Kulturutskottets betänkande 3/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Kurs i mellanmänsklig kommunikation i grundskolan

·      Hemställningsmotion nr 22/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamot Anders Eriksson m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att ett kurspaket i mellanmänsklig kommunikation tas fram för grundskolans högstadium.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det i landskapet Ålands läroplan för grundskolan visserligen inte uttryckligen sägs att ”mellanmänsklig kommunikation” skall utgöra något särskilt läroämne men däremot genomsyras läroplanen av mål som tar sikte på etiska grundvärderingar såsom personligt ansvar, samverkan och likaberättigande, sanning och rätt, tolerans samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Etiska frågor skall behandlas i undervisningen för att hjälpa eleverna att utveckla sina personliga ställningstaganden och skolan skall sträva till att tillsammans med hemmen fostra eleverna till ansvarskännande människor med förmåga att samarbeta och lösa konflikter. Värderingar och tolerans är också återkommande teman i många läroämnen. Enligt utskottets mening tar läroplanen i tillräcklig utsträckning sikte på mellanmänsklig kommunikation.

     De läroplansgrunder som fastställs av landskapsregeringen anger de centrala målen för grundskoleutbildningen som är en kommunal angelägenhet. Det ankommer därför på kommunerna att i sina skolstadgor samt i skolornas arbetsplaner besluta om hur undervisningen och verksamheten skall läggas upp och genomföras. Det kan även noteras att det vid läromedelscentralen finns ett stort antal läromedel som tar upp de teman som motionen tar sikte på.

     Utskottet noterar avslutningsvis att motionens motivering huvudsakligen tar sikte på problemet med våld mot kvinnor. Våldet är ett mycket allvarligt problem som dock enligt utskottets mening inte huvudsakligen bottnar i mellanmänskliga kommunikationsproblem utan i maktstrukturer. Utskottet noterar här att landskapsregeringen driver ett särskilt kvinnofridsprojekt med fokus på våldet mot kvinnor. 

     Eftersom läroplansgrunderna genomsyras av de mål som efterlyses i motionen samtidigt som genomförandet är en kommunal angelägenhet föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 mars 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lars Selander och avdelningschefen Yvonne Eliasson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren (delvis), ledamöterna Johan Ehn och Camilla Gunell samt ersättarna Raija-Liisa Eklöw och Veronica Thörnroos (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 22/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson