Kulturutskottets betänkande 11/2005-2006

Tillhör ärendet: Anordnandet av ungdomsparlament
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Anordnandet av ungdomsparlament

·      Hemställningsmotion nr 5/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Danne Sundmans hemställningsmotion föreslås att landskapsregeringen tillser att ett ungdomsparlament anordnas årligen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringen för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar motionärens uppfattning att det är viktigt att intressera ungdomar för samhällsbygget och att ungdomsparlament kan göra ungdomar delaktiga.

     Ungdomsparlament har anordnats i landskapet med oregelbundna mellanrum och på olika organisationers initiativ men med samma goda erfarenheter. Enligt vad utskottet fått erfara har förutsättningarna för mer regelbundet återkommande ungdomsparlament avsevärt förbättrats i och med att landskapsregeringen nyligen anställt en ungdomskonsulent vars uppgift bland annat är att bistå Ålands ungdomsråd.

     I motionens motivering sägs att ungdomsparlamentet lämpligen kunde föregås av val i skolorna som ett led i samhällsundervisningen. Utskottet har valt att inte ta ställning till om val bör anordnas eller inte eftersom formerna för framtida parlament inte bör påskrivas ungdomarna som genom ungdomsrådet själva bör besluta om hur och när eventuella parlament skall anordnas. Enligt utskottets mening är det dock angeläget att landskapsregeringen, lagtinget och partierna vid behov är behjälpliga vid planering och anordnande av ungdomsparlament. Utskottet vill också framhålla att det är angeläget att genusperspektivet beaktas särskilt när det är fråga om ungdomsverksamhet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, läraren Dan Nordman och ungdomsrådets ordförande Isac Boman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 5/2004-2005 men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringen för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 juni 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson