Kulturutskottets betänkande 3/2010-2011

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2010-2011

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Social och emotionell kompetens som skolämne

·      Hemställningsmotion nr 10/2009-2010

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Anders Eriksson m.fl. hemställningsmotion nr 10/2009-2010 föreslås en utredning beträffande möjligheterna att införa ett fristående skolämne med fokus på utveckling av elevers sociala och emotionella kompetens.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att såväl föräldrar, skola och kommunen har ett delat ansvar för att barn och ungdomar ges möjligheter att utveckla sin sociala och emotionella kompetens. Det har framkommit att de gällande läroplanerna för grundskolan ger stort utrymme för utvecklandet av elevernas sociala och emotionella kompetens genom skolornas värdegrundsfostran i de befintliga läroämnena. I en del skolor tas dessa frågorna upp inom ramen för olika projekt eller teman.

     Då utskottet erfarit att landskapsregeringen också i den nya läroplanen för grundskolan kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklandet av social och emotionell kompetens föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2010 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg och byråchefen Stina Colerus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Margaret Lundberg och Fredrik Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen.

 

 

 

Mariehamn den 7 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson