Kulturutskottets betänkande 11/2000-2001

Tillhör ärendet: Ett ungdomspolitiskt program
Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-09-11

KU1120002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ungdomspolitiskt program

·       Hemställningsmotion nr 17/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

Reservation. 3

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion nr 17/1999-2000 föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett ungdomspolitiskt program uppgörs och att programmets övergripande mål skall vara att med olika samhällsinsatser främja ungdomarnas förutsättningar att leva ett självständigt liv.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen har inlett arbetet med att utarbeta ett ungdomspolitiskt program. Utskottet konstaterar att arbetet nu måste prioriteras för att det skall finnas tid för att börja verkställa programmet före nästa val.

     Utskottet konstaterar att ungdomspolitik är ett stort politikområde som borde engagera både ungdomar och vuxna. Det finns ett brett spektrum av samhällsfrågor som på olika sätt berör ungdomars förutsättningar att leva, bo, studera och på andra sätt fungera i samhället. Ungdomarnas egna åsikter borde därför komma till uttryck i de politiska beslut som berör dem. För att få med ungdomarna i den politiska diskussionen måste vuxna stöda deras deltagande och ge dem handledning. Både personella och tekniska resurser behövs för detta. Utskottet vill i detta sammanhang understryka att samhällsengagemang inte förutsätter tillhörighet till en politisk grupp. Alla ungdomar bör därför beredas tillfälle att delta i det politiska arbetet oavsett om de tillhör någon politisk grupp eller inte. Under beredningen har det framkommit att ungdomar ofta engagerar sig i samhällsfrågor under andra former än de traditionella politiska formerna. Genom deltagande i föreningsliv och andra aktiviteter kan ungdomar finna uttrycksformer som passar dem. Landskapsstyrelsen föreslås beakta detta i programarbetet.

     Enligt utskottet bör landskapsstyrelsen tillse att ungdomar får en avgörande roll i utformningen av det ungdomspolitiska programmets innehåll. Denna process är viktigare än slutmålet i sig. Det primära bör vara att finna sådana samarbetsformer som väcker ungdomarnas intresse och som ger en plattform där vuxna kan introducera dem i det politiska arbetet. Programmet bör fästa avseende vid jämställdhetsaspekter. Ungdomarna bör ges ett ansvar för såväl programmets utformning som genomförande.

     Eftersom landskapsstyrelsen inlett arbetet med ett ungdomspolitiskt program föreslår utskottet efter omröstning (3-2) att motionen förkastas. Beslutet biträddes av vice ordföranden Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson och Svensson.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, regissören Arn-Henrik Blomqvist, projektansvarige vid Nordens Institut Camilla Gunell, fritidsledaren Ninna Schröder, ordföranden i Ålands ungdomsråd Johanna Sundblom samt ledande fältaren Pia Aarnio,  fältaren Göte Winé och fältarpraktikanten Birgitta Lillbäck.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Strand, vice ordföranden Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson, Svensson och Sundback.

     Ledamoten Sundback har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 17/1999-2000.

 

 

Mariehamn den 18 september 2001

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 


 

Reservation

 

·       Ltl Barbro Sundbacks reservation