Kulturutskottets betänkande 2/2010-2011

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2010-2011

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Införandet av resultatlön för lärare

·      Hemställningsmotion nr 8/2007-2008

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Eriksson m.fl. hemställningsmotion nr 8/2007-2008 föreslås att landskapsregeringen ges i uppdrag att införa resultatlön för lärare  som medverkar till att eleverna presterar goda resultat.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att det inom ramen för gällande kollektivavtal inte finns möjlighet att betala ut resultatlön till lärare. Samtidigt konstateras att det inom den här typen av verksamhet är svårt att hitta rättvisa mätmetoder till grund för resultatlöner.

     Inom de kommunala kollektivavtalen finns ett utrymme för att belöna duktiga lärare genom personliga lönejusteringar. Utskottet anser i likhet med landskapsregeringen att också andra sätt att uppmuntra och inspirera lärare till goda prestationer kan och bör användas. Landskapsregeringen har vid olika tillfällen särskilt uppmärksammat lärare som genom kunskap och engagemang har stimulerat elever och studeranden till framgångar utöver det vanliga, t.ex. i nationella och internationella jämförelser, vid tävlingar och andra skolevenemang.

     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 april 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg och byråchefen Stina Colerus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Margaret Lundberg och Fredrik Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen.

 

 

 

Mariehamn den 7 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson