Kulturutskottets betänkande 4/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2002-2003

 

Datum

 

Kulturutskottet

2003-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland

 

·      Landskapsstyrelsens meddelande nr 2/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens sammanfattning. 1

Kulturutskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens ungdomspolitiska program gäller för perioden 2003-2005. Målgruppen för programmet är 13-25-åringarna. I programmet beskrivs de åtgärder landskapsstyrelsen ämnar vidta under programperioden för att främja ungdomars intresse för samhällsfrågor. De övergripande åtgärderna är:

 

Ÿ      Ålands ungdomsråd omorganiseras så att dess starka koppling till de politiska partierna minskar. Nya riktlinjer för ungdomsrådets sammansättning och arbete utformas

Ÿ      landskapsstyrelsen inför regelbundet återkommande frågestunder av liknande slag som det så kallade presskaffet och IT-frukostarna

Ÿ      som komplement till frågestunderna inleds ett samarbete med skolorna (politikerbesök)

Ÿ      en ny hemsida öppnas på internet. Där kan ungdomarna dels ställa frågor till landskapsstyrelsen, dels diskutera samhällsfrågor med varandra

Ÿ      ungdomarnas aktivitet i lagtings- och kommunalvalet 2003 undersöks och sammanställs. Likaså görs en undersökning av de ungas engagemang i föreningslivet

Ÿ      landskapsstyrelsen följer aktivt med utvecklingen inom den europeiska ungdomspolitiken och informerar om egna åtgärder på ungdomsområdet.

 

Kulturutskottets förslag

 

Utskottet anför vissa synpunkter på programmets innehåll och dess genomförande. Därefter föreslår utskottet att programmet antecknas för kännedom och att betänkandets motivering bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

 

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utgångspunkten för programmet

I meddelandet framhålls främjandet av ungdomars delaktighet och inflytande samt intresse för och kunskap om samhällsfrågor som de viktigaste punkterna inom ungdomspolitiken under programperioden. Utskottet delar till fullo landskapsstyrelsens syn till denna del och anser att såväl delaktighet som inflytande bör vara ledorden för det ungdomspolitiska arbetet. Utskottet önskar dock understryka att det ungdomspolitiska arbetet bör ta sin utgångspunkt i ungdomarnas egna förhållanden och det bör leda till att många ungdomar själva direkt kan påverka sina livsvillkor.

 

Begreppet ungdomspolitik

     I det ungdomspolitiska programmet för landskapsstyrelsen ett resonemang kring begreppet ungdomspolitik. Begreppet anses vidsträckt och det kan gälla alla samhällssektorer och politikområden. Samtidigt anser landskapsstyrelsen att ett ungdomspolitiskt program bör vara avgränsat så att det möjliggör konkreta och koncentrerade åtgärder varför landskapsstyrelsen avgränsar sitt ungdomspolitiska program till att gälla insatser för de ungas samhällsintresse och engagemang.

     Utskottet finner liksom landskapsstyrelsen att begreppet ungdomspolitik omspänner ett stort antal samhällssektorer. Enligt utskottets mening kan en avgränsning av ungdomspolitiken till enbart sådana områden som direkt och omedelbart inriktas på ungdomarna medföra svårigheter att förverkliga målsättningen om ungdomars delaktighet och inflytande i samhällsfrågor. För att ungdomarnas inflytande skall kunna bli reellt och meningsfullt bör ungdomarna ges möjlighet att påverka ett brett spektrum av samhällsfrågor där sådant som berör dem på både kort och lång sikt ingår.

 

Målgruppen   

Enligt landskapsstyrelsens meddelande är målgruppen för programmet 13-25-åringar. Utskottet är tveksamt till valet av ålderskategori och anser att det är svårt att skapa meningsfulla påverkningsmöjligheter för en grupp som består av ungdomar i så olika utvecklingsskeden. Utskottet konstaterar t.ex. att ungdomsrådet som skall bestå av studerande på högstadie- och gymnasialstadienivåerna i praktiken inte är representativt för ålderskategorin 13-25. De yngsta åldersgrupperna är för närvarande inte representerade eftersom de medlemmar som våren 2003 valdes in för att representera högstadieskolorna nu lämnat högstadiet. Ålderskategorin 18-25 är även svår att nå genom representation via gymnasialstadieskolorna. Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen inte närmare berör denna problematik och att några lösningar således inte heller presenteras.

     Utskottet vill i sammanhanget även fästa uppmärksamheten vid att den särskilda situation som ungdomarna i skärgården befinner sig i inte heller uppmärksammas särskilt i programmet. Enligt utskottets åsikt kan det krävas särskilda åtgärder för att öka även skärgårdsungdomens delaktighet och inflytande.

     Utskottet noterar även att ungdomar med funktionshinder inte nämns i programmet. Utskottet önskar betona att ungdomar med olika funktionshinder skall vara med i det ungdomspolitiska arbetet och för att dessa ungdomar skall kunna delta på lika villkor krävs vanligtvis att deras behov särskilt uppmärksammas.

     Utskottet vill också peka på att landskapsstyrelsen i sitt program framhåller att de ungdomar som inte är organiserade i föreningslivet måste ses som den viktigaste målgruppen för ungdomspolitiska åtgärder. Samtidigt skall dock ungdomsrådet utgöra landskapsstyrelsens länk till föreningar med ungdomsverksamhet och i rådet skall organisationer med livlig ungdomsverksamhet därtill vara representerade. Enligt utskottets åsikt bör ingen målgrupp framhållas som särskilt viktig utan alla ungdomar är lika viktiga.

 

Ungdomsrådets roll och tillsättning

     Landskapsstyrelsen föreslår att Ålands ungdomsråd skall få en mera aktiv roll. Rådet har sedan början av 1990-talet tillsatts på parlamentarisk grund men tillsätts enligt programmet numera av landskapsstyrelsen. Rådet skall enligt programmet bestå av studerande på högstadie- och gymnasialstadienivå samt organisationer med livlig ungdomsverksamhet.

     Utskottet delar landskapsstyrelsens uppfattning att rådets roll bör stärkas eftersom ökad delaktighet och ökat inflytande klart underlättas genom att ungdomarna ges möjlighet att påverka sina livsvillkor genom ett eget organ. Eftersom ökad delaktighet sammanhänger med ökad demokrati anser utskottet dock att ungdomsrådet bör tillsättas i en mer demokratisk ordning så att rådet verkligen representerar ungdomarna.

     Ett direkt demokratiskt valt ungdomsråd skulle enligt utskottets mening ge ungdomsrådet en stärkt legitimitet samtidigt som valet i sig skulle öka ungdomarnas kunskaper om demokratiska val och om ungdomsrådet och dess verksamhet. Därtill konstaterar utskottet att ju mer makt som ungdomsrådet tilldelas desto viktigare är ett demokratisk tillsättande av rådet. Utskottet noterar här att det nu tillsatta ungdomsrådet glädjande nog förefaller se det som sitt uppdrag att se över det sätt på vilket ungdomsrådet tillsätts och föreslå hur rådet nästa gång kan tillsättas på ett demokratiskt sätt som tryggar alla ungdomars rätt att påverka ungdomsrådets sammansättning. Utskottet hoppas att det sittande ungdomsrådet samtidigt preciserar vilka uppgifter det kommande ungdomsrådet skall ha för att upplevas som legitimt och verkningsfullt. .

 

Ett reellt inflytande

     Ungdomsrådets aktivitet och legitimitet hör enligt utskottets mening i högsta grad samman med rådets reella möjligheter till inflytande i samhällsfrågor. Enligt vad utskottet fått erfara har landskapsstyrelsen hittills inte fört något ärende till ungdomsrådet ens för remiss trots att rådet enligt utskottets mening bör kunna fungera som remissorgan i ett stort antal samhällsfrågor med bärighet på framtiden. Än mindre har ungdomsrådet någon beslutanderätt vilket rådet kunde tänkas ha till exempel i fråga om medel för ungdomsverksamhet.

     Som redan tidigare nämnts anser sig rådet ha ett planeringsuppdrag och till de frågor som rådet kommer att behandla hör frågan om rådets makt och inflytande. Utskottet ser positivt på detta initiativ från ungdomsrådet och anser att frågan om rådets inflytande är central för att intentionerna om ökad delaktighet skall kunna uppfyllas.

     Enligt programmet avser landskapsstyrelsen att anordna återkommande frågestunder av motsvarande slag som det så kallade presskaffet och IT-frukostarna. I diskussionerna, som skall hållas varannan månad, deltar enligt programmet såväl den ungdomsansvariga ledamoten som övriga landskapsstyrelseledamöter. Enligt vad utskottet fått erfara har några sådana diskussioner ännu inte förts.

 

Ungdomsrådets resurser

     I meddelandet konstaterar landskapsstyrelsen att en av de allvarligaste bristerna i ungdomsrådets verksamhet under 1990-talet var att rådet med undantag för ett kortvarigt försök inte hade tillgång till en särskild tjänsteman. Landskapsstyrelsens kulturbyrå handlägger tillsvidare ungdomsrådets ärenden men för att trygga och utveckla rådets verksamhet är enligt landskapsstyrelsens mening en ungdomssekreterare/-konsulent nödvändig.

     Av meddelandet framgår att landskapsstyrelsen för år 2005 avser budgetera för en ungdomskonsulent men enligt vad utskottet fått erfara vid behandlingen av ärendet bedömer landskapsstyrelsen att budgetläget inte på flera år torde medge anställandet av en ungdomskonsulent. I meddelandet sägs även att Ålands ungdomsförbund eventuellt kunde fungera som rådets sekretariat men utskottet har erfarit att Ålands ungdomsförbund inte anser sig ha beredskap och resurser att åta sig uppdraget. Utskottet anser att tillräckliga resurser för ungdomsrådet utgör en absolut förutsättning för att ungdomsrådet skall kunna fullfölja sitt uppdrag varför frågan om resurser bör ges hög prioritet.

 

 

Nästa program

     När ett nytt ungdomspolitiskt program utarbetas bör utgångspunkten vara att ungdomarna skall tillförsäkras ett reellt inflytande och verklig delaktighet. Programmet bör även föregås av en total översyn av ungdomsverksamheten i landskapet.

 

Ärendets behandling

 

     Lagtinget har den 16 april 2003 remitterat meddelandet till kulturutskottet.                   

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, medlemmarna i ungdomsrådet Jhenny Åvik, Ingrid Eriksson, Sofia Romberg, Isac Boman, John Granlund och Jens Palmqvist, verksamhetsledaren för Ålands ungdomsförbund Susy Ahlström samt representanten för SKUNK Mari Eklund.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Strand, vice ordföranden Britt Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson, Hasse Svensson och Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antecknar sig landskapsstyrelsens meddelande nr 2/2002-2003 till kännedom och att betänkandets motivering bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 september 2003.

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson