Kulturutskottets betänkande 2/2009-2010

Tillhör ärendet: Turismutbildning
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Turismutbildning

·      Hemställningsmotion nr 24/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion nr 24/2008-2009 föreslås att en kvalificerad yrkesutbildning inom turism skapas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionären föreslår att landskapsregeringen skapar en 60 studieveckors kvalificerad yrkesutbildning inom turism för att höja medvetenheten om kvalitet och höja kompetensen inom turismnäringen i landskapet. Motionären vill dessutom att utbildningen anpassas till redan yrkesverksamma personer inom branschen som har grundutbildning inom relevanta områden och att utbildningen utgår från den åländska turismens behov och marknadsvillkor.

     Utskottet har erfarit att det inom ramen för europeiska socialfondens program för 2007-2013 Regional konkurrenskraft och sysselsättning, pågår ett projekt "Vägen till ett välkomnande Åland". Projektets övergripande mål är att skapa ett system för fortbildning av turistföretagare och deras anställda, skapa möjlighet för dem som är intresserade av att starta turistisk verksamhet samt att skapa fortbildning som stöder turismens utveckling på Åland.

     Det har under utskottets behandling framkommit att det finns ett stort behov av att utveckla turistnäringen och att höja kompetensen inom näringen. Det har dock visat sig vara svårt att få redan etablerade näringsidkare att själva fortbilda sig och sina anställda i sådana kursblock som det nu är fråga om. Enligt utskottet är det viktigt att kurser arrangeras med målsättningen att höja kvalitén inom turistnäringen. De erfarenheter som dragits av det pågående EU-projektet visar dock att kurserna bör vara kortare för att turistföretagarna ska ha möjlighet och vilja att delta i dem. När det gäller att höja kompetensen och kvalitén på längre sikt anser utskottet att kurser bör erbjudas till studeranden inom gymnasie- och högskolan inom ramen för de utbildningar som ges i landskapets skolor.

     Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till att ett utvecklingsprojekt redan pågår med i stort sett samma målsättningar som anges i motionen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 april 2009 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, hotell- och restaurangadministratören Mathias Eriksson, byråchefen Gösta Helander, VD Annika Jansson vid Ålands turistförbund, lektorn Samu Mäkelä och överinspektör Elisabeth Storfors och rektorn Jan-Erik Sundström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 26 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson