivt.

     Utskottet konstaterar vidare att Ålands statistik- och utredningsbyrå på landskapsregeringens uppdrag nyligen gjort en kartläggning av det nuvarande utbildningsbehovet inom Åland (rapport 2:2006). I uppdraget ingick även att utveckla ett prognos- och analysverktyg för framtida användning inom utbildningssektorn. Utredningen är avsedd att ge såväl beslutsfattare som förvaltning bättre kunskapsunderlag i denna fråga. Även om utredningen inte i första hand är avsedd att fungera som ett verktyg för studiehandledarna har, enligt vad utskottet fått erfara, landskapsregeringen informerat om rapporten och därtill upprättat en hemsida med information i ämnet.

     Utskottet konstaterar samtidigt att det vare sig för beslutsfattare eller studiehandledare är möjligt att klart förutsäga arbetsmarknadens kommande behov av arbetskraft. ÅSUBs rapport bygger exempelvis på tre olika scenarier som alla kan inträffa. Vid förfrågningar till företagen har det också visat sig att det är svårt att förutsäga en utveckling som sträcker sig längre än tre månader in i framtiden.

     Slutligen konstaterar utskottet att även näringslivet har ett ansvar att informera beslutsfattare och skolor om kommande behov av arbetskraft. Företagen har också ett särskilt ansvar för att ta emot praktikanter från de åländska skolorna samt för att ge nyutexaminerade möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

     Sammanfattningsvis konstaterar utskottet således att frågan om en sammanslagning av arbetsförmedling och yrkesvägledning inte längre är aktuellt eftersom en ny myndighet redan bildats för ändamålet. Vidare konstaterar utskottet att studiehandledarnas uppgift är att informera om de utbildningsplatser som står till buds medan anpassningen till arbetsmarknaden i första hand är en politisk fråga som rör dimensioneringen och utbudet av studieplatser i landskapet. Utskottet föreslår därför att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, överinspektören Elisabeth Storfors, studiehandledaren Anne-Git Elling och byråchefen Lasse Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 43/2004-2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson