Kulturutskottets betänkande 4/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2000-12-07

KU0420002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

Utredning av förundervisningen i landskapet

·       Hemställningsmotion nr 23/1999-2000

 

 

Sammanfattning

 

I vtm Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion föreslås att landskapsstyrelsen utreder hur förundervisningen fungerar i landskapet med syfte att ge förslag på hur verksamheten kan utvecklas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas landskapsstyrelsen till kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det finns skäl att minska barriärerna mellan olika stadier såsom mellan barnomsorg och skola. Som framhålls i motionen ger barnomsorgslagen alla barn rätt till förundervisning för vilken kommunerna uppbär avgift av föräldrarna. Undervisningen är inte obligatorisk för barnen men i praktiken deltar nästan alla sexåringar i förundervisningen.

     För förundervisningen i landskapet antogs i maj 1997 ett förundervisningsprogram som anger syftet med undervisningen samt verksamhetens innehåll. Planen är avsedd att ligga till grund för daghemmens arbetsplaner som skall uppgöras för att visa hur varje daghem har tänkt förverkliga programmet. Enligt vad utskottet fått erfara fick varken förundervisningsprogrammet eller daghemmens arbetsplaner från början genomslag eftersom de inte aktivt lanserades i kommunerna. Detta kan delvis bero på att förundervisningen, som hänförs till barnomsorgen, faller under landskapsstyrelsens social- och miljöavdelning som saknat tillräcklig pedagogisk kompetens på förundervisningens område. Frågan har nu tagits upp inom det så kallade BUSS-projektet där en arbetsgrupp bland annat har till uppgift att stöda och utveckla förundervisningsprogrammets genomförande i kommunerna. Utskottet utgår från att förundervisningen kontinuerligt utvärderas och att landskapsstyrelsen inkommer med förslag till nödvändiga förändringar.

     I motionen nämns att man i våra omgivande regioner på många håll helt och hållet inlemmat förundervisningen i skolverksamheten. Enligt vad utskottet fått erfara vid behandlingen av ärendet har detta i många fall resulterat i att betoningen på lek och lärande genom lek klart minskat. Skolans kultur tenderar med andra ord få ett övertag över kulturen i barnomsorgen. Utskottet ställer sig dock positivt till en ökad samordning samt ökat samarbete mellan skolan och barnomsorgen och konstaterar att samordnad förvaltning i fråga om skola och förundervisning på andra håll har visat sig kunna medföra vissa fördelar.

     Eftersom den i motionen efterlysta utredningen redan företas inom ramen för BUSS-projektet föreslår utskottet att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsstyrelsens kännedom. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 maj 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört överinspektören Stina Colerus, projektledaren Ulla Rindler-Wrede, föreståndaren för Övernäs skola Wiveca Eriksson, daghemsföreståndarna Kristina Sjölund och Maud Öberg, skoldirektören Inger Rosenberg-Mattsson, barnomsorgschefen i Mariehamns stad Bo Nygård och läraren Kaj Törnroos.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson samt medlemmarna Lundberg och Svensson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 23/1999-2000 bringar betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.

 

 

 

Mariehamn den 7 december 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson