Kulturutskottets betänkande 4/2006-2007

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2006-2007

 

Datum

 

Kulturutskottet

2007-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Etablerande av en tankesmedja för framtidsforskning

·      Hemställningsmotion nr 25/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Danne Sundmans hemställningsmotion nr 25/2004-2005 föreslås att ÅSUB ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till utformning och etablering av en tankesmedja för framtidsforskning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har företagit en jämförelsevis omfattande beredning av förslaget om inrättande av en tankesmedja. En tankesmedja (på engelska think tank) är en mer eller mindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella. Ofta är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening och de har som syfte att påverka den politiska opinionen i en viss politisk riktning. Som exempel på tankesmedjor i Sverige kan nämnas tankesmedjan Timbro som finansieras av en fond grundad av företrädare för näringslivet och tankesmedjan Agora som huvudsakligen finansieras av fackförbund. Utskottet finner tankesmedjorna som företeelse intressanta eftersom de vitaliserar den politiska debatten men samtidigt konstaterar utskottet att begreppet tankesmedja inte till fullo kan anses relevant för den typ av verksamhet som efterlyses i motionen. I motionen omtalas nämligen framtidsforskning och samarbete mellan samhälle och näringsliv snarare än politisk opinionsbildning.

     Enligt utskottets mening uppmärksammar motionen dock ett behov i det åländska samhället av ett forum för en övergripande, förutsättningslös och framtidsorienterad samhällsdebatt. Aktörerna inom näringsliv, politik och föreningsliv är ofta upptagna med den löpande verksamheten som inte alltid ger utrymme för ett mera visionärt och framför allt sektorövergripande framtidstänkande. Trots att de flesta aktörerna har ett gemensamt intresse av att utveckla samhället finns det enligt utskottet en viss klyfta mellan näringsliv och politik vilken det vore angeläget att hitta former för att överbrygga.

     Det har från tid till annan förekommit olika försök att skapa förutsättningar för en övergripande diskussion om samhällsutvecklingen. Som exempel kan nämnas de s.k. WheelIT-processen och Stora framtidsdagen som båda anordnades av landskapsregeringen samt planerna inom högskolan och Nordens institut på en delvis forskningsinriktad plattform för en framtidsdebatt. De nämnda försöken visar enligt utskottets åsikt att det föreligger ett behov av en sektorövergripande diskussion men eftersom det hittills mest varit frågan om enstaka punktinsatser behövs det enligt utskottets mening mera struktur och kontinuitet i verksamheten.

     Enligt vad utskottet fått erfara pågår inom landskapsregeringens näringsavdelning en planeringsprocess där en styrgrupp skissar på formerna för ett idéforum med företrädare för näringsliv och politik samt andra samhällsaktörer varav särskilt ungdomarna betonas. Urvalsprocessen till det planerade idéforumet bedöms vara central eftersom det är viktigt att tillsätta personer som är villiga att driva det gemensammas intresse framom särintressen. En bred representation med erfarenheter från många sektorer bedöms också vara en förutsättning för den kreativa processen i idéforumet. Utskottet ser mycket positivt på initiativet och emotser utvecklingen av idéforumet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamöterna Camilla Gunell och Jörgen Strand, avdelningschefen Linnea Johansson, direktören för ÅSUB Bjarne Lindström, VD för tankesmedjan Timbro Cecilia Stegö-Chiló, VD för tankesmedjan Agora Anna Thoursie, VD för Ålands handelskammare Johan Eriksson, enhetschefen Robert Mansén, styrelseordföranden för Högskolan på Åland Carin Holmqvist, rektorn Agneta Eriksson-Granskog, enhetschefen Britt-Marie Wikström, direktören för Nordens institut Stefan Simonsen samt forskaren Agneta Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, viceordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar motionen men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Mariehamn den 3 april 2007

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson