Kulturutskottets betänkande 3/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Obligatorisk entreprenörskaps- och säljutbildning i gymnasieskolorna

·      Hemställningsmotion nr 49/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Fredrik Karlströms hemställningsmotion nr 49/2008-2009 föreslås att landskapsregeringen ska säkerställa att entreprenörskap och försäljningskunskap blir en integrerad del i alla gymnasieutbildningar.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionären föreslår att entreprenörskap och försäljningskunskap ska integreras i alla gymnasieutbildningar. Utskottet är enigt med motionären om att det är viktigt att den här typen av kunskap ges vid de åländska gymnasieskolorna.

     I läroplansgrunderna för utbildningen på gymnasialstadiet, som antogs av landskapsregeringen den 15 november 2007, finns vissa teman som tyngdpunktsområden i utbildningen som betonar centrala och aktuella frågor i samhället. De teman som anges i läroplansgrunderna är gemensamma för all utbildning på gymnasialstadienivå. Ett sådant gemensamt tema är bl.a. samhällsdeltagande och företagsamhet. Detta tema har förverkligats i undervisningen på olika sätt i landskapets skolor. Utskottet har fått ta del av några bra exempel från undervisningen i företagsamhet som visar prov på gott entreprenörskap och kreativitet. Det har framkommit att en del skolor har ägnat mindre uppmärksamhet åt den här typen av undervisning.

     Utskottet anser att företagsamhet, entreprenörskap och intraprenörsskap bör betonas mer i läroplanen. Dessa kunskaper och färdigheter bör intregreras i befintliga kurser. Landskapsregeringen bör samtidig överväga att ta upp detta redan på ett tidigare stadium, dvs. i grundskolan. Det kan enligt utskottet vara svårt att stimulera elevernas kreativitet på gymnasialstadiet om denna har hämmats under tidigare skolgång.   

     Med beaktande av det ovan sagda föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 april 2009 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, VD Daniel Dahlén vid Ålands Handelskammare, byråchefen Gösta Helander, rektorn Gyrid Högman, rektorn Lars Selander och överinspektören Elisabeth Storfors.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 26 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson