Kulturutskottets betänkande 5/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-02-06

KU0520002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

Utredning om att göra arkivhandlingar och dokument tillgängliga via Internet

·       Hemställningsmotion nr 33/1999-2000

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Olof Erlands m.fl. hemställningsmotion nr 33/1999-2000 föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning om vilka arkivhandlingar och dokument som det är ändamålsenligt att göra tillgängliga via Internet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget godkänner motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar motionärernas åsikt att nyttan av den informationsteknik som, delvis genom samhällets försorg, görs tillgänglig för medborgarna till stor del är beroende av innehållet på Internet.

     Utskottet konstaterar att de flesta organisationer, företag och myndigheter redan har gjort eller är i färd med att i största möjliga utsträckning göra dokument och information tillgängliga via Internet. Så har till exempel riksarkiven både i riket och i Sverige lagt ut förteckningar över vad arkiven innehåller så att forskare kan se vilka handlingar som finns att tillgå i arkiven.

     På Internet finns också mycket information om Åland publicerad av åländska myndigheter. Lagtinget och landskapsstyrelsen har till exempel egna hemsidor och Mariehamns stadsbibliotek, som fungerar som centralbibliotek för landskapet, upprätthåller en biblioteksdatabas för Åland benämnd Katrina. Ålands kulturstiftelse r.s. publicerar numera alla internationella avtal och dokument om Åland för åren 1856 – 1994 på Internet. I riket håller Geneologiska samfundet på att lägga ut alla kyrkböcker på nätet och de åländska böckerna fram till år 1895 finns redan tillgängliga.

     Beträffande landskapsarkivet finns dock ännu inte någon information tillgänglig på Internet med undantag av böckerna som är införda i biblioteksdatabasen Katrina. Enligt utskottets mening finns det därför skäl för landskapsstyrelsen att vidta åtgärder för att förbättra tillgången till Internet-baserad information om landskapsarkivet. Ett första steg vore att tillsätta en utredning om vilka arkivhandlingar och dokument som det är ändamålsenligt att göra tillgängliga via Internet varför utskottet föreslår att motionen godkänns.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 15 maj 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, landskapsarkivarien Bjarne Henriksson,  byråsekreteraren Karin Mansén vid landskapsarkivet, vikarierande landskapsantikvarien Kenneth Gustafsson, släktforskaren Håkan Skogsjö, avdelningsbibliotekarien Kerstin Öberg vid Mariehamns stadsbibliotek, samt styrelsemedlemmarna i Ålandsforskarna r.f. Conny Andersson och Bertil Lindqvist.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson, ledamöterna  Svensson och Sundback samt ersättaren Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning om vilka arkivhandlingar och dokument som det är ändamålsenligt att göra tillgängliga via Internet.

 

 

Mariehamn den 6 februari 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson