Kulturutskottets betänkande 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2000-04-27

KU0219992000

 

 

 

 

 

 


Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

§       Landskapsstyrelsens framställning nr 13/1999-2000


 

Innehåll

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

Reservation. 3

 

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om studiestöd. Förslaget innebär att alla studerande som bor i en hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägobostad skall erhålla bostadstillägg enligt lagen om studiestöd om de inte delar bostad med eget eller sin makas eller makes barn.

     Förslaget innebär också att landskapsstyrelsen ges rätt att neka landskapsborgen för studielån i de fall där det är sannolikt att lånet kommer att misskötas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att framställningen godkänns utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, enhetschef Lars-Erik Karlsson, banktjänstemannen Birgitta Dahlén, bokföraren Monika Westergård, representanten för Ålands sjömansskolas studeranderåd Erika Humell och representanten för Ålands lyceums studeranderåd Oskar Harcke.

     Utskottets beslut tillkom efter omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträds av ordföranden Strand, viceordföranden Harry Eriksson och ersättaren Holmberg. Ledamöterna Sundback och Svensson fogar skriftlig reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Strand, viceordföranden Harry Eriksson, ledamöterna Sundback och Svensson samt ersättaren Holmberg.

 


Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet


att Lagtinget måtte anta det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 27 april 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Reservation

 

Vi reserverar oss mot utskottsmajoritetens beslut att med korta formuläret godkänna landskapsstyrelsens förslag till ändringar av 9 och 11 §§ i landskapslagen om studiestöd.

     Vi anser att följande måste beaktas innan förslaget kan godkännas av lagtinget.

 

Ändringen av 9 § bostadstillägg är i sak riktig och bör genomföras för att garantera de åländska studenterna tillräckligt goda studievillkor. Däremot uppfyller lagändringen inte grundlagens 80 § om förordningsrätt. Enligt grundlagen skall bestämmelser om individens rättigheter utfärdas genom lag. Sålunda skall bostadstilläggets belopp och andra väsentliga grunder för bostadstilläggets beviljande regleras i lag och inte i förordning som landskapsstyrelsen föreslår. Vi föreslår därför att en ny 9a § intas och att i den fastställs bostadstilläggets belopp och övriga villkor.

     Landskapsstyrelsen föreslår ett nytt 3 mom. i  § 11. Syftet är att förhindra missbruk av studielånet. I bestämmelsen sägs att om det är sannolikt att en studerande kommer att missköta studielånet har han eller hon inte rätt till landskapsborgen för studielån. Bestämmelsen kan inte tillämpas enligt principerna för rättssäkerhet. Rätten att erhålla landskapsborgen tillkommer alla som i enlighet med 11 § 1 mom. har antagits till studier och som bedriver studier på ett sätt som nämns i 4 §. Bankerna gör sina kreditbedömningar oberoende av myndighetens beslut om landskapsborgen. Tillämpningen av 3 mom. förutsätter att banksekretessen bryts och att studiemyndigheten och bankerna sinsemellan gör bedömningar och beslut som inte bygger på lag utan andra grunder. De studerande har ingen insyn i beslutsgången och beslutet kan inte överklagas. Landskapsborgen är en rättighet som tillkommer individen enligt lag och den kan inte fråntas någon pga ett beslut som myndigheten grundar på en bedömning som gjorts utanför myndighetens ansvarsområde, i detta fall banken.

     Landskapsstyrelsens förslag är ännu ett exempel i raden av många på lagstiftning som nonchalerar de åländska medborgarnas rättsskydd. Självstyrelsen skall inte, enligt vår uppfattning, användas för att försämra rättssäkerheten och ålänningarnas grundlagsenliga rättigheter som medborgare i republiken Finland.

     Det missbruk av studielån som förekommer är av begränsad omfattning. Problemen finns i första hand bland 18-19 åringar i några landskapsskolor på gymnasienivå. Dessa problem föreslår vi att man löser genom att lånet får lyftas i rater, inte till sitt fulla belopp 18.000 Fmk per år. Studerande skall dessutom kunna visa upp studieresultat för att fortgående kunna beviljas landskapsborgen för studielån. Vid större investeringar som t.ex. inköp av datautrustning kan ett större belopp av studielånet beviljas än det belopp som motsvaras av en termin.

 

Vi föreslår således att 11 § 3 mom. utgår eftersom det strider mot principen om rättssäkerhet i lagstiftningen samt innebär att enskilda studerandes rättsskydd sätts på undantag.

 

 

 

Mariehamn den 4 maj 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback

Hasse Svensson