Kulturutskottets betänkande 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2007-2008

 

Datum

 

Kulturutskottet

2008-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ny mandatperiod för landskapsskolornas direktioner

·      Landskapsregeringens framställning nr 16/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen för landskapets gymnasialstadieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut ändras så att mandatperioden för skolornas direktioner blir att överensstämma med landskapsregeringens mandatperiod.

     Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag med vissa tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att det är ändamålsenligt att mandattiden för direktionerna vid landskapets gymnasialstadieskolor överensstämmer med landskapsregeringens mandattid. På så sätt kan samsyn i fråga om utbildningspolitikens inriktning uppnås.

     I framställningen föreslås att direktionernas mandattid ska sammanfalla med landskapsregeringens. Utskottet konstaterar att det i praktiken torde dröja en tid innan den nytillträdda landskapsregeringen kan tillsätta skolornas direktioner men att det av vedertagen förvaltningspraxis följer att en tillsatt styrelse, direktion eller dylikt förvaltningsorgan fortsätter sin verksamhet fram tills det att ett nytt förvaltningsorgan har utsetts. Utskottet föreslår därför ingen ändring av lagtexten i detta avseende.

     De ändringar som föreslås är mindre tekniska ändringar av lagförslagens ingresser så att de överensstämmer med hittillsvarande praxis. Vidare föreslås en ändrad paragrafnumrering i det tredje lagförslaget.

     Utskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att betänkandet avges utan ytterligare förslag till ändringar eller tillägg. Beslutet biträddes av vice ordföranden Ulla-Britt Dahl samt medlemmarna Margaret Lundberg och Veronica Thörnroos.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 mars 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg och t.f. rektorerna Angela Sjöberg samt Daja Rothberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt medlemmarna Fredrik Karlström, Margaret Lundberg och Veronica Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 1 mom. landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå (uteslutning):

 

9 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola (uteslutning):

 

4 §

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut(uteslutning):

 

3 §

     (Rubriken och lagtexten lika som i framställningen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 25 mars 2008

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson