Kulturutskottets betänkande 3/2006-2007

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

1                

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2006-2007

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Växtkraft – kulturpolitiskt program 2007- 2011

·      Landskapsregeringens meddelande nr 5/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringens kulturpolitiska program har beretts av Ålands kulturdelegation med startpunkt i två seminarier för kulturintresserade åren 2004 och 2005. Det nya kulturpolitiska programmet för landskapet har namnet "Växtkraft" och fokuserar på övergripande frågeställningar och prioriteringar för utvecklingen av kulturlivet på Åland.

     Programmet är riktgivande för landskapets kulturpolitiska strävanden och fördelningsprioriteringar åren 2007-2011. Det placerar även in kulturen i en samhällskontext och visar på kulturlivets relevans i förhållande till andra samhällsområden som demokratiutveckling, näringslivsfrågor, integration, utbildnings- och regionalpolitik.

     Landskapsregeringen överlämnar härmed ovan nämnda meddelande till lagtinget och avser, beaktande lagtingets synpunkter och beslut, långsiktigt vidta de åtgärder som nämns i meddelandet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att ledorden för landskapsregeringens kulturpolitiska handlingsprogram ”Växtkraft” är mångfald, delaktighet och förnyelse. Landskapsregeringens avsikt är enligt programmet att ge kulturen de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhällsutvecklingen. Begreppet kultur är synonymt med begreppet odling och i programmet används odlingstermer som metafor för att beskriva kulturpolitiken vilket utskottet konstaterat har föranlett diskussion. Landskapsregeringens övergripande mål är tillväxt och mognad och i programmet anges landskapsregeringens delmål under varje avsnitt. Programmet är övergripande till sin natur och det innehåller därför få konkreta åtgärdsförslag. Utskottet utgår från att programmet kommer att kompletteras med mera konkreta handlingsplaner.

     Utskottet delar landskapsregeringens mål och har inga större principiella invändningar mot programmets innehåll. Dock konstaterar utskottet, efter att ha inbegärt utlåtande från Ålands kulturdelegation, att landskapsregeringen bör överväga att i programmet något utveckla kulturens roll i vården och skolan. Efter det att programmet överlämnades till lagtinget har beslut fattats om förverkligande av ett kultur- och kongresshus varför landskapsregeringen också bör överväga att i programmet ange landskapsregeringens mål för utvecklandet av kulturen i huset. Delegationens utlåtande bifogas detta betänkande.

     Enligt vad utskottet fått erfara råder det inom kulturdelegationen ett visst missnöje med det sätt på vilket handlingsprogrammet utarbetats. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen och lagtinget är de organ som ytterst fattar beslut om kulturpolitiska planer och riktlinjer men anser samtidigt att det med tanke på det fortsatta arbetet hade varit värdefullt om delegationen hade fått uttala sig om det färdiga förslaget till kulturpolitiskt program.

     Utskottet konstaterar att det i inledningen av programmet nämns att kulturen inklusive det svenska språket och de lokala sedvänjorna utgör grunden för Ålands självstyrelse, dock sägs inget i programmet om hur kulturpolitiken skall värna dessa värden. Utskottet utgår från att detta beaktas i kommande handlingsplaner. Därtill konstaterar utskottet att det är angeläget att i kulturpolitiken värnar om ett fruktbart samarbete mellan amatörer och professionella kulturutövare.

     Slutligen konstaterar utskottet att den planerade lättfattliga sammanfattningen av programmet bör förverkligas och spridas.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2006 inbegärt kulturutskottets yttrande över meddelandet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, kulturdelegationens ordförande Mia Hanström, medlemmarna i kulturdelegationen Hannele Vaitilo och Siw Kyrkslätt-Henriksson samt vik. kulturkonsulenten Lykke Pörtfors.

     Utskottet har även inbegärt ett skriftligt utlåtande från Ålands kulturdelegation. Utlåtandet bifogas betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, viceordföranden Katrin Sjögren samt medlemmarna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 mars 2007

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


                                                                                                                                   Bilaga 1

 

Ålands kulturdelegation

 

 

 

 

Yttrande angående landskapsregeringens kulturpolitiska program ”Växtkraft”

 

 

Ålands kulturdelegation har ombetts av såväl landskapsregeringen som kulturutskottet att avge ett yttrande rörande landskapsregeringens nya kulturpolitiska program som träder i kraft detta år. Kulturdelegationen har under sitt möte den 27 februari 2007 behandlat programmet och avger härmed följande yttrande:

 

Kapitel 1 Allmänna synpunkter

I sin nuvarande utformning är programmet svårläst. Texten är för teoretisk och kompakt och kulturdelegationen befarar att allmänheten inte kommer att vilja eller kunna ta till sig de kulturpolitiska riktlinjerna och prioriteringarna i programmet. Rubrikernas koppling till jordbruk och jordbrukstermer känns långsökt och bör utgå i en slutgiltig version av programmet.

 

Programmet bör publiceras som en lättläst folder som visar de huvudsakliga prioriteringarna och där texten har bantats ned så mycket möjligt.

 

Det kan konstateras att en övergripande holistisk infallsvinkel saknas. Föreslås därför följande skrivning under kap.4.2 Kultur i vården:

 

” Landskapsregeringen prioriterar kultur i vården där olika konstuttryck och konstformer fungerar som verktyg och medel i en aktiv patientvård och förebyggande hälsovård. Då individens självläkande krafter används för läkning erbjuds det samtidigt arbetstillfällen för kulturarbetarna. På detta sätt kan man spara samhällsmedel samt förebygga sjukdom hos de individer som löper risk att insjukna på nytt.

 

Vidare saknas en skrivning om kultur- och kongresshuset som är under uppförande och som kommer att stå klart under den period som det kulturpolitiska programmet avses vara i kraft. Föreslås därför följande stycke under kap. 4.5.

 

” Genom byggandet av kultur- och kongresshuset får musiken och teatern erforderliga möjligheter att verka samtidigt som samhället får ett kulturrum att utnyttja. Landskapsregeringens avser att föra en dialog med driftsbolaget och garantera att det finns en kultur- och programkoordinator för samordning av av kulturverksamheten i kultur- och kongresshuset”.

 

Under kapitel 5.1 bör skolans roll betonas i högre grad. Genom grundskolan kan samtliga barn erbjudas kulturutbud och –intryck. Landskapsregering bör därför stöda kulturfostran för barn i grundskolan.

 

Kulturdelegationen konstaterar att det är bra att landskapsregeringen avser göra en översyn av kulturfinansieringen och förordningen för Ålands penningautomatförening (Kap.6.1).

 

 

Kommentarer rörande detaljskrivningarna:

 

Inom Kulturdelegationen går åsikterna isär angående det kulturpolitiska programmet. Det finns de som är missnöjda med processen för vilken det kulturpolitiska programmet tagits fram. Den huvudsakliga orsaken till det kan förstås i ljuset av att regeringsombildningen hösten 2005.

 

Angående formen för programmet anser de flesta av delegationens ledamöter att texten är svårförståelig och för kompakt. Dessa ledamöter anser att metaforen som hänvisar till jordbruk är långsökt och ej bör finnas med i det slutliga kulturpolitiska programmet.

 

Nedan presenteras kommentarer och förslag från olika medlemmar av delegationen:

 

Kapitel 2 Rubrik 2 ändras till Landskapsregeringens övergripande kultursyn

Rubrik 3 ändras till Samarbete och

Rubrik 3.1 ändras till lokalt samarbete.

Under kapitel 3.1 på sidan 4 ändra till De fasta kulturinstitutionerna är få till antalet…

 

Kapitel 3 Rubrik 3.2 ändras till Samarbetsformer

Under kapitel 3.1 ÅUF är fortfarande motorn när det gäller ungdomsverksamhet på landsbygden, genom ungdomsföreningarna.

 

Under kap. 3.2 gällande det nordiska samarbetet önskas en komplettering med Föreningen Norden, de åländska folkdansarna och teaterföreställningar samt ÅUFs roll. 

Minska NIPÅs roll i texten. 

 

Rubrik 4 ändras till Övergripande mål.

Under detta kapitel önskar ledamot Hannele Vaitilo få med en skrivning om 4.2 Kultur i vården och numreringen av detta kapitel ändras då till att lyda:

4.3 Bredd: Den ideella styrkan, 4.4 Fördjupning, 4.5 Estetik

 

Kapitel 4 Rubrik 5 ändras till Prioriterade områden

 

Under kapitel 5.1 påtalas att skolans roll bör betonas mer och att man genom grundskolan når samtliga barn med olika kultur utbud och -uttryck och därigenom avser landskapsregeringen att stöda kulturfostran för barn i grundskolan.

 

I det nästsista stycket bör meningen som börjar med:…möjligheterna att, i människors närmiljö…skola och biblioteket, ändras till skola och bibliotek. Detta eftersom det gäller samtliga bibliotek på Åland - inte ett specifikt bibliotek som den bestämda formen biblioteket syftar till.

 

I den sista meningen bör tilläggas att: Finansieringen av ungdomsprojekt skall utvecklas för att ta tillvara ungas egna initiativ samt för att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare.

 

Kapitel 5.2 ändras till Samverkan kultur och näringsliv

Under kapitel 5.2: Innehållet i den kursiverade texten som börjar med ”Ålands landskapregering avser.....” ändras till följande”.....stöda ny företagsamhet inom kultur- och konstsektorn samt genom att stöda olika projekt synliggöra och öka efterfrågan på kulturföretagens tjänster”

 

I mitten på stycket 6.1 finns en mening som börjar med, …Ett öppet debattklimat… denna mening föreslås skrivas kortare.

 

Under kapitel 6.1 önskas ett tillägg av punkter så att samhällets satsningar på kultur kan granskas bl.a. utgående från följande aspekter:

 

·       antalet besökare av evenemangen kontra allmännyttan

 

Stryk formuleringen inom parentes, professionella kulturutövare…

 

Rubrik 7.  Avslutning ändras till Sammanfattning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

Utkast till reservation angående Kulturdelegationens utlåtande om det Kulturpolitiska programmet till Kulturutskottet.

 

Jag anser att programmet är ett gediget och framsynt program med tyngd, inte att programmet är för kompakt eller svårförståeligt som övriga delegationsmedlemmar.

Liksom gruppen och som jag förstått varit avsikten från regeringen krävs en lättläst folder med de huvudsakliga prioriteringarna i programmet som kan användas i själva ”marknadsföringen” av det. Jag anser dessutom att metaforen växtkraft och kopplingarna till jordbruk och växande passar bra för ett kulturpolitiskt program på Åland.

Jag reserverar mig därför mot alla punkter i utlåtandet som hänvisar till detta. Programmet behöver dock en sista språklig granskning.

 

Jag reserverar mig också mot skrivningen att ÅUF skulle var motorn när det gäller ungdomsverksamhet på landsbygden, på detta finns ingen fakta, utan detta är ett tyckande utan underlag.

 

Jag reserverar mig dessutom mot skrivningen om kap. 3.2 gällande det nordiska samarbetet; att NIPÅs roll ska tonas ner, då jag anser att de är en resurs för Åland och har en stor betydelse för utvecklingen av kulturverksamheten på Åland, andra föreningar är viktiga men har inte samma centrala roll.

 

Mia Hanström

Ordförande i KUD