Kulturutskottets betänkande 4/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Elevvård i landskapets gymnasialstadieskolor

·      Hemställningsmotion nr 65/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Ltl Katrin Sjögren m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att elevvården på gymnasialstadiet stärks och prioriteras senast under år 2006.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att motionens syfte är vällovligt eftersom undersökningar visat att behovet av elevvårdsinsatser ökat i landskapet. Motionen är dock inte längre aktuell eftersom de åtgärder som efterlyses redan till stor del har vidtagits.

     I de nya läroplansgrunderna för gymnasialstadiet åläggs skolorna en skyldighet att upprätthålla studerandevårdsgrupper för samordnade insatser. Grupperna utgör navet i ett närverksarbete där, förutom skolpersonalen, även representanter för bl.a. fältarna och de sociala myndigheterna kan ingå. Dessutom har skolorna en skyldighet att samverka med föräldrarna.

     Utskottet konstaterar vidare att en ny för gymnasialstadieskolorna gemensam kurator kommer att tillsättas från och med augusti 2006. Ett nytt alkohol- och drogförebyggande program har också antagits. Därtill konstaterar utskottet att det i den planerade reformen Struktur 07 betonas att elevvårdsverksamheten inte får nedprioriteras och i planerna ingår en utökad samordning skolorna emellan i fråga om skolhälsovården.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 maj april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Stina Colérus, överinspektören Elisabeth Storfors och rektorn Viveca Häggblom.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 65/2004-2005.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 april 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson