Kulturutskottets betänkande 2/2003-2004

Tillhör ärendet: Besökarcentrum i Bomarsund
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2003-2004

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Besökarcentrum i Bomarsund

·      Hemställningsmotion nr 11/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamoten Göte Winé m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett besökscentrum förverkligas i Bomarsund under jubileumsåren 2004– 2006 för att exponera de stora historiska och turistiska värden som området representerar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att Bomarsunds fästningsområde är betydande för Ålands historia, särskilt för demilitariseringen och neutraliseringen. Bomarsund är välbesökt av turister men området är dåligt utvecklat som turistmål och sevärdhet. Utskottet anser här i likhet med motionärerna att det är viktigt att åtgärder vidtas för att bättre synliggöra Bomarsunds fornminnesområde och dess betydelse för Åland.

     Utskottet konstaterar att det för Bomarsunds fornminnesområde finns en av landskapsstyrelsen fastställd delgeneralplan från år 1992. Planen anvisar olika möjligheter till hur området skall användas och bland annat utpekas plats för ett större hotell. Beträffande ett besökarcentrum konstaterar utskottet att delegationen för Kastelholms och Bomarsunds fornminnesområden under många år utrett och låtit utreda besökarcentrumsproblematiken. Utredningar har gjorts både på det övergripande planet och för vissa projekt även på en mer detaljerad nivå. Utskottet konstaterar vidare att museibyråns projektledare för Bomarsundsområdet nu har till uppgift att göra en helhetsinventering av det kulturmiljölandskap som Bomarsundsområdet utgör. En liknande inventering har tidigare inte företagits. Inventeringen, som skall vara slutförd under år 2004, är avsedd att fungera som underlag för beslut om områdets framtida användning.       

     Motionärerna anser i sin motion att det med anledning av minnesåren 2004–2006 är lämpligt att påbörja det länge planerade besökarcentret i Bomarsund för att erbjuda besökarna information och fakta om platsen samt turistservice. Utskottet konstaterar här att landskapsstyrelsen i den första tilläggsbudgeten för år 2004 föreslår ett tilläggsanslag om 21.000 euro för iordningsställande av telegrafbyggnaden på Prästö för publika aktiviteter. Byggnaden kan, enligt tilläggsbudgeten, då användas bl.a. för aktiviteter i samband med Bomarsunds minnesår 2004 samt framöver för andra aktiviteter som har samband med Bomarsunds fornminnesområde.

     Enligt vad utskottet fått erfara planerar landskapsstyrelsen att iordningställa telegrafbyggnaden så att den temporärt kan fungera som ett besökscentrum med bland annat en samlingssal och utrymmen för utställningar och filmvisning. Telegrafbyggnaden är en tidigare industrilokal och enligt ett beslut från byggnadsnämnden i Sunds kommun får lokalen, efter vissa mindre investeringar som finansieras med de medel som anslås i tilläggsbudgeten, under sommaren 2004 användas som ett publikt utrymme. För användning efter sommaren 2004 kommer ytterligare investeringar att krävas.

     Utskottet konstaterar således att det i motionen efterlysta besökscentret kommer att iordningställas för jubileumsåret 2004 varför motionen bör förkastas. Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen dock utreda möjligheten att med minsta möjliga investeringar förlänga användningstiden av telegrafbyggnaden så att den kan fungera som ett temporärt besökarcentrum i avvaktan på en mera långsiktig lösning.

     Mot bakgrund av Bomarsundsområdets betydelse i Ålands historia är det är enligt utskottets mening angeläget att finna en mer långsiktig lösning för besökarservicen i området. Den långsiktiga lösningen för Bomarsundsområdet bör ta sin utgångspunkt i den pågående inventeringen som bland annat skall utvisa vilka behov som besökarna av området har. Utskottet utgår här från att de utredningar som delegationen för Kastelholms och Bomarsunds fornminnesområden låtit utföra tas tillvara i inventeringen. Det är möjligt att inventeringen kommer att föranleda ändringar av delgeneralplanen för området eftersom den gällande planen enligt utskottets mening är föråldrad och samtidigt orealistisk.

     Utskottet utesluter inte att telegrafbyggnaden, från vilken erfarenheter kommer att utvinnas under sommaren 2004, även kan vara ett alternativ som ett permanent besökscentrum eller som en del av ett besökscentrum. Utskottet har även bekantat sig med planerna på ett centrum i form av ett autentiskt torn på Prästö och kan konstatera att Sunds kommun stöder dessa planer. Utskottet finner planerna intressanta och konstaterar att ett projekt av en sådan storleksordning kommer att förutsätta annan finansiering än via landskapets budget. Utskottet vill även ta tillfället i akt att påpeka vikten av att Bomarsunds historia levandegörs så att det intresse som jubileumsåren visat sig kunna väcka tas tillvara på olika sätt. Utskottet har här exempelvis i åtanke möjligheterna att engagera olika företag och föreningar i att skapa aktiviteter i form av äventyrsfylld kunskapsinhämtning.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lars Selander, landskapsantikvarien Magnus Elfwendahl, ordföranden för ledningsgruppen för Bomarsunds 150-års minne Jan-Ole Lönnblad, projektledaren för Bomarsunds minnesår Titte Törnroth-Sarkkinen, projektledaren för Bomarsundsområdet Graham Robins, kommunstyrelsemedlemmen Viveka Löndahl, kommundirektör Christina Nukula-Pengel samt representanterna för Bomarsundssällskapet r.f. Geir Henriksen och Jerker Örjans.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Camilla Gunell och Britt Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 11/2003-2004 bringar betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 31 maj 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson