Kulturutskottets betänkande 2/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2008-2009

 

Datum

 

Kulturutskottet

2009-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund

·      Landskapsregeringens framställning nr 4/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om landskapsbidrag till bildningsförbund. Genom förslaget får landskapet en modern och till verksamheten anpassad reglering av landskapets finansiering av det fria bildningsarbetet som tillhandahålls av bildningsförbunden.

     Landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ska främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället. Landskapsbidraget föreslås kunna beviljas årligen till ett belopp som kan uppgå till högst 85 procent av mottagarens godtagbara kostnader enligt senast fastställda bokslut.

     Enligt förslaget upphävs landskapslagen om landskapsbidrag till studiecirkelverksamheten.

                     

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de av utskottet föreslagna ändringarna.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet konstaterar att den föreslagna lagen kommer att ersätta en föråldrad lag. Avsikten är bl.a. att anpassa lagen till mer ändamålsenliga stödformer och att öppna för nya moderna och tidsenliga former för ett fritt bildningsarbete. Den föreslagna lagen möjliggör t.ex. även nätbaserade studier. 

     Enligt 2 § i lagförslaget ska landskapets stöd till det fria bildningsarbetet ha till syfte att främja ett livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället. Detaljmotiveringen till bestämmelsen klargör att landskapet inte ska ställa upp mål och syften för bildningsarbetet. Landskapet kan däremot som bidragsgivare ange syftet  för sin bidragsgivning och vad samhället därmed förväntar sig att bidraget används till.

     Under beredningen har det förts en diskussion om det i lagen även kan intas en bestämmelse om att den bildning som erbjuds ska ges på svenska. Utskottet konstaterar att en sådan bestämmelse kan uppfattas som begränsande i förhållande till lagens 1 och 2 §§. Lagen hindrar dock inte att landskapsregeringen i samband med bidragsprövningen efterhör vilket undervisningsspråk som används på kurser och i studiecirklar. Enligt utskottet finns det utrymme att pröva  om det aktuella bidraget till bildningsförbundet kommer att främja de angivna syftena i 2 § mot bakgrund av landskapets enspråkiga status enligt självstyrelselagen, särskilt med hänsyn till att denna särställning grundar sig på internationella garantier för bevarandet av befolkningens språk, kultur och lokala traditioner.

     Utskottet föreslår med hänvisning till framställningens och utskottets  motiveringar att lagförslaget i framställningen antas med de ändringar som föreslås i detta betänkande. 

 

Detaljmotivering

 

Ingressen I förslaget har ingressen av misstag fallit bort.

 

3, 4 och 5 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

6 § Enligt utskottet är kravet på att minst fem av studiecirkelns deltagare bör vara medlem i någon av bildningsförbundets medlemsföreningar onödigt byråkratiskt. Studiecirkeln är avsedd att erbjuda möjlighet till en friare form för kunskapsinhämtning i grupp. En studiecirkel kan t.ex. bedrivas över internet. Utskottet föreslår därför att 2 mom. utesluts.

 

7 och 8 §§ Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

9 § Utskottet konstaterar att bestämmelserna i förvaltningslagen för landskapet Åland ska tillämpas vid handläggningen av ärenden i landskapsförvaltningen. Förvaltningslagen är en allmän lag och om det i en speciallag finns avvikande bestämmelser så gäller dessa. I speciallag kan dessutom bestämmelser tas in i syfte att komplettera förvaltningslagens bestämmelser. Bestämmelsen i 2 mom. om beslutets innehåll kompletterar och förtydligar 39 § förvaltningslagen. Bestämmelserna om beslutets motivering och att beslutet ska vara skriftligt utesluter däremot möjligheterna till undantag enligt förvaltningslagen 38 och 40 §§.

     Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

11 § Eftersom lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (FFS 367/1961) har upphävts och ersatts med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007) föreslår utskottet en rättelse i 3 mom. 

 

13 § Utskottet föreslår några mindre ändringar i förtydligande syfte.

 

17 § Ändringsförslaget är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 november 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Britt Lundberg, verksamhetsledaren Mikael Erickson vid Ålands bildningsförbund r.f., byråchefen Jan-Ole Lönnblad, lagberedaren Hans Selander och studiesekreteraren Inga-Britt Wirta vid Arbetarnas bildningsförbund r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt medlemmarna Fredrik Karlström, Margaret Lundberg och Veronika Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om landskapsbidrag till bildningsförbund

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 och 2 §§

     (Lika som framställningen).

 

3 §

Definitioner

     I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

     1) Fritt bildningsarbete är en form av lärande och förkovran som i första hand riktar sig till vuxna som genom fritt kunskapssökande önskar lära och förkovra sig utanför de formella utbildningssystemen med mer eller mindre strikt upplagda utbildnings-, läro- och kursplaner jämte examina. Fritt bildningsarbete har inga begränsningar beträffande ämnen som kan studeras.

     2) Ett bildningsförbund är en registrerad förening vars syfte är att ordna en fri och frivillig bildningsverksamhet i form av studiecirklar, kurser eller liknande. Ett bildningsförbund består av sina medlemmar och verksamheten riktar sig i första hand till dessa.

     3) En studiecirkel är en frivilligt sammansatt arbetsgrupp, vars verksamhet syftar till att främja sina deltagares kunskapsbehov och -intressen enligt en innehållsbeskrivning som fastställs av det bildningsförbund till vilken studiecirkeln är ansluten.

     4) En kurs är en ledarledd bildningsform som är uppdelad i två eller flera föreläsningar eller liknande tillfällen.

 

2 kap.
Grunder för landskapsbidrag

 

4 §

Landskapsbidrag

     Ett bildningsförbund med hemort i landskapet Åland kan beviljas ett årligt landskapsbidrag för

     1) (uteslutning) bildningsförbundets administration,

     2) (uteslutning) bildningsverksamhet i form av studiecirklar och kurser,

     3) (uteslutning) särskilda utvecklings- eller andra projekt som hänför sig till bildningsverksamheten samt för

     4) (uteslutning) bildningsverksamhet i form av öppna föreläsningar och öppna seminarier om verksamheten kan bedömas vara av allmännyttigt slag.

5 §

Landskapsbidragets belopp

     (1 mom. lika som framställningen).      

     Godtagbara kostnader för ett bildningsförbunds administration är personalkostnader för en verksamhetsledare, expertarvoden samt material-, rese- och hyreskostnader som hänför sig till bildningsverksamheten. Personalkostnader för studiecirkel- och kursledare samt andra kostnader som direkt hänför sig till verksamheten, såsom material-, hyres- och resekostnader, anses vara godtagbara kostnader för bildningsverksamhet i form av studiecirklar och kurser. Godtagbara kostnader för särskilda utvecklings- eller andra projekt är expertarvoden samt material-, rese- och hyreskostnader. Annonserings-, hyres- och resekostnader anses vara godtagbara kostnader för bildningsverksamhet i form av öppna föreläsningar och öppna seminarier.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om vilka utgifter och belopp som ska anses vara godtagbara kostnader.

 

6 §

Studiecirkelverksamhet

     (1 mom. lika som framställningen).

     (2 mom. uteslutes)

 

7 §

Kursverksamhet

     (1 mom. lika som framställningen).      

     Det landskapsbidrag som beviljas ett bildningsförbund för kursverksamhet ska stöda bildningsförbundet och dess medlemsföreningar på ett sådant sätt att samtliga kursdeltagare bör vara medlem i någon av bildningsförbundets medlemsföreningar. Målsättningen med medlemskap i någon av bildningsförbundens medlemsföreningar behöver inte eftersträvas för kurser som gäller arbetsplatsskydd, påbyggnad av yrkeskompetens, allmän beredskap eller någon annan kurs av särskilt samhällsnyttigt slag.

 

3 kap.
Ansökan och utbetalning av landskapsbidrag

 

8 §

Ansökan

     Ansökan om landskapsbidrag till ett bildningsförbund prövas av landskapsregeringen. Landskapsstödet ska sökas skriftligen eller på något annat sätt som landskapsregeringen har godkänt.

     (2 och 3 mom. lika som framställningen).

 

9 §

Beslut

     (1 mom. lika som framställningen).      

     Av beslutet ska mottagaren, ändamålet, beloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalningen framgå. Om inget stöd beviljas ska orsaken framgå av beslutets motivering. Landskapsregeringens beslut ska vara skriftligt.

 

10 §

     (Lika som framställningen).                  

    

 

 

11 §

Återkrav

     (1 och 2 mom. lika som framställningen).

     Återkravet får drivas in i enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007). Återkravet kan även verkställas på så sätt att från landskapsbidrag enligt denna lag som landskapsregeringen senare betalar till bidragstagaren avdras det belopp som ska återkrävas.

 

12 §

     (Lika som framställningen).

 

13 §

Jämkning av återkrav

     Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om utbetalningen av landskapsbidraget utan grund inte berodde på svikligt förfarande från bidragstagarens eller dennes företrädares sida eller om det belopp som betalats utan grund är litet. Återkrävandet kan dessutom avbrytas efter det att beslut om återkrav har givits, om det med beaktande av bidragstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller om det med hänsyn till den återstående skuldens storlek medför oskäliga kostnader att fortsätta återkrävandet.

 

14 §

     (Lika som framställningen).

 

4 kap.
Särskilda bestämmelser

 

15 och 16 §§

     (Lika som framställningen).

 

17 §

Besvär

     Ett beslut som landskapsregeringen har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får i fråga om lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

5 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

 

18 och 19 §§

     (Lika som framställningen).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 april 2009

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson