Kulturutskottets betänkande 2/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2000-12-07

KU0220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

En utvärdering av åldersintegrerad undervisning

·       Hemställningsmotion nr 24/1999-2000

 

 

Sammanfattning

 

I vtm Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen genomför en övergripande utvärdering av åldersintegrerad undervisning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Som motionärerna helt riktigt framhåller är åldersintegrerad undervisning en relativt ny företeelse på Åland. Åldersintegrering infördes i Övernäs skola och i Lemland i början av 1990-talet och i Finström görs försök med åldersintegrerad undervisning.  I Sverige startade de första försöken med åldersintegrering för mer än 20 år sedan.

     Åldersintegrerad undervisning är inte att förväxla med traditionell åldersblandad undervisning där flera årskurser fysiskt inryms i samma klassrum. Åldersintegrerad undervisning förutsätter vissa organisatoriska förändringar men framför allt förutsätts stora förändringar av det pedagogiska innehållet. Genom åldersintegreringen eftersträvar man att i hög grad uppfylla läroplanens målsättning beträffande individualisering av undervisningen som bygger på eget arbete och på samverkan både mellan läraren och eleverna och mellan eleverna.

     I motionen efterlyses en övergripande utvärdering av åldersintegrerad undervisning. Utskottet konstaterar att den åländska läroplanen ålägger läraren, skolan, kommunen och landskapet att kontinuerligt utvärdera skolarbetet. Just nu deltar landskapsstyrelsen i en riksomfattande utvärdering som omfattar alla Ålands skolor oavsett pedagogisk metod. Utvärderingen mäter social kompetens, personlighetsutveckling, byggnader och miljöer samt inlärningsresultat hos alla elever i årskurserna sex och nio i grundskolan samt årskurs två i gymnasiet. Utskottet konstaterar att det finns ytterligare möjligheter att utveckla utvärderingen genom att plocka ut olika skolor och jämföra dem med varandra för att även få en jämförelse mellan olika pedagogiska metoder.

     Utskottet konstaterar vidare att Lemlands kommun, som har gått in för åldersintegrerad undervisning i årskurserna ett till sex, år 1997 utförde en utvärdering med tyngdpunkt på utvecklingsmöjligheter. Utvärderingen var omfattande och gav vid handen att det finns områden som fungerar mycket bra och delar som behöver utvecklas. Utskottet konstaterar att utvärderingen till vissa delar är generell och att den kan vara till nytta i andra skolor.

     Eftersom åldersintegrerad undervisning förekommit under en längre tid i Sverige har den varit föremål för ett stort antal utvärderingar och undersökningar. Det finns till och med en utvärdering av de olika utvärderingar som företagits och av den framgår att utvärderingar tenderar bli olika beroende på vad man vill mäta. Det mesta av forskningen visar dock att undervisningsresultaten varken blir bättre eller sämre för barn i åldersintegrerade skolor jämfört med barn i skolor med traditionell pedagogik. Lärarnas pedagogiska ambitioner är den viktigaste faktorn och den är avgörande för elevernas prestationer och trivsel oavsett pedagogisk metod.

     Eftersom den åldersintegrerade undervisningen redan utvärderats i stor omfattning i Sverige och även på Åland samtidigt som den utvärdering som nu pågår i alla skolor på Åland också kommer att ge vägledning i fråga om den åldersintegrerade undervisningens värde föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört skoldirektörerna Inger Rosenberg-Mattsson och Per-Olof Friberg, överinspektören Stina Colerus, föreståndaren för Övernäs skola Wiveca Eriksson och ledaren för BUSS-projektet Ulla Rindler-Wrede.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson samt medlemmarna Lundberg och Svensson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 24/1999-2000.

 

 

 

Mariehamn den 7 december  2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson