Kulturutskottets betänkande 2/2006-2007

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2006-2007

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Dokument rörande Ålands folkrättsliga särställning

·      Hemställningsmotion nr 3/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Erikssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att alla relevanta dokument rörande Ålands folkrättsliga särställning finns tillgängliga på samtliga åländska bibliotek och görs nedladdningsbara via självstyrelseorganens hemsidor på Internet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 3/2005-2006 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att i stort sett alla de internationella avtal som rör Åland samlats i publikationer som utgivits av Ålands kulturstiftelse r.s. Dokumenten finns även samlade på Internet och från lagtingets hemsida finns en länk till avtalen. I samlingarna ingår dock inte de i motiveringen efterlysta rapporterna från jurist- respektive rapportörskommissionen men via biblioteksdatabasen Katrina går det att få uppgifter om att rapporterna finns tillgängliga exempelvis i landskapsarkivet och i lagtingsbiblioteket varifrån de kan beställas till samtliga bibliotek i landskapet. Rapporterna är dock inte som sådana publicerade på nätet vilket med fördel kunde göras exempelvis på det officiella Ålands hemsida www.aland.ax. Landskapsregeringen bör enligt utskottets åsikt även överväga att publicera rapporterna under rubriken Lagar och avtal som utgjort grund för självstyrelsen i Ålands lagsamling.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 mars 2006 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, viceordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotionen nr 3/2005-2006 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

Mariehamn den 29 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson